Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise přijímá rámec pro zajištění kvality služeb obecného zájmu v EU

Brusel 20. prosince 2011 – Evropská komise dnes přijala rámec pro zajištění kvality služeb obecného zájmu v EU. Tyto služby občanům nabízejí základní záchrannou síť v oblastech, jako jsou zdravotní služby, péče o seniory či děti, pomoc zdravotně postiženým osobám či sociální bydlení. Mají rovněž klíčovou roli ve znalostní ekonomice, pokud jde o oblast školství, vzdělávací střediska a univerzity. V dobách, kdy orgány veřejné moci musí provádět fiskální konsolidaci, je zásadní zajistit, aby byl k dispozici odpovídající rámec pro co nejúčinnější a nákladově nejefektivnější poskytování vysoce kvalitních služeb.

Předseda Barroso prohlásil, „Jasně jsem v politických pokynech v roce 2009 uvedl, že služby obecného zájmu hrají klíčovou roli pro zajištění sociální soudržnosti a mohou rovněž být hnacím motorem při hledání nových zdrojů růstu. Tento dnes přijatý kvalitativní rámec těchto potvrzuje odhodlání Evropské unie podporovat inovativní, vysoce kvalitní veřejné služby, jejichž poskytování je v dnešní složité ekonomické situaci ještě důležitější“.

Tento rámec pomůže členským státům zajistit, aby regulační prostředí na úrovni EU i nadále posilovalo sociální rozměr jednotného trhu a aby při navrhování iniciativ byla lépe zohledněna specifická povaha těchto služeb. Členským státům rovněž pomůže poskytovat tyto služby způsobem, v němž budou respektovány požadavky na kvalitu, bezpečnost a dostupnost, rovné zacházení, univerzální přístup a práva uživatelů, jež jsou uznány v protokolu 26 Smlouvy o fungování Evropské unie. Kvalitativní rámec tvoří tři vzájemně se doplňující prvky činnosti:

  • posilovat srozumitelnost a právní jistotu ohledně fungování pravidel EU upravujících služby obecného zájmu, a případně tato pravidla revidovat s cílem zajistit specifické potřeby. Komise spolu s tímto sdělením představuje reformu dvou klíčových souborů pravidel – pravidel pro státní podporu poskytovatelům služeb obecného hospodářského zájmu a pravidel pro veřejné zakázky / koncese – s tím, že tyto reformy dají členským státům více flexibility a dále zjednoduší zajišťování těchto služeb. Reformy mají rovněž za cíl více sblížit obě politiky v zájmu jednoduššího přístupu pro zainteresované strany.

  • zajišťovat přístup k základním službám: Komise splní svůj závazek zajistit všem občanům přístup k základním službám v konkrétních odvětvích, přičemž bude vycházet z nedávných aktivit v oblasti bankovnictví, poštovních služeb, elektronických komunikací, dopravy a energetiky.

  • podporovat kvalitu: Komise posílí svůj závazek podporovat kvalitu v oblasti sociálních služeb a zkušenosti nabyté v této oblasti budou vzorem pro další služby obecného zájmu.

Souvislosti

Předseda Barroso označil na počátku svého druhého funkčního období služby obecného hospodářského zájmu za prioritu. Jeho Politické pokyny pro příští Komisi z roku 20091 již uznávají důležitost těchto služeb pro evropský model společnosti a poukazují na to, že modernizace odvětví služeb je jedním ze způsobů, jak podnítit nové zdroje růstu a sociální soudržnosti.

I když Smlouva vždy zajišťovala, aby byly členské státy flexibilní při poskytování kvalitních služeb tohoto druhu, přinesla Lisabonská smlouva nová ustanovení v článku 14 Smlouvy o fungování Evropské unie a Protokolu 26 o službách obecného zájmu. Přiznala rovněž článku 36 Listiny základních práv stejnou právní sílu jako mají Smlouvy. V těchto nových souvislostech se Komise rozhodla sloučit v jeden kvalitativní rámec komplexní soubor činností, jež zajišťují služby obecného zájmu. Tento rámec pomůže Komisi naplňovat svůj obecnější závazek učinit sociální ekonomiku a sociální inovace ústředním bodem svých činností v rámci strategie Evropa 20202.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf

Další podrobnosti ohledně souboru revidovaných pravidel EU pro státní podporu v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, viz IP/11/1571 a MEMO/11/929.

Kontaktní osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Olivier Bailly +32 22968717

Mark Gray +32 22988644

1 :

„Politické pokyny pro příští Komisi“, Brusel, 3. září 2009.

2 :

„Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, KOM(2010) 2020.


Side Bar