Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja przyjmuje ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym na terenie Unii

Bruksela, dnia 20 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś unijne ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym. Usługi te stanowią istotną siatkę bezpieczeństwa dla obywateli w obszarach takich jak opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, pomoc osobom niepełnosprawnym i budownictwo socjalne. Mają również kluczowe znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy w odniesieniu do szkół, ośrodków szkoleniowych i uczelni. W czasach, gdy władze publiczne zmagają się z koniecznością konsolidacji budżetowej, zapewnienie odpowiednich ram ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości usług świadczonych możliwe wydajnie i w opłacalny sposób.

Przewodniczący Jose Manuel Barroso stwierdził: „W moich założeniach politycznych z 2009 r. jasno podkreśliłem kluczowe znaczenie usług świadczonych w interesie ogólnym dla zapewnienia spójności społecznej i pobudzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Przyjęte dziś ramy jakości stanowią potwierdzenie zdecydowanej woli Komisji Europejskiej, by wspierać innowacyjne i wysokiej jakości usługi publiczne, które w obecnej sytuacji gospodarczej zyskują na znaczeniu”.

Wspomniane ramy jakości pomogą państwom członkowskim dopilnować, by otoczenie regulacyjne na szczeblu UE nadal przyczyniało się do pogłębiania społecznego wymiaru jednolitego rynku oraz by w większym stopniu uwzględnić specyfikę tych usług w momencie opracowywania nowych inicjatyw. Ułatwią one również państwom członkowskim świadczenie tych usług w sposób, który zapewnia poszanowanie takich wartości jak wysoki poziom jakości, bezpieczeństwo i przystępność cenowa, równe traktowanie oraz propagowanie powszechnego dostępu i praw odbiorców, o których mowa w protokole 26 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na ramy jakości składają się trzy komplementarne kierunki działania:

  • poprawa przejrzystości i pewności prawa w odniesieniu do sposobu, w jaki stosuje się przepisy prawa UE do usług świadczonych w interesie ogólnym, a w razie konieczności – przegląd obowiązujących przepisów w celu zareagowania na konkretne potrzeby. Równolegle z omawianym komunikatem w sprawie ram jakości Komisja przedstawia propozycje reform dwóch grup przepisów – reguł pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych i koncesji. Obie reformy będą prowadzić do zwiększenia elastyczności i uproszczenia zasad obowiązujących państwa członkowskie w momencie świadczenia tego typu usług. Mają one również na celu zwiększenie spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami polityki oraz uproszczenie podejścia z korzyścią dla zainteresowanych podmiotów;

  • zapewnienie dostępu do usług podstawowych: Komisja nadal będzie zaangażowana w działania mające na celu zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do podstawowych usług w konkretnych sektorach, bazując na niedawnych doświadczeniach w dziedzinie podstawowych usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych i energetycznych.

  • propagowanie jakości: Komisja zwiększy swoje zaangażowanie w promowanie jakości w dziedzinie usług społecznych, a osiągnięcia w tym zakresie wykorzysta jako rozwiązania modelowe dla innych usług świadczonych w interesie ogólnym.

Przebieg procedury

Rozpoczynając urzędowanie w ramach swojej drugiej kadencji, przewodniczący Barroso wskazał usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym jako obszar priorytetowy. Już w jego założeniach politycznych z 2009 r.1 podkreślono znaczenie tych usług dla europejskiego modelu społeczeństwa, zwracając uwagę na fakt, że modernizacja sektora usług jest jednym ze sposobów promowania nowych źródeł wzrostu i spójności społecznej.

Traktat zawsze gwarantował możliwość zapewnienia wysokiej jakości usług tego typu przez państwa członkowskie, natomiast w traktacie lizbońskim wprowadzono dodatkowo nowe postanowienia: art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Protokół 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym. Traktat lizboński nadał również art. 36 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej taką samą wartość prawną co traktatom. W tej sytuacji Komisja zdecydowała o zebraniu w ramach jednolitych ram jakości kompleksowego zestawu działań podejmowanych w odniesieniu do usług świadczonych w interesie ogólnym. Ramy te ułatwią Komisji wywiązanie się z szerzej zakrojonego zobowiązania, zgodnie z którym gospodarka społeczna i innowacje społeczne powinny stać się centralnym elementem prac prowadzonych w ramach strategii „Europa 2020”2.

Dalsze szczegółowe informacje:

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

„Założenia polityczne dla następnej Komisji ”. Bruksela, dnia 3 września 2009 r.

2 :

„Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” - COM(2010) 2020.


Side Bar