Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija sprejela okvir za kakovost storitev splošnega pomena v EU

Bruselj, 20. decembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela okvir za kakovost storitev splošnega pomena v EU. Te državljanom zagotavljajo varnostno mrežo na področjih, kot so zdravstveno varstvo, oskrba starejših, varstvo otrok, pomoč invalidom in socialna stanovanja, prav tako pa imajo tudi ključno vlogo v gospodarstvu, ki temelji na znanju, na področju šol, centrov za usposabljanje in univerz. V času, ko se javni organi soočajo s potrebo po fiskalni konsolidaciji, je treba nujno vzpostaviti ustrezen okvir za zagotavljanje visokokakovostnih storitev na kar se da učinkovit in stroškovno učinkovit način.

Predsednik Barroso je dejal:„V svojih političnih smernicah v letu 2009 sem poudaril, da imajo storitve splošnega pomena ključno vlogo pri zagotavljanju socialne kohezije, prav tako pa so lahko tudi gonilo za nove vire rasti. Danes sprejeti okvir za kakovost potrjuje odločenost Evropske komisije, da bo podprla inovativne, visokokakovostne javne storitve, ki so v zdajšnji težki gospodarski situaciji še nujnejše.“

Ta okvir bo državam članicam pomagal zagotoviti, da se bo z regulativnim okoljem na ravni EU še naprej krepila socialna razsežnost enotnega trga in da se bo pri pripravi novih pobud bolj upošteval poseben značaj navedenih storitev. Državam članicam bo tudi pomagal, da se bodo te storitve zagotavljale na način, ki upošteva vrednote, kot so kakovost, varnost in dostopnost, enaka obravnava, obči dostop in pravice uporabnikov, ki jih priznava Protokol št. 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Okvir za kakovost je sestavljen iz treh področij ukrepov, ki se dopolnjujejo:

  • povečanje jasnosti in prave varnosti v zvezi z uporabo pravil EU za storitve splošnega pomena ter po potrebi njihova sprememba za zagotovitev upoštevanja posebnih potreb. Komisija poleg tega sporočila predstavlja tudi reformi dveh glavnih nizov pravil – v zvezi z državno pomočjo za storitve splošnega gospodarskega pomena ter javnimi naročili / koncesijami, ki bosta povečali prožnost in poenostavitev za države članice, kadar bodo zagotavljale navedene storitve. Namen teh reform je prav tako povečanje konvergence med obema politikama, da se bo zainteresiranim stranem zagotovil enostavnejši dostop;

  • zagotavljanje dostopa do osnovnih storitev: Komisija bo nadaljevala svojo zavezo glede zagotavljanja dostopa do osnovnih storitev v posebnih sektorjih za vse državljane, pri čemer se bo oprla na nedavne ukrepe na področju osnovnih bančnih storitev, poštnih storitev, elektronskih komunikacij, prometa in energije;

  • spodbujanje kakovosti: Komisija bo okrepila svojo zavezo glede spodbujanja kakovosti na področju socialnih storitev, dosežke na tem področju pa bo uporabila kot model za druge storitve splošnega pomena.

Ozadje

Predsednik Barroso je na začetku svojega drugega mandata storitve splošnega pomena določil za prednostno nalogo. V njegovih političnih smernicah iz leta 20091 je že potrjen pomen, ki ga imajo za evropski model družbe, posodobitev storitvenega sektorja pa je navedena kot eden izmed načinov spodbujanja novih virov rasti in socialne kohezije.

Čeprav je Pogodba vedno zagotavljala prožnost držav članic pri zagotavljanju kakovostnih storitev te vrste, je Lizbonska pogodba uvedla nove določbe: člen 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Protokol št. 26 o storitvah splošnega pomena. Členu 36 o temeljnih pravicah je prav tako podelila enak pomen kot Pogodbama. Komisija se je v teh novih okoliščinah odločila, da bo v enotnem okviru za kakovost pripravila celovit niz ukrepov za storitve splošnega pomena. Ta okvir bo Komisiji pomagal, da bo uresničevala svojo širšo zavezo, in sicer, da se bo okviru strategije Evropa 20202 osredotočil na socialno gospodarstvo in socialne inovacije.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

Za dodatne informacije o spremenjenem svežnju pravil EU o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena glej IP/11/1571 in MEMO/11/929.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Mark Gray (+32 22988644)

1 :

„Politične smernice za naslednjo Komisijo“, Bruselj, 3. septembra 2009.

2 :

„Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“, COM(2010) 2020.


Side Bar