Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen antar nya regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Bryssel den 20 december 2011 – Efter ett omfattande offentligt samråd har Europeiska kommissionen antagit ett reviderat paket med EU-regler om statligt stöd för bedömning av offentligfinansierad kompensation för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Det nya paketet klargör viktiga principer för statligt stöd och introducerar en mångsidig och proportionell metod med enklare regler för sådana tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som är små, lokala eller har ett socialt syfte, samtidigt som konkurrensaspekterna kommer att beaktas bättre i ”större” ärenden.

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, ger följande kommentar: – Det nya paketet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ger medlemsstaterna en enklare, överskådligare och flexiblare ram som gör det möjligt för dem att erbjuda medborgarna allmännyttiga tjänster av hög kvalitet, vilket i dessa kristider är viktigare än någonsin. Det är naturligtvis kommissionens plikt att se till att företag som getts i uppdrag att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse inte överkompenseras. Syftet är att skydda konkurrens och sysselsättning och garantera en effektiv användning av knappa offentliga resurser.

Medlemsländerna har stor frihet att själva avgöra vilka tjänster som är i allmänhetens intresse. Men kommissionen måste se till att offentlig finansiering för tillhandahållande av sådana tjänster inte medför en otillbörlig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

De nya reglerna, som ersätter det s.k. ”Monti-Kroes”-paketet från juli 2005, klargör grundläggande begrepp som ”ekonomisk verksamhet” för att underlätta tillämpningen av reglerna såväl för nationella som för regionala eller lokala myndigheter.

Alla sociala tjänster kommer att undantas från anmälningsskyldigheten till kommissionen, oavsett hur stor kompensationen är. De tjänster som berörs måste tillgodose sociala behov i fråga om hälso- och långtidsvård, barnomsorg, tillgång till och återanpassning på arbetsmarknaden, subventionerat boende samt vård och social integrering av sårbara grupper. Tidigare beviljade man undantag endast för sjukhus och subventionerat boende. Andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse undantas under förutsättning att kompensationen är mindre än 15 miljoner euro per år.

Kommissionen föreslår dessutom en minimiersättning för övriga åtgärder under vilket en åtgärd anses vara fri från stöd. Meningen är att taket för detta ”stöd av mindre betydelse” i samband med tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska sättas vid 500 000 euro under en treårsperiod. Detta kommer att minska den onödiga byråkratin kring tjänster av ringa omfattning. Ett slutligt beslut kommer att fattas i vår.

Å andra sidan kommer man att titta närmare på andra tjänster där kompensationsbeloppen är större än 15 miljoner euro per år och risken för snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden därmed också är större. Om möjligt bör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse anförtros ett företag genom ett öppet och transparent anbudsförfarande för att garantera bästa kvalitet till lägsta kostnad för skattebetalarna, som betalar för tjänsterna.

Mer information

Det nya paketet består av fyra instrument som kommer att gälla alla myndigheter (nationella, regionala och lokala) som beviljar ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse:

Ett nytt meddelande, som klargör grundläggande begrepp på området statligt stöd som är relevanta för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, t.ex. stöd, tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, ekonomisk verksamhet, konvergens mellan offentliga upphandlingsförfaranden och frånvaron av stöd.

Ett reviderat beslut, som inom vissa kategorier av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse befriar medlemsstaterna från skyldigheten att anmäla kompensation för allmännyttiga tjänster till kommissionen. Undantaget ska inte längre gälla enbart sjukhus och subventionerat boende, utan omfatta ett mycket vidare spektrum av sociala tjänster. Vidare kommer en lägre tröskel att gälla för när kompensation för andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska anmälas. Tröskeln för anmälan har sänkts från 30 miljoner euro till 15 miljoner euro, vilket beror på att berörda parter uttryckt bekymmer över att det tidigare taket ledde till att stora kontrakt inom viktiga delar av den inre marknaden undgick kommissionens granskning.

En reviderad ram för bedömning av stora kompensationsbelopp som beviljas aktörer utanför området sociala tjänster. Sådana fall måste anmälas till kommissionen och kan förklaras förenliga med den inre marknaden om de uppfyller vissa kriterier. Genom de nya bestämmelserna införs framför allt en exaktare metod för att fastställa kompensationsbeloppet samt krav på att medlemsstaterna ska införa effektivitetsincitament i sina kompensationsmekanismer, att EU:s regler om offentlig upphandling ska följas och att leverantörer av samma tjänst ska behandlas lika när kompensationen fastställs. Dessutom får kommissionen kräva att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att minska de konkurrensbegränsande effekterna av sådan kompensation som har en särskilt stor potential att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Ett nytt förslag till förordning om stöd av mindre betydelse, som föreskriver att kompensation under ett visst tröskelvärde inte kräver kontroll av statligt stöd, väntas kunna antas våren 2012, efter en sista samrådsrunda.

Bakgrund

År 2003 dömde EG-domstolen i ett mål som gällde kompensation för allmännyttiga tjänster inom ramen för EU:s regler om statligt stöd (mål C-280/00, Altmark Trans). Med anledning av domen i detta mål antog kommissionen det första paketet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (även känt som ”Monti-Kroes”-paketet, se IP/05/937). Paketet trädde i kraft i juli 2005 och angav på vilka villkor statligt stöd i form av kompensation för allmännyttiga tjänster är förenligt med EG-fördraget (nu fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

I mars 2011 inledde kommissionen ett omfattande samråd om en översyn av paketet, som upphör att gälla vid utgången av 2011 (se IP/11/347). I september 2011 samrådde kommissionen med berörda parter om de aktuella förslagen till nya regler (se http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_sv.html Kommissionen fick in värdefulla bidrag från medlemsländer, EU-institutioner och berörda parter. Utkasten har sedermera reviderats med beaktande av synpunkter från berörda parter.

Det nya lagstiftningspaketet (dvs. de tre texter som redan antagits) finns på följande adress: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

För närmare upplysningar, se IP/11/1579,MEMO/11/929.

Kontaktpersoner:

Amelia Torres +32 2 295 46 29

Maria Madrid Pina +32 2 295 45 30


Side Bar