Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen antar en kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse i EU

Bryssel den 20 december 2011 – Europeiska kommissionen har i dag antagit en kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse i EU. Sådana tjänster erbjuder ett viktigt skyddsnät för medborgarna t.ex. i form av hälso- och sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, assistans för personer med funktionshinder och subventionerat boende. De spelar också en avgörande kunskapsekonomisk roll för skolor, utbildningscentrum och universitet. I en tid då myndigheterna konfronteras med behovet av budgetkonsolidering är det viktigt att det finns en ram som är utformad på rätt sätt så att tjänster av hög kvalitet kan tillhandahållas så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt.

Ordförande Barroso har gett följande kommentar: – I mina politiska riktlinjer från 2009 gjorde jag klart att tjänster av allmänt intresse spelar en viktig roll för att garantera social sammanhållning och att de också kan driva fram nya tillväxtkällor. Den kvalitetsram som antagits i dag bekräftar Europeiska kommissionens fasta föresats att stödja innovativa allmännyttiga tjänster av hög kvalitet, som är ännu viktigare i det rådande besvärliga ekonomiska läget.

Med hjälp av denna ram kommer medlemsländerna att kunna garantera att reglerna på EU-nivå fortsätter att stärka den inre marknadens sociala dimension och att kunna ta större hänsyn till de allmännyttiga tjänsternas särdrag när de utarbetar nya initiativ. Den kommer också att hjälpa medlemsländerna att tillhandahålla dessa tjänster på ett sätt som beaktar värdena kvalitet, säkerhet, överkomlighet, likabehandling, allmän tillgång och användarnas rättigheter, vilka erkänns i protokoll 26 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kvalitetsramen består av tre åtgärdsområden som kompletterar varandra:

  • Att öka tydligheten och rättssäkerheten kring hur EU-reglerna tillämpas på tjänster av allmänt intresse och att vid behov ändra reglerna så att olika särbehov kan tillgodoses. Kommissionen presenterar parallellt med detta meddelande en reform av två uppsättningar regler – dels för statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, dels för offentlig upphandling och koncessioner – som båda kommer att medföra ökad flexibilitet och förenkling för medlemsländerna när de tillhandahåller dessa tjänster. Ytterligare ett syfte med dessa reformer är att öka samstämmigheten mellan båda politikområdena för att förenkla rutinerna för berörda parter.

  • Att säkra tillgången till viktiga och grundläggande tjänster. Kommissionen kommer även i fortsättningen att verka för att alla medborgare får tillgång till grundläggande tjänster inom specifika sektorer med utgångspunkt i nyligen vidtagna åtgärder på områdena grundläggande banktjänster, posttjänster, elektroniska kommunikationer, transporter och energi.

  • Att främja kvalitet: Kommissionen kommer att stärka sitt engangemang för att förbättra kvaliteten på de sociala tjänsterna, och i det sammanhanget ska de resultat som uppnåtts på det området få tjäna som förebild för andra tjänster av allmänt intresse.

Bakgrund

Ordförande Barroso har lyft fram tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som en prioritering i början av sin andra mandatperiod. Redan i sina politiska riktlinjer från 20091 tar han fasta på deras betydelse för den europeiska samhällsmodellen och hänvisar till moderniseringen av tjänstesektorn som ett sätt att främja nya källor till tillväxt och social sammanhållning.

Fördraget har alltid garanterat att medlemsländerna kan tillhandahålla tjänster av denna typ, och genom Lissabonfördraget infördes nya bestämmelser: dvs. artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och protokoll nr 26 om tjänster av allmänt intresse. Lissabonfördraget har också gett artikel 36 i stadgan om grundläggande rättigheter samma rättsliga giltighet som fördragen. Under de nya förutsättningar som råder har kommissionen nu beslutat att i en enda kvalitetsram samla alla de åtgärder den strävar efter att genomdriva på området tjänster av allmänt intresse. Den nya ramen kommer att hjälpa kommissionen att uppfylla sitt vidare åtagande om att den sociala ekonomin och social innovation ska utgöra kärnan i dess arbete inom ramen för Europa 2020-strategin. 2

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

För närmare information om det reviderade paketet med EU:s regler om statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, se IP/11/1571 och MEMO/11/929.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Olivier Bailly +32 2 296 87 17

Mark Gray +32 2 298 86 44

1 :

Politiska riktlinjer för nästa kommission, Bryssel den 3 september 2009.

2 :

Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020.


Side Bar