Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia prijala nové pravidlá o službách všeobecného hospodárskeho záujmu

Brusel 20. decembra 2011 – Po rozsiahlych verejných konzultáciách prijala Európska komisia revidovaný balík pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na posudzovanie náhrad poskytovaných z verejných zdrojov za služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Nový balík ozrejmuje hlavné zásady štátnej pomoci a zavádza diverzifikovaný a primeraný prístup s jednoduchšími pravidlami pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré majú malý rozsah, miestnu pôsobnosť alebo sledujú sociálny cieľ, pričom sa vo väčšej miere zohľadňuje otázka hospodárskej súťaže pri väčších prípadoch.

Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, uviedol: „Nový balík o službách všeobecného hospodárskeho záujmu poskytuje členským štátom jednoduchší, jasnejší a flexibilnejší rámec umožňujúci podporiť poskytovanie vysokokvalitných služieb vo verejnom záujme pre občanov, služieb, ktoré sú dnes v čase krízy ešte potrebnejšie. Povinnosťou Komisie je samozrejme zabezpečiť, aby podniky poverené vykonávaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu nedostávali nadmerné náhrady, a takto zaistiť fungovanie hospodárskej súťaže, existenciu pracovných miest a zaručiť efektívne využívanie obmedzených verejných zdrojov.“

Členské štáty majú k dispozícii široký priestor pre vlastné uváženie, pokiaľ ide o definíciu služieb všeobecného záujmu. Avšak Komisia musí zabezpečiť, aby verejné financovanie udeľované za poskytovanie takýchto služieb príliš nenarušilo hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Nové pravidlá, ktoré nahrádzajú tzv. balík „Monti-Kroesová“ z júla 2005, objasňujú základné pojmy, ako je „hospodárska činnosť“, s cieľom uľahčiť uplatňovanie pravidiel zo strany vnútroštátnej a aj regionálnej alebo miestnej správy.

Všetky sociálne služby sú oslobodené od notifikačnej povinnosti voči Komisii, a to bez ohľadu na výšku náhrady. Dotknuté služby musia spĺňať sociálne potreby pokiaľ ide o zdravie a dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o dieťa, prístup k trhu práce a opätovné začlenenie sa na trhu práce, sociálne bývanie a starostlivosť o zraniteľné skupiny a ich sociálnu inklúziu. Predtým sa toto oslobodenie týkalo len nemocníc a sociálneho bývania. Ostatné služby všeobecného hospodárskeho záujmu sú vyňaté za predpokladu, že náhrada neprekračuje sumu 15 mil. EUR ročne.

Komisia takisto navrhuje stanoviť minimálnu sumu náhrady pre všetky ostatné služby, pričom náhrady neprekračujúce túto sumu sa nepokladajú za pomoc. Minimálna suma v prípade služieb všeobecného hospodárskeho záujmu by mala byť stanovená na 500 000 EUR za tri roky. Konečné rozhodnutie prinesie zníženie administratívnej záťaže v prípade malých služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, bude prijaté na jar.

Na druhej strane sa však v budúcnosti posilní kontrola v prípade ostatných služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, pri ktorých je náhrada vyššia ako 15 mil. EUR ročne a riziko narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu je väčšie. Ak je to možné, mali by sa služby všeobecného hospodárskeho záujmu zadávať prostredníctvom verejnej a transparentnej súťaže, aby sa zabezpečilo získanie najlepšej kvality za najnižšiu cenu pre daňovníkov, ktorí za služby platia.

Ďalšie informácie

Nový balík obsahuje štyri nástroje, ktoré budú uplatňovať všetky orgány (vnútroštátne, regionálne, miestne), ktoré udeľujú náhrady za poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu:

Nové oznámenie objasňujúce základné pojmy z oblasti štátnej pomoci, ktoré sú relevantné pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako sú pojmy pomoc, služba všeobecného hospodárskeho záujmu, hospodárska činnosť, konvergencia medzi postupmi verejného obstarávania, neprítomnosť pomoci, atď.

Revidované rozhodnutie oslobodzuje členské štáty od povinnosti notifikovať Komisii náhrady za služby vo verejnom záujme v prípade určitých kategórií služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Toto oslobodenie sa z nemocníc a sociálneho bývania rozšírilo na oveľa širšiu skupinu sociálnych služieb, pričom v prípade ostatných služieb všeobecného hospodárskeho záujmu sa znížil prah náhrady, od ktorého je potrebné ich notifikovať. Notifikačný prah sa znížil z 30 mil. EUR na 15 mil. EUR, takže sa zohľadnili obavy zainteresovaných strán, že predchádzajúci strop vyňal značný objem zmlúv v dôležitých oblastiach vnútorného trhu z kontroly Komisie.

Revidovaný rámec slúži na posudzovanie vysokých náhrad udelených poskytovateľom mimo oblasti sociálnych služieb. Tieto prípady musia byť notifikované Komisii a môžu byť označené za zlučiteľné, ak spĺňajú určité kritériá. Nové pravidlá obsahujú najmä presnejšiu metodiku stanovenia výšky kompenzácie, požiadavku na členské štáty, aby do mechanizmov náhrad zaviedli stimuly zvyšovania efektívnosti, ďalej požiadavku dodržiavania pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania a rovnaké zaobchádzanie s poskytovateľmi rovnakej služby pri stanovovaní výšky náhrady. Okrem toho môže Komisia od členských štátov požadovať, aby prijali opatrenia na obmedzenie protisúťažných vplyvov určitých náhrad so zvlášť vysokým rizikom narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Očakáva sa, že nový návrh nariadenia de minimis, v ktorom sa stanovuje, že na náhrady neprekračujúce určitý prah sa nevzťahuje kontrola v oblasti štátnej pomoci, bude prijatý na jar roku 2012, po poslednom kole konzultácií.

Súvislosti

V roku 2003 vydal Európsky súdny dvor rozsudok o posúdení náhrad za služby vo všeobecnom záujme v súvislosti s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci (vec C–280/00 Altmark Trans). Komisia, aby zohľadnila tento rozsudok, prijala prvý balík o službách všeobecného hospodárskeho záujmu (známy aj ako balík „Monti-Kroesová“, pozri IP/05/937). Balík nadobudol účinnosť v júli 2005 a stanovoval podmienky, za ktorých štátna pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme je zlučiteľná so Zmluvou o ES (dnes Zmluva o fungovaní EÚ).

V marci 2011 Komisia začala širokú diskusiu o revízii balíka, ktorého účinnosť sa skončí na konci roka 2011 (pozri IP/11/347). V septembri 2011 Komisia konzultovala so zainteresovanými stranami návrhy nových pravidiel (pozri http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Komisii boli doručené hodnotné pripomienky od členských štátov, európskych inštitúcií a zainteresovaných strán. Návrhy boli následne prepracované, aby zohľadnili pripomienky zainteresovaných strán.

Nový legislatívny balík (tri už prijaté texty) nájdete tu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Ďalšie informácie možno nájsť aj v IP/11/1579,MEMO/11/929

Kontaktné osoby:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar