Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon võtab vastu ELi üldhuviteenuste kvaliteediraamistiku

Brüssel, 20. detsember 2011 – Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi üldhuviteenuste kvaliteediraamistiku. Üldhuviteenuste kaudu kaetakse kodanike põhivajadused tervishoiu, vanurite hoolduse, lastehoiu, puuetega inimeste abistamise ja sotsiaaleluasemete alal. Teadmistepõhise majanduse raames on sellistel teenustel keskne koht ka koolides, koolituskeskustes ja ülikoolides. Praegusel ajal, mil riikidel tuleb oma eelarvet konsolideerida, on äärmiselt oluline tagada raamistik, mis võimaldaks pakkuda kvaliteetseid teenuseid võimalikult tõhusalt ja kulutasuvalt.

Euroopa Komisjoni president Barroso lausus: „Nagu ma selgitasin juba 2009. aasta poliitilistes suunistes, on üldhuviteenustel keskne koht sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamisel ja neid on võimalik kasutada ka uue majanduskasvu allikana. Täna vastu võetud kvaliteediraamistik kinnitab Euroopa Komisjoni otsustavat tahet toetada uuenduslike ja kvaliteetsete avalike teenuste osutamist, mis on praeguses raskes majandusolukorras senisest veelgi tähtsam.”

Tänu raamistikule on liikmesriikidel lihtsam luua kogu ELis õiguskeskkond, mis tugevdaks veelgi ühtse turu sotsiaalset mõõdet ja võtaks uute algatuste väljatöötamisel paremini arvesse kõnealuste teenuste eripära. Samuti aitab raamistik liikmesriikidel osutada üldhuviteenuseid viisil, mis on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollis nr 26 loetletud väärtustega. Nendeks väärtusteks on kõrge kvaliteet, ohutus ja vastuvõetav hind, võrdne kohtlemine ning üldise juurdepääsu ja kasutajate õiguste edendamine. Kvaliteediraamistik koosneb kolmest üksteist täiendavast tegevussuunast:

  • üldhuviteenuste suhtes kohaldatavate ELi eeskirjade selgitamine ja nende õiguskindluse suurendamine, samuti eeskirjade muutmine, kui see on vajalik konkreetsete vajaduste täitmiseks: koos raamistikku käsitleva teatisega esitab komisjon ettepanekud eeskirjade reformimiseks kahes valdkonnas: üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks antav riigiabi ning riigihanked/kontsessioonid. Mõlema reformi tulemusena muutub üldhuviteenuste osutamise kord liikmesriikide jaoks paindlikumaks ja lihtsamaks. Reformide eesmärk on ühtlasi nende kahe valdkonna eeskirju omavahel lähendada, et sidusrühmadel oleks hõlpsam neid järgida;

  • põhiteenuste kättesaadavuse tagamine: komisjon jätkab võetud kohustuse täitmist, et tagada teatavates valdkondades kõikidele kodanikele juurdepääs põhiteenustele. Seejuures toetub ta hiljuti võetud meetmetele põhiliste panga-, posti-, elektronside-, transpordi- ja energiateenuste alal;

  • kvaliteedi edendamine: komisjon kohustub veelgi edendama sotsiaalteenuste kvaliteeti ja võtab selles valdkonnas saavutatud tulemused eeskujuks muude üldhuviteenuste reguleerimisel.

Taustteave

Komisjoni president Barroso valis üldist majandushuvi pakkuvad teenused oma teise ametiaja alguses üheks küsimuseks, millele ta pöörab kõige enam tähelepanu. Ta tõdes juba 2009. aasta poliitilistes suunistes,1 et kõnealused teenused on Euroopa ühiskonnamudeli seisukohalt tähtsad, ja osutas teenustesektori moderniseerimisele kui ühele viisile uute majanduskasvu allikate leidmiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks.

Kuigi alusleping võimaldas liikmesriikidel ka varem pakkuda kõnealuseid teenuseid paindlikult, lisati sellesse Lissaboni lepinguga uued asjaomased sätted: Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 14 ja üldhuviteenuseid käsitlev protokoll 26. Samuti on Lissaboni lepinguga antud põhiõiguste harta artiklile 36 samaväärne õiguslik jõud kui aluslepingule. Nendest muutustest tulenevalt on komisjon otsustanud koondada mitmesugused eri meetmed, mida ta üldhuviteenuste valdkonnas võtab, ühe kvaliteediraamistiku alla. Raamistiku kaudu on komisjonil võimalik täita ka strateegial „Euroopa 2020”2 põhinev laiem kohustus keskenduda oma töös sotsiaalsele turumajandusele ja sotsiaalsele innovatsioonile.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

Vt IP/11/1571 ja MEMO/11/929, et saada lisateavet üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele antavat ELi riigiabi käsitlevate muudetud eeskirjade kohta.

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

„Poliitilised suunised järgmisele komisjonile”, Brüssel, 3. september 2009.

2 :

„Euroopa 2020. aastal – Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”, KOM(2010) 2020.


Side Bar