Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia adoptă un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în UE

Bruxelles, 20 decembrie 2011 - Comisia Europeană a adoptat astăzi un cadru de calitate privind serviciile de interes general (SIG) în UE. Acestea reprezintă o „plasă de siguranță” esențială pentru cetățeni în domenii precum asistența medicală, îngrijirea persoanelor în vârstă, îngrijirea copiilor, asistența acordată persoanelor cu handicap și locuințele sociale. De asemenea, acestea au un rol-cheie în economia cunoașterii în domeniul școlilor, centrelor de formare și universităților. Într-o perioadă în care autoritățile publice sunt confruntate cu necesitatea consolidării fiscale, este esențial să se asigure existența unui cadru adecvat care să ofere posibilitatea furnizării de servicii de înaltă calitate, cât mai eficiente și mai eficace din punct de vedere al costurilor.

Președintele Barroso a declarat: „Am precizat în mod clar în orientările mele politice din 2009 că serviciile de interes general joacă un rol-cheie în asigurarea coeziunii sociale și că pot reprezenta, de asemenea, un factor pentru noi surse de creștere. Cadrul de calitate adoptat astăzi este o confirmare a angajamentului Comisiei Europene de a sprijini serviciile publice inovatoare, de înaltă calitate, care au o importanță sporită în actualul context economic dificil”.

Prezentul cadru va ajuta statele membre să se asigure că mediul de reglementare la nivelul UE continuă să consolideze dimensiunea socială a pieței unice și să ia mai mult în considerare natura specifică a acestor servicii în momentul elaborării noilor inițiative. De asemenea, va ajuta statele membre să ofere aceste servicii într-un mod care respectă valorile calității, siguranței și accesibilității, tratamentului egal, accesului universal și respectării drepturilor utilizatorilor care sunt consacrate în Protocolul 26 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cadrul de calitate cuprinde trei direcții complementare de acțiune:

  • îmbunătățirea clarității și securității juridice cu privire la modul de aplicare a normelor UE în cazul serviciilor de interes general (SIG) și revizuirea acestora, atunci când este necesar, pentru a se asigura luarea în considerare a nevoilor specifice. În paralel cu această comunicare, Comisia prezintă revizuirile a două seturi de norme-cheie – cele privind ajutoarele de stat pentru SIEG și privind achizițiile/concesiunile publice – care vor crește flexibilitatea și simplificarea pentru statele membre atunci când oferă aceste servicii. De asemenea, aceste reforme vizează creșterea convergenței dintre ambele politici, pentru a oferi o abordare mai simplă părților interesate.

  • asigurarea accesului la serviciile esențiale: Comisia va continua realizarea angajamentului său de a asigura accesul tuturor cetățenilor la serviciile esențiale în sectoare specifice, valorificând acțiunile recente din domeniul serviciilor bancare de bază, al serviciilor poștale, al comunicațiilor electronice, al transporturilor și energiei.

  • promovarea calității: Comisia își va consolida angajamentul de a promova calitatea în domeniul serviciilor sociale și va folosi realizările din acest domeniu ca model pentru alte servicii de interes general.

Context

La începutul celui de-al doilea mandat al său, Președintele Barroso a menționat că serviciile de interes economic general reprezintă o prioritate. Chiar Orientările sale politice din 20091 recunosc importanța acestora pentru modelul de societate european și menționează modernizarea sectorului serviciilor ca o modalitate de a stimula noi surse de creștere economică și coeziune socială.

Deși tratatul a asigurat întotdeauna statelor membre flexibilitate în ceea ce privește furnizarea de servicii de calitate de acest tip, Tratatul de la Lisabona a introdus noi dispoziții: articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general. De asemenea, a acordat articolului 36 din Carta drepturilor fundamentale o valoare juridică echivalentă cu cea a tratatelor. În acest nou context, Comisia a decis să reunească într-un cadru de calitate unic întregul ansamblu de acțiuni pe care le desfășoară în domeniul serviciilor de interes general. Acest cadru va ajuta Comisia să își îndeplinească angajamentul general privind plasarea economiei și inovării sociale în centrul preocupărilor sale, în cadrul Strategiei Europa 20202.

Pentru detalii suplimentare:

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

„Orientări politice pentru viitoarea Comisie”. Bruxelles, 3 septembrie 2009.

2 :

„Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”, COM(2010)2020.


Side Bar