Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio hyväksyi EU:n laatuohjeet yleishyödyllisille palveluille

Bryssel 20. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt yleishyödyllisiä palveluja EU:ssa koskevan laatukehyksen. Kehys sisältää ohjeita siitä, miten kansalaisten turvaverkkoa voidaan vahvistaa muun muassa terveydenhuollon, vanhusten, lasten ja vammaisten hoidon sekä sosiaalisen asuntotarjonnan aloilla. Yleishyödyllisillä palveluilla on myös keskeinen merkitys osaamisyhteiskunnan perustan eli koulujen, yliopistojen ja koulutuskeskusten kehittämisessä.

Yleishyödylliset palvelut ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden keskeinen edellytys, kuten todettiin jo vuonna 2009 antamissani komission poliittisissa toimintalinjauksissa”, sanoi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Ne voivat toimia myös kasvun moottoreina. Tänään hyväksytty laatukehys tukee innovatiivisten, laadukkaiden julkisten palvelujen tuottamista. Palveluiden kehittäminen on entistä tärkeämpää nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa", Barroso totesi.

Uusi laatukehys vahvistaa sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta unionin tasolla ja auttaa myös yksittäisiä jäsenmaita ottamaan yleishyödyllisten palveluiden ominaispiirteet paremmin huomioon, kun ne valmistelevat uusia aloitteita. Samalla laatukehys auttaa jäsenmaita huolehtimaan siitä, että palvelujen tuottajat edistävät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa N:o 26 tunnustettuja arvoja, jotka ovat laatu, turvallisuus, kohtuullinen hinta, yhdenvertainen kohtelu, yleinen saatavuus ja käyttäjien oikeudet.

Laatukehykseen kuuluu kolme toisiaan täydentävää toimintalohkoa:

  • Yleishyödyllisiä palveluja koskevia EU:n sääntöjä selkeytetään ja niiden oikeusvarmuutta parannetaan. Samalla sääntöjä tarkistetaan siten, että erityistarpeista voidaan huolehtia paremmin. Komissio esittää tänään annetun tiedonannon yhteydessä kahden keskeisen sääntökokonaisuuden uudistamista. Näistä toinen koskee valtiontukia yleishyödyllisten palveluiden tuottamista varten ja toinen julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia. Niiden avulla pyritään lisäämään joustavuutta ja yksinkertaistamaan palvelujen tuottamista jäsenvaltioissa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on lähentää jäsenmaiden valtionhallintojen toimintalinjoja ja siten helpottaa palvelujen tarjoamista alan toimijoiden kannalta.

  • Olennaisten palvelujen saatavuus varmistetaan. Komissio sitoutuu huolehtimaan siitä, että kaikille kansalaisille taataan keskeiset peruspankki-, posti-, tietoliikenne-, liikenne- ja energiapalvelut. Tavoitteen toteuttamisessa tukeudutaan EU:n viimeaikaisiin toimiin.

  • Laatua painotetaan. Komissio vahvistaa sitoutumistaan sosiaalipalvelujen laadun edistämiseen ja pitää tällä alalla saatuja tuloksia esikuvana muiden yleishyödyllisten palvelujen kehittämiselle.

Tausta

Puheenjohtaja Barroso on pitänyt yleishyödyllisten palvelujen kehittämistä yhtenä toisen puheenjohtajakautensa painopisteistä. Näiden palvelujen merkitys eurooppalaisen yhteiskuntamallin vaalimiselle tunnustettiin jo Barroson vuonna 2009 julkistamissa poliittisissa toimintalinjauksissa1. Niissä mainitaan palvelusektorin nykyaikaistaminen yhtenä keinona edistää uusia kasvun lähteitä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Perussopimuksissa on alusta saakka varmistettu, että jäsenmaat voivat tuottaa laadukkaita yleishyödyllisiä palveluja joustavasti. Lissabonin sopimukseen on kuitenkin lisätty yksityiskohtaisempia määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklaan ja pöytäkirjaan N:o 26 yleistä etua koskevista palveluista. Yleishyödyllisiä palveluja käsitellään myös perusoikeuskirjan 36 artiklassa, joka on saanut perussopimuksiin rinnastettavan aseman Lissabonin sopimuksen myötä.

Näistä syistä komissio on päättänyt laatia laatukehyksen, joka sisältää kaikki yleishyödylliset palvelut kattavat ohjeet. Kehys on osa komission laajempaa pyrkimystä edistää yhteisötaloutta ja sosiaalisia innovaatioita EU:n Eurooppa 2020 ‑strategian2 osana.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

Yksityiskohtaisempia tietoja EU:n uusista yleishyödyllisten palvelujen valtiontukisäännöistä on tiedotteessa IP/11/1571 ja muistiossa MEMO/11/929.

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Olivier Bailly +32 2 296 87 17

Mark Gray +32 2 298 86 44

1 :

Poliittiset toimintalinjaukset seuraavaa komissiota varten, Bryssel 3.9.2009.

2 :

Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia. KOM(2010) 2020.


Side Bar