Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Državna pomoč: Evropska komisija sprejela nova pravila o storitvah splošnega gospodarskega pomena

Bruselj, 20. decembra 2011 – Evropska komisija je po obširni javni razpravi sprejela spremenjen sveženj pravil EU o državni pomoči za oceno storitev splošnega gospodarskega pomena. Novi sveženj pojasnjuje ključna načela državne pomoči ter uvaja raznolik in sorazmeren pristop s preprostejšimi pravili za storitve splošnega gospodarskega pomena, ki so majhne, lokalnega obsega ali sledijo posebnemu družbenemu cilju.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za politiko konkurence Joaquín Almunia je povedal: „Novi sveženj pravil v zvezi s storitvami splošnega gospodarskega pomena državam članicam omogoča preprostejši, jasnejši in prilagodljivejši okvir, ki podpira zagotavljanje visokokakovostnih storitev državljanom, ki so v teh kriznih časih postale še nujnejše. Dolžnost Komisije je seveda zagotavljati, da podjetja, ki so pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, ne dobivajo prekomernih nadomestil, s čimer ščiti konkurenčne dejavnosti in delovna mesta ter zagotavlja učinkovito uporabo javnih sredstev.“

Države članice večinoma prosto odločajo, katere storitve imajo splošen gospodarski pomen. Komisija pa mora zagotoviti, da javna sredstva, namenjena za zagotavljanje takih storitev, ne povzročajo čezmernega izkrivljanja konkurence na notranjem trgu.

Nova pravila, ki nadomeščajo t. i. sveženj Monti-Kroes iz julija 2005, pojasnjujejo osnovne pojme, na primer „gospodarska dejavnost“, da bi tako nacionalnim, pa tudi regionalnim ali lokalnim vladam olajšali uporabo pravil.

Vse socialne storitve so, ne glede na prejeti znesek nadomestila, izvzete iz obveznosti priglasitve Komisiji. Te storitve morajo izpolnjevati socialne potrebe v zvezi z zdravjem in dolgotrajno oskrbo, nego otrok, dostopom in ponovno vključitvijo na trg dela, socialnimi stanovanji ter socialnim vključevanjem ranljivih skupin. Prej so bili izvzeti le bolnišnice in socialna stanovanja. Druge storitve splošnega gospodarskega pomena so izvzete, če znaša letni znesek nadomestil manj kot 15 milijonov EUR.

Komisija predlaga tudi določitev minimalnega zneska nadomestila za vse druge storitve. Za ukrepe, ki ne bi dosegali tega praga, bi se štelo, da ne pomenijo pomoči. Minimalni znesek za storitve splošnega gospodarskega pomena bi bil določen na 500 000 EUR v treh letih. S tem bi se zmanjšala birokracija za majhne storitve splošnega gospodarskega pomena, končna odločitev pa bo sprejeta spomladi.

Po drugi strani pa bodo v prihodnje druge storitve splošnega gospodarskega pomena, katerih letni zneski nadomestil presegajo 15 milijonov EUR in pri katerih obstajajo možnosti izkrivljanja konkurence na notranjem trgu, temeljiteje nadzorovane. Kadar je mogoče, bi morale biti storitve splošnega gospodarskega pomena oddane z odprtim in preglednim javnim razpisom, s čimer bi se zagotovila najboljša kakovost pri najmanjših možnih stroških za davkoplačevalce, ki storitve plačujejo.

Dodatne informacije:

Novi sveženj zajema štiri instrumente, ki bodo veljali za vse organe (nacionalne, regionalne, lokalne), ki dodeljujejo nadomestila za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Novo sporočilo, v katerem so pojasnjeni osnovni pojmi državne pomoči, ki so pomembni za storitve splošnega gospodarskega pomena, med drugim na primer pojmi „pomoč“, „storitev splošnega gospodarskega pomena“, „poenotenje postopkov o državni pomoči“ ter „odsotnost pomoči“.

Spremenjeni sklep, ki države članice izvzema iz obveznosti, da Komisiji priglasijo nadomestila za javne storitve za nekatere kategorije storitev splošnega gospodarskega pomena. Poleg bolnišnic in socialnih stanovanj je po novem izvzeta precej širša paleta socialnih storitev, za druge storitve splošnega gospodarskega pomena pa je prag nadomestil, za katera je potrebna priglasitev, nižji. Prag priglasitve se je s 30 milijonov EUR znižal na 15 milijonov EUR ob upoštevanju pomislekov zainteresiranih strani, da zaradi prejšnjega praga Komisija ni pregledala obsežnih pogodb na pomembnih področjih notranjega trga.

Spremenjeni okvir za oceno visokih zneskov nadomestil, ki se dodelijo subjektom zunaj področja socialnih storitev. Te primere je treba priglasiti Komisiji in bodo lahko razglašeni za skladne, če bodo izpolnjevali določene pogoje. Nova pravila uvajajo zlasti natančnejšo metodologijo za določanje zneska nadomestila, zahtevo, da države članice uvedejo spodbude za učinkovitost pri mehanizmih nadomestil, zahtevo glede skladnosti s pravili EU o javnem naročanju ter enako obravnavo ponudnikov iste storitve za določanje nadomestila. Poleg tega lahko Komisija od držav članic zahteva tudi, naj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje protikonkurenčnih vplivov nekaterih nadomestil, ki bi zelo verjetno izkrivljali konkurenco na notranjem trgu.

Pričakuje se, da bo novi predlog za uredbo de minimis, ki določa, da se za nadomestilo pod določenim pragom ne izvaja nadzor z vidika državne pomoči, sprejet spomladi 2012, po zadnjem krogu razprav.

Ozadje

Sodišče Evropske unije je leta 2003 razsodilo o oceni nadomestil za javne storitve v okviru pravil EU o državni pomoči (zadeva C-280/00 Altmark Trans). Za upoštevanje te sodbe je Komisija sprejela prvi sveženj v zvezi s storitvami splošnega gospodarskega pomena (znan tudi pod imenom paket Monti-Kroes, glej IP/05/937). Sveženj pravil je začel veljati julija 2005 in podrobno opredelil pogoje, pod katerimi je državna pomoč v obliki nadomestila za javne storitve skladna s Pogodbo ES (zdaj Pogodbo o delovanju EU).

Komisija je marca 2011 začela obširno razpravo o spremembah paketa, ki se bo iztekla konec leta 2011 (glej IP/11/347). Septembra 2011 se je Komisija z zainteresiranimi stranmi posvetovala o predlogih za nova pravila (glej spletno stran http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Komisija je prejela dragocene prispevke držav članic, evropskih institucij in zainteresiranih strani. Osnutki so bili nato spremenjeni, tako da so se v njih upoštevale pripombe zainteresiranih strani.

Novi zakonodajni paket (tri že sprejeta besedila) je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Dodatne informacije so na voljo v IP/11/1579,MEMO/11/929

Kontakti:

Amelia Torres +32 22954629

Maria Madrid Pina +32 22954530


Side Bar