Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija priėmė ES visuotinės svarbos paslaugų kokybės sistemą

Briuselis, 2011 m. gruodžio 20 d. Šiandien Europos Komisija priėmė ES visuotinės svarbos paslaugų (VSP) kokybės sistemą. Teikiant šias paslaugas piliečiams užtikrinamos esminės saugumo garantijos sveikatos priežiūros, vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros, pagalbos neįgaliems asmenims ir socialinio būsto srityse. Be to, šios paslaugos labai svarbios žinių ekonomikos srityje mokyklose, mokymo centruose ir universitetuose. Šiuo metu, kai viešosios institucijos priverstos vykdyti fiskalinį konsolidavimą, būtina užtikrinti, kad būtų taikoma teisinga sistema, siekiant kuo veiksmingiau ir ekonomiškiau teikti aukštos kokybės paslaugas.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso teigė: „2009 m. politikos gairėse aiškiai nurodžiau, kad visuotinės svarbos paslaugos atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant socialinę sanglaudą ir gali paskatinti naudoti naujus augimo šaltinius. Šiandien priimta kokybės sistema patvirtinamas Europos Komisijos pasiryžimas remti naujoviškas ir aukštos kokybės viešąsias paslaugas, kurios dabartinėmis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis tapo dar svarbesnės.“

Ši sistema padės valstybėms narėms užtikrinti, kad ES reguliavimo aplinka toliau stiprintų socialinę bendrosios rinkos dimensiją ir kad rengiant naujas iniciatyvas būtų labiau atsižvelgta į specifinį šių paslaugų pobūdį. Be to, ji padės valstybėms narėms teikti šias paslaugas laikantis kokybės, saugos, prieinamumo, lygių galimybių, visuotinio prieinamumo ir vartotojų teisių vertybių, pripažintų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolu Nr. 26. Kokybės sistemą sudaro trys viena kitą papildančios veiksmų kryptys:

  • Didinti taisyklių taikymo visuotinės svarbos paslaugoms (VSP) aiškumą ir teisinį tikrumą, kai reikia, peržiūrėti taisykles siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į konkrečius poreikius. Kartu su komunikatu Komisija teikia dviejų pagrindinių taisyklių rinkinių – valstybės pagalbos visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms ir viešųjų pirkimų bei koncesijų – reformas, dėl kurių padidės lankstumas ir sumažės formalumų valstybėms narėms teikiant šias paslaugas. Kitas šių reformų tikslas – padidinti abiejų politikos krypčių konvergenciją ir suinteresuotosioms šalims pasiūlyti paprastesnį metodą.

  • Užtikrinti pagrindinių paslaugų prieinamumą. Komisija toliau vykdys įsipareigojimą užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis konkrečiuose sektoriuose, remiantis pastarojo meto veiksmais pagrindinių banko paslaugų, pašto paslaugų, elektroninių ryšių, transporto ir energetikos srityse.

  • Skatinti paslaugų kokybę. Komisija stiprins įsipareigojimą skatinti socialinių paslaugų kokybę, o šio sektoriaus laimėjimus taikys kaip modelį kitoms visuotinės svarbos paslaugoms.

Pagrindiniai faktai

Savo antrosios kadencijos pradžioje Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso nurodė skirsiąs daug dėmesio visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms. Dar 2009 m. politikos gairėse1 buvo pripažinta jų svarba Europos visuomenės modeliui, o paslaugų sektoriaus modernizavimas nurodytas kaip vienas iš būdų paskatinti naujų augimo ir socialinės sanglaudos šaltinių naudojimą.

Nors Sutartimi visuomet buvo užtikrintas valstybių narių lankstumas teikti kokybiškas šios rūšies paslaugas, Lisabonos sutartyje numatytos naujos nuostatos – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 14 straipsnis ir Protokolas Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų. Be to, Lisabonos sutartimi Pagrindinių teisių chartijos 36 straipsniui suteikta tokia pat teisinė galia, kokią turi Sutartys. Šiomis naujomis aplinkybėmis Komisija nusprendė į bendrą kokybės sistemą sujungti visas priemones, kurias ji įgyvendina visuotinės svarbos paslaugų srityje. Ši sistema padės Komisijai pasiekti platesnio masto įsipareigojimą – įgyvendinant strategiją „Europa 2020“2, savo veikloje daugiausia dėmesio skirti socialinei ekonomikai ir socialinėms inovacijoms.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

Daugiau informacijos apie peržiūrėtų ES valstybės pagalbos VESP taisyklių rinkinį rasite IP/11/1571 ir MEMO/11/929.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2) 295 30 70

Olivier Bailly (+32 2) 296 87 17

Mark Gray (+32 2) 298 86 44

1 :

„Politikos gairės kitos kadencijos Komisijai“, Briuselis, 2009 m. rugsėjo 3 d.

2 :

„Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020.


Side Bar