Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Η Επιτροπή εγκρίνει ποιοτικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην ΕΕ. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες σε τομείς όπως η ιατρική περίθαλψη, η φροντίδα ηλικιωμένων, η φροντίδα των παιδιών, η παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες και η κοινωνική στέγη. Μπορούν επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην οικονομία της γνώσης στα σχολεία, στα εκπαιδευτικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημόσιες αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα σωστό πλαίσιο εντός του οποίου να μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από οικονομική άποψη.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Κατέστησα σαφές στις Πολιτικές Κατευθύνσεις μου το 2009 ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ότι μπορούν επίσης να αποτελέσουν τον μοχλό για νέες πηγές ανάπτυξης. Το πλαίσιο ποιότητας που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί την επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει καινοτόμους δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες γίνονται ακόμη πιο αναγκαίες τώρα στη σημερινή δυσχερή οικονομική κατάσταση».

Αυτό το πλαίσιο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ εξακολουθεί να ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών κατά τον σχεδιασμό νέων πρωτοβουλιών. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες κατά τρόπο που ενσωματώνει τις αξίες ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης, καθολικής πρόσβασης, καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών που αναγνωρίζονται στο πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο ποιότητας συνίσταται σε τρεις τομείς δράσης:

  • Βελτίωση της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και επανεξέταση των κανόνων όταν είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η κάλυψη ειδικών αναγκών. Παράλληλα με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει μεταρρυθμίσεις σε δύο βασικά σύνολα κανόνων – στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και των δημόσιων συμβάσεων/παραχωρήσεων – οι οποίες θα βελτιώσουν την ευελιξία και την απλούστευση κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών από τα κράτη μέλη. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν επίσης στην αύξηση της σύγκλισης μεταξύ των δύο πολιτικών, ώστε να απλουστευθεί η προσέγγιση για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  • Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες: η Επιτροπή θα προωθήσει τη δέσμευσή της να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στις βασικές υπηρεσίες ειδικών τομέων, στηριζόμενη σε πρόσφατες δράσεις στους τομείς των βασικών τραπεζικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των μεταφορών και της ενέργειας.

  • Η προώθηση της ποιότητας: η Επιτροπή θα ενισχύσει τη δέσμευσή της να προωθήσει την ποιότητα στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, και θα χρησιμοποιήσει τα επιτεύγματα σ’ αυτόν τον τομέα ως πρότυπο για άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Ιστορικό του φακέλου

Ο Πρόεδρος Barroso επεσήμανε, στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας αποτελούν έναν από τους τομείς προτεραιότητας. Οι Πολιτικές του Κατευθύνσεις του 20091 αναγνωρίζουν ήδη τη σημασία αυτών των υπηρεσιών για το ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνίας και αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό του τομέα των υπηρεσιών ως έναν τρόπο τόνωσης νέων πηγών ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Ενώ η Συνθήκη εξασφάλιζε πάντα την ευελιξία των κρατών μελών στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας τέτοιου είδους, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις: το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρωτόκολλο αριθ. 26 περί υπηρεσιών κοινής ωφελείας Προσέδωσε επίσης στο άρθρο 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια νομική αξία με τις Συνθήκες. Στη συνάρτηση αυτή η Επιτροπή αποφάσισε να συγκεντρώσει σ’ ένα ενιαίο πλαίσιο ποιότητας το πλήρες σύνολο δράσεων που εφαρμόζει στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Αυτό το πλαίσιο θα βοηθήσει την Επιτροπή να εκπληρώσει την ευρύτερη δέσμευση που ανέλαβε για να θέσει την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»2.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεωρημένη δέσμη κανόνων της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, βλ. IP/11/1571 και MEMO/11/929.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

«Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Επιτροπή». Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2009.

2 :

«Eυρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2010) 2020.


Side Bar