Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/157

Brussels, 15 February 2011

EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, udtaler sig om Europa-Parlamentets afstemning om et forslag til nedbringelse af CO2-emissionerne fra varevogne

Efter Europa-Parlamentets godkendelse i dag af et forslag til EU-lovgivning om nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer (varevogne) udtalte klimakommissær Connie Hedegaard følgende:

“Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet i dag har stemt for en betragtelig reduktion af CO2-emissionerne fra varevogne. Forordningen vil medføre væsentlige brændstofbesparelser for forbrugerne. Den giver også køretøjsfabrikanterne større vished om, hvilke emissionsmål de skal opfylde. Samtidig bidrager forordningen til, at vi får renere luft, og at vi når vores klimamål.”

Sagsforløb:

Med sin afstemning i dag har Europa-Parlamentet formelt godkendt det forslag til lovgivning, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede til enighed om i december (se IP/10/1728).

Køretøjsfabrikanterne skal i henhold til det godkendte forslag til forordning reducere CO2-emissionerne fra nye varebiler til et gennemsnit for bilparken på 175 g/km. Dette mål vil blive indført gradvist i perioden 2014-2017. Det svarer til en emissionsreduktion på 14 % sammenlignet med gennemsnittet for 2007 på 203 g/km.

Forordningen fastsætter ligeledes et emissionsmål for 2020 på 147 g/km, dvs. en reduktion på 28 % i forhold til niveauet i 2007. Målet for 2020 gælder med forbehold af, at det bekræftes i forbindelse med den planlagte revision af forordningen i 2013.

Køretøjsfabrikanter, der overskrider målene, skal betale en bøde på 95 EUR pr. g/km, hvilket svarer til den sanktion, der er fastsat i lovgivningen om nedbringelse af emissioner fra nye personbiler. Forordningen giver køretøjsfabrikanterne en høj grad af fleksibilitet, bl.a. indeholder den en bevillingsordning for miljøinnovationer, som de kan tælle med i beregningen af, om de opfylder emissionsmålet. Der er også mulighed for, at de kan arbejde sammen med andre fabrikanter om at nå målet, og der er fastsat incitamenter, som skal tilskynde til fremstilling af biler, der kører på alternative brændstoffer.

Der vil desuden blive indført en særlig bevillingsordning, som skal tilskynde til fremstilling af personbiler med særligt lave CO2-emissioner (dvs. i praksis elbiler og hybride plug-in-varebiler). Denne ordning vil gælde i 4 år og vil være begrænset til 25 000 biler pr. fabrikant.

Varevogne udgør ca. 12 % af EU-markedet for de såkaldt lette erhvervskøretøjer (personbiler og varevogne). Disse to typer køretøjer tegner sig for ca. 1,5 % af EU's samlede CO2-emissioner.

De næste skridt

Når Rådet har givet sin formelle godkendelse af forslaget, hvilket formodentlig vil ske i løbet af de kommende uger, vil forordningen blive undertegnet og træde i kraft.

Der findes yderligere oplysninger på adressen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans_en.htm

TALE/11/103:


Side Bar