Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia prijala rámec kvality pre služby všeobecného záujmu v EÚ

Brusel 20. decembra 2011 – Európska komisia dnes prijala rámec kvality pre služby všeobecného záujmu v EÚ. Tieto služby poskytujú občanom základnú záchrannú sieť v oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, starostlivosť o starších, starostlivosť o deti, pomoc zdravotne postihnutým osobám a sociálne bývanie. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v znalostnej ekonomike, a to v oblasti škôl, vzdelávacích stredísk a univerzít. V čase, keď sa orgány verejnej správy musia vyrovnať s potrebou konsolidácie verejných financií, je nevyhnutné zabezpečiť, aby existoval správny rámec, ktorý umožní čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie poskytovanie vysokokvalitných služieb.

Predseda Barroso v tejto súvislosti uviedol: „Vo svojich politických usmerneniach z roku 2009 som jasne uviedol, že služby všeobecného záujmu zohrávajú kľúčovú úlohu z hľadiska zabezpečenia sociálnej súdržnosti a môžu byť tiež hybnou silou nových zdrojov rastu. Dnes prijatý rámec kvality potvrdzuje odhodlanie Európskej komisie, pokiaľ ide o podporu inovatívnych verejnoprospešných služieb vysokej kvality, ktoré sú v súčasnej zložitej hospodárskej situácii ešte dôležitejšie“.

Tento rámec pomôže členským štátom zabezpečiť, aby regulačné prostredie na úrovni EÚ aj naďalej posilňovalo sociálny rozmer jednotného trhu, a lepšie zohľadniť osobitnú povahu týchto služieb pri navrhovaní nových iniciatív. Členským štátom tiež pomôže poskytovať tieto služby spôsobom, pri ktorom sa uplatnia hodnoty kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnakého prístupu, všeobecného prístupu a práv užívateľov stanovené v protokole č. 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uvedený rámec kvality pozostáva z troch vzájomne sa dopĺňajúcich oblastí činnosti:

  • zvýšenie jasnosti a právnej istoty, pokiaľ ide o spôsob uplatňovania pravidiel EÚ na služby všeobecného záujmu, a prepracovanie týchto pravidiel, ak to bude potrebné z hľadiska zabezpečenia osobitných potrieb. Komisia popri tomto oznámení predkladá reformy dvoch kľúčových súborov pravidiel – pravidiel štátnej pomoci pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu a pravidiel verejného obstarávania/koncesií – vďaka ktorým budú môcť členské štáty poskytovať tieto služby pružnejšie a jednoduchšie. Cieľom týchto reforiem je tiež väčšie zblíženie týchto dvoch politík v záujme jednoduchšieho prístupu pre zainteresované strany.

  • zabezpečenie prístupu k základným službám: Komisia bude naďalej plniť svoj záväzok zabezpečiť pre všetkých občanov prístup k základným službám v konkrétnych sektoroch, pričom bude vychádzať z nedávnych opatrení v oblasti základných bankových služieb, poštových služieb, služieb elektronickej komunikácie, dopravy a dodávky energií.

  • podpora kvality: Komisia posilní svoj záväzok k podpore kvality v oblasti sociálnych služieb a dosiahnuté úspechy v tejto oblasti využije ako vzor pre ďalšie služby všeobecného záujmu.

Súvislosti

Predseda Barroso označil na začiatku svojho druhého funkčného obdobia služby všeobecného hospodárskeho záujmu za prioritu. Už vo svojich politických usmerneniach z roku 20091 uznal význam týchto služieb z hľadiska európskeho modelu spoločnosti, pričom poukázal na to, že modernizácia sektora služieb je jedným zo spôsobov podpory nových zdrojov rastu a sociálnej súdržnosti.

Aj keď zmluva vždy zabezpečovala, aby členské štáty mali flexibilitu potrebnú na poskytovanie kvalitných služieb tohto druhu, Lisabonskou zmluvou sa zaviedli nové ustanovenia ako článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a protokol č. 26 o službách všeobecného záujmu. Okrem toho sa ňou článku 36 Charty základných práv priznala rovnaká právna sila ako zmluvám. Práve v tomto novom kontexte sa Komisia rozhodla zlúčiť komplexný súbor opatrení, ktoré v súvislosti so službami všeobecného záujmu uskutočňuje, do jedného rámca kvality. Tento rámec pomôže Komisii naplniť jej širší záväzok, že sociálna ekonomika a sociálna inovácia budú ústredným prvkom jej činnosti v rámci stratégie Európa 20202.

Ďalšie informácie:

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

„Politické usmernenia pre budúcu Komisiu“. Brusel 3. septembra 2009.

2 :

„Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, KOM(2010) 2020.


Side Bar