Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Valsts atbalsts: Komisija pieņem jaunus noteikumus par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (VTNP)

Brisele, 2011. gada 20. decembris. Pēc plašām sabiedriskām apspriedēm Eiropas Komisija pieņēma pārskatītu tiesību aktu paketi par ES valsts atbalsta noteikumiem, lai izvērtētu publisku kompensāciju par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (VTNP). Jaunajā paketē precizēti galvenie valsts atbalsta principi un ieviesta dažādota un proporcionāla pieeja ar vienkāršākiem noteikumiem attiecībā uz VTNP sniedzējiem, kas ir nelieli, darbojas lokāli vai īsteno sociālu mērķi, vienlaikus labāk ņemot vērā konkurences apsvērumus attiecībā uz liela mēroga gadījumiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbildīgs par konkurences politiku, Hoakins Almunja norādīja: "Jaunā VTNP pakete nodrošina dalībvalstīm vienkāršāku, skaidrāku un elastīgāku sistēmu, lai atbalstītu to, ka iedzīvotājiem sniedz augstas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus, kas šajos krīzes laikos ir kļuvuši arvien nepieciešamāki. Komisijas pienākums, protams, ir gādāt par to, lai uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus, netiktu izmaksātas pārmērīgas kompensācijas, tādējādi nodrošinot konkurenci un darbavietas un garantējot ierobežoto publisko resursu efektīvu izmantojumu."

Dalībvalstis lielākoties var brīvi noteikt, kuriem pakalpojumiem ir vispārēja tautsaimnieciska nozīme. Tomēr Komisijai ir jānodrošina, ka publiskais finansējums, kas piešķirts šādu pakalpojumu sniegšanai, nepamatoti nekropļo konkurenci iekšējā tirgū.

Jaunie noteikumi, kas aizstāj 2005. gada jūlija tā saukto Monti-Krusas dokumentu paketi, precizē tādus pamatjēdzienus kā "saimnieciska darbība", lai valsts, kā arī reģionālajām vai vietējām pašvaldībām atvieglotu noteikumu piemērošanu.

Visi sociālie pakalpojumi tiek atbrīvoti no pienākuma paziņot par tiem Komisijai neatkarīgi no saņemtās kompensācijas apmēra. Attiecīgajiem pakalpojumiem jāatbilst "sociālajām vajadzībām attiecībā uz veselību un ilgtermiņa aprūpi, bērnu aprūpi, piekļuvi un reintegrāciju darba tirgū, sociālajiem mājokļiem un neaizsargāto grupu aprūpi un sociālo iekļaušanu. Iepriekš atbrīvojumi tika piemēroti tikai slimnīcām un sociālajiem mājokļiem. Citi vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi ir atbrīvoti, ja kompensācijas summa ir mazāka par 15 miljoniem eiro gadā.

Komisija ierosina arī noteikt minimālo kompensācijas apmēru visiem pārējiem pakalpojumiem, un, ja pasākuma summa ir mazāka par šo minimumu, tad uzskata, ka pasākums neietver valsts atbalstu. Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma de minimis summa tiktu noteikta EUR 500 000 apmērā trīs gadu laikā. Tas samazinās birokrātiskos šķēršļus maziem vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem. Galīgais lēmums tiks pieņemts pavasarī.

No otras puses, turpmāk tiks sīkāk pētīti citi vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, attiecībā uz kuriem kompensācijas summas pārsniedz 15 miljonus eiro gadā un kuru gadījumā ir lielāka iespējamība radīt konkurences kropļojumus iekšējā tirgū. Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšana pēc iespējas būtu jāuztic, izmantojot atvērtu un pārredzamu atklātu konkursu, lai ar vismazākajām izmaksām nodrošinātu vislabāko kvalitāti nodokļu maksātājiem, kuri maksā par pakalpojumiem.

Plašāka informācija

Jaunā dokumentu pakete sastāv no četriem instrumentiem, kas būs piemērojami visām iestādēm (valsts, reģionālām, vietējām), kuras piešķir kompensācijas par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu.

Jauns paziņojums, kurā precizēti valsts atbalsta pamatjēdzieni, kas ir būtiski vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, piemēram, atbalsts, VTNP, saimnieciskā darbība, konverģence starp publiskā iepirkuma procedūrām un atbalsta trūkumu, utt.

Pārskatīts lēmums, ar kuru dalībvalstis atbrīvo no pienākuma paziņot Komisijai par sabiedrisko pakalpojumu kompensāciju attiecībā uz konkrētām VTNP kategorijām. Atbrīvojums tiek paplašināts, piemērojot to ne tikai slimnīcām un sociālajiem mājokļiem, bet arī daudz plašākam sociālo pakalpojumu lokam, un attiecībā uz citām VTNP darbībām tiek piemērots zemāks kompensācijas robežlielums, kā rezultātā par šīm darbībām ir jāziņo. Paziņošanas robežlielums tika pazemināts no 30 miljoniem eiro līdz 15 miljoniem eiro, ņemot vērā ieinteresēto personu apsvērumus, ka iepriekšējās maksimālās summas dēļ Komisija būtiskās iekšējā tirgus jomās nekontrolēja līgumus par ļoti lielām summām.

Pārskatītas nostādnes, lai izvērtētu lielas kompensācijas summas, kas piešķirtas uzņēmējiem, kuri nepārstāv sociālo pakalpojumu jomu. Par šiem gadījumiem ir jāpaziņo Komisijai, un tos var atzīt par saderīgiem, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Konkrēti, ar jaunajiem noteikumiem tiek ieviesta precīzāka metodika, lai noteiktu kompensācijas summu, prasība dalībvalstīm kompensācijas mehānismos iestrādāt efektivitātes stimulus, prasība ievērot ES publiskā iepirkuma noteikumus un vienlīdzīga attieksme pret viena un tā paša pakalpojuma sniedzējiem, nosakot kompensāciju. Turklāt Komisija var pieprasīt dalībvalstīm pieņemt pasākumus, lai samazinātu konkurencei nelabvēlīgas sekas, ko izraisa noteikti kompensāciju veidi, kuriem ir īpaši lielas iespējas kropļot konkurenci iekšējā tirgū.

Paredzams, ka 2012. gada pavasarī pēc apspriežu nobeiguma kārtas tiks pieņemts jauns priekšlikums de minimis regulai, kurā paredzēts, ka kompensācijai, kas ir zemāka par noteiktu robežlielumu, nepiemēro valsts atbalsta kontroli.

Pamatinformācija

Eiropas Kopienu Tiesa 2003. gadā lēma par sabiedrisko pakalpojumu kompensāciju novērtējumu saistībā ar ES valsts atbalsta noteikumiem (lieta C-280/00 Altmark Trans). Lai ņemtu vērā šo nolēmumu, Komisija pieņēma pirmo VTNP dokumentu paketi (zināma arī kā "Monti-Krusas dokumentu pakete", skatīt IP/05/937). Dokumentu pakete stājās spēkā 2005. gada jūlijā, un tajā tika paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem valsts atbalsts sabiedrisko pakalpojumu kompensācijas veidā ir saderīgs ar EK līgumu (tagad – Līgums par Eiropas Savienības darbību).

Komisija 2011. gada martā uzsāka plašas diskusijas, lai pārskatītu minēto dokumentu paketi, kuras darbības termiņš beigsies 2011. gada beigās (skatīt IP/11/347). Komisija 2011. gada septembrī apspriedās ar ieinteresētajām personām par jaunu noteikumu priekšlikumiem (skatīt http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Komisija no dalībvalstīm, Eiropas iestādēm un ieinteresētajām personām saņēma vērtīgu informāciju. Attiecīgi projekti tika pārskatīti, lai ņemtu vērā ieinteresēto personu piezīmes.

Jaunā tiesību aktu pakete (trīs jau pieņemtie dokumenti) ir atrodama: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html.

Sīkākai informācijai lūdzam skatīt IP/11/1579,MEMO/11/929.

Kontaktpersonas:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar