Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията приема рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС

Брюксел, 20 декември 2011 г. — Европейската комисия прие днес рамка за качеството на услугите от общ интерес (УОИ) в ЕС. С тези услуги се осигурява необходимата социална защита за гражданите в области като здравеопазването, грижите за възрастните хора, грижите за децата, помощта за лицата с увреждания и социалните жилища. Те играят също ключова роля в икономиката, основана на знанието, в сферата на училищата, образователните центрове и университетите. Във време, в което публичните органи се сблъскват с необходимостта от оздравяване на своите финанси, от съществено значение е да се въведе подходяща рамка, с която висококачествените услуги да бъдат предоставяни възможно най-ефикасно и икономически ефективно.

Председателят Барозу заяви: „В моите политически насоки за 2009 г. недвусмислено заявих, че услугите от общ интерес играят ключова роля в осигуряването на социално сближаване и могат да бъдат двигател за нови източници на растеж. Приетата днес рамка за качеството е потвърждение на решимостта на Европейската комисия да подкрепя новаторски, висококачествени публични услуги, които са още по-важни в сегашната трудна икономическа ситуация.

Рамката ще помогне на държавите-членки да гарантират, че регулаторната среда на равнище ЕС продължава да укрепва социалното измерение на единния пазар и че при разработването на нови инициативи се отчита по-добре специфичното естество на тези услуги. Тя ще помогне също на държавите-членки да предоставят тези услуги по начин, който е съобразен с ценности като качество, безопасност и достъпност, равно третиране, всеобщ достъп и права на потребителите, които са признати в Протокол 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Рамката за качеството се състои от три допълващи се насоки на действие:

  • подобряване на яснотата и правната сигурност за това как правилата на ЕС се прилагат към услугите от общ интерес (УОИ) и, когато е необходимо, тяхното преразглеждане, за да се гарантира, че са взети под внимание конкретни нужди. Заедно с настоящото съобщение Комисията представя реформи на два ключови набора от правила: за отпускането на държавна помощ за услугите от общ икономически интерес и за обществените поръчки/концесии, като и с двата набора от правила се въвежда повече гъвкавост за държавите-членки и се опростява предоставянето на тези услуги. Целта на тези реформи е да се увеличи сближаването между двете политики, както и да се предостави опростен подход за заинтересованите страни.

  • осигуряване на достъп до основни услуги: Комисията ще доразвие своя ангажимент за осигуряване на достъп на всички граждани до основни услуги в определени сектори, като разшири предприетите неотдавна действия в областта на основните банкови услуги, пощенските услуги, електронните комуникации, транспорта и енергетиката.

  • насърчаване на качеството: Комисията ще засили своя ангажимент за насърчаване качеството в областта на социалните услуги и ще използва постигнатото в тази област като модел за други услуги от общ интерес.

Контекст

В началото на втория си мандат председателят Барозу определи като приоритетни услугите от общ икономически интерес. Тяхното значение за европейския обществен модел се признава в неговите политически насоки за 2009 г.1, а модернизацията на сектора на услугите е посочена като един от начините за подкрепа на новите източници на растеж и социално сближаване.

Макар в Договора винаги да се е посочвало, че държавите-членки разполагат с гъвкавост за предоставянето на качествени услуги от този вид, с Договора от Лисабон се въвеждат нови разпоредби: член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Протокол № 26 за услугите от общ интерес. С Договора от Лисабон член 36 от Хартата на основните права получава същата правна стойност като Договорите. В този нов контекст Комисията реши да обедини в обща рамка за качеството пълния набор от действия, които предприема за услугите от общ интерес. Рамката ще помогне на Комисията да изпълни своя по-широк ангажимент да постави социалната икономика и социалните иновации в центъра на своята дейност по стратегията „Европа 2020“2.

За повече подробности относно преразгледания пакет с правилата на ЕС за държавна помощ в полза на услугите от общ икономически интерес, вж.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

Политически насоки за следващата Комисия, Брюксел, 3 септември 2009 г.

2 :

Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, COM(2010) 2020.


Side Bar