Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie keurt kwaliteitskader goed voor diensten van algemeen belang (DAB's) in de EU

Brussel, 20 december 2011 - De Europese Commissie heeft vandaag een kwaliteitskader goedgekeurd voor diensten van algemeen belang (DAB's) in de EU. Deze diensten bieden burgers een onmisbaar vangnet in sectoren zoals gezondheidszorg, ouderenzorg, kinderopvang, hulp aan mensen met een handicap en sociale huisvesting. Ook in de kenniseconomie spelen zij een belangrijke rol in scholen, opleidingscentra en universiteiten. Nu overheden geconfronteerd worden met de noodzaak van een begrotingsconsolidatie, is het van essentieel belang dat het juiste kader voorhanden is zodat diensten van hoge kwaliteit zo doelmatig en kostenefficiënt mogelijk kunnen worden geleverd.

Voorzitter Barroso: "In 2009 heb ik in mijn politieke richtsnoeren voor de nieuwe Commissie duidelijk gemaakt dat diensten van algemeen belang een onmisbare rol spelen bij het garanderen van de sociale cohesie en ook nieuwe bronnen van groei kunnen helpen aan te boren. Het kwaliteitskader dat we vandaag hebben goedgekeurd, is een bevestiging van de vaste wil van de Commissie om innovatieve publieke diensten van hoge kwaliteit te ondersteunen, zeker nu in de huidige moeilijke economische situatie."

Dankzij dit kader zullen lidstaten ervoor kunnen zorgen dat het EU-regelgevingskader de sociale dimensie van de interne markt verder kan helpen te versterken. Ook kan hiermee beter rekening worden gehouden met het specifieke karakter van deze diensten wanneer nieuwe initiatieven worden uitgewerkt. Dankzij dit kader kunnen lidstaten bij het verrichten van deze diensten waarden centraal stellen als kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid, gelijke behandeling en de bevordering van de algemene toegang en van de rechten van de gebruiker, die werden erkend in Protocol 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het kwaliteitskader zet in op drie, complementaire concrete beleidslijnen:

  • Meer duidelijkheid en grotere rechtszekerheid over hoe EU-regels van toepassing zijn op diensten van algemeen belang (DAB's), en de regels aanpassen wanneer dat nodig is om op specifieke behoeften in te spelen. Parallel met deze mededeling presenteert de Commissie een hervorming van twee belangrijke pakketten regels (de regels voor staatssteun voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB's) en de regels inzake overheidsopdrachten/concessies). Deze beide pakketten bieden de lidstaten meer flexibiliteit en maken het voor hen makkelijker dit soort diensten te verrichten. Deze hervorming willen beide beleidslijnen ook beter in elkaar laten grijpen, zodat de concrete praktijk voor stakeholders eenvoudiger wordt.

  • De toegang tot essentiële diensten garanderen: de Commissie is vastbesloten om alle burgers toegang tot essentiële diensten te garanderen in specifieke sectoren. Daarbij zal zij voortbouwen op recente initiatieven op het gebied van basisbankdiensten, postdiensten, elektronische communicatie, vervoer en energie.

  • Bevordering van de kwaliteit: de Commissie zal zich met nog meer energie inzetten voor het bevorderen van kwaliteit in de sociale dienstverlening. Daarbij zal zij de verwezenlijkingen op dit terrein hanteren als een model voor andere DAB's.

Achtergrond

Bij het begin van zijn tweede ambtstermijn noemde Voorzitter Barroso diensten van algemeen economisch belang een van zijn prioriteiten. In zijn Politieke richtsnoeren1 van 2009 erkende hij al het belang ervan voor het Europese samenlevingsmodel en noemde hij de modernisering van de dienstensector een middel om nieuwe bronnen van groei en sociale cohesie aan te boren.

Het Verdrag heeft de lidstaten altijd de nodige flexibiliteit gelaten voor het aanbieden van dit soort diensten van hoge kwaliteit. Met het Verdrag van Lissabon zijn er in dit verband twee nieuwe bepalingen gekomen: artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en Protocol nr. 26 betreffende diensten van algemeen belang. Ook kreeg artikel 36 van het Handvest van de grondrechten dezelfde juridische waarde als de Verdragen. Deze nieuwe context was voor de Commissie de aanleiding om de hele reeks initiatieven die zij met betrekking tot DAB's ontplooit, te bundelen in één kwaliteitskader. Dankzij dit kader zal de Commissie haar algemenere toezegging mee kunnen helpen hard te maken om van de sociale economie en de sociale innovatie de hoeksteen van haar Europa 2020-strategie te maken.2

Voor nadere informatie:

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

"Politieke richtsnoeren voor de nieuwe Commissie", Brussel, 3 september 2009.

2 :

"Europa 2020. Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei", COM(2010) 2020.


Side Bar