Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Valstybės pagalba. Komisija priima naujas taisykles dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų

Briuselis, 2011 m. gruodžio 20 d. Pasibaigus išsamioms viešoms konsultacijoms, Europos Komisija priėmė patikslintų ES valstybės pagalbos taisyklių, pagal kurias vertinamos viešosios kompensacijos už visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (VESP), rinkinį. Naujajame dokumentų rinkinyje aiškiau išdėstomi pagrindiniai valstybės pagalbos principai ir nustatytas diversifikuotas ir proporcingas požiūris – smulkioms, vietinės reikšmės ar socialinės paskirties VESP taikomos paprastesnės taisyklės, o didelio masto VESP vertinamos daugiau dėmesio skiriant konkurencijos klausimams.

Už konkurencijos politiką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia sakė: „Naujuoju VESP dokumentų rinkiniu nustatoma paprastesnė, aiškesnė ir lankstesnė sistema, kurią taikydamos valstybės narės galės remti aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimą piliečiams – tokia parama krizės laikotarpiu yra svarbi kaip niekad. Žinoma, Komisijos pareiga yra užtikrinti, kad įmonėms, kurioms pavedama teikti visuotinės svarbos paslaugas, nebūtų permokamos kompensacijos; įvykdžiusi šią pareigą Komisija išsaugos konkurencinę veiklą bei darbo vietas ir užtikrins veiksmingą ribotų viešųjų išteklių naudojimą.“

Valstybės narės iš esmės nevaržomos gali nuspręsti, kurios paslaugos yra visuotinės svarbos. Tačiau Komisija turi užtikrinti, kad už tokių paslaugų teikimą skiriamu viešuoju finansavimu nebūtų neteisėtai iškraipyta konkurencija vidaus rinkoje.

Naujosiomis taisyklėmis, kurios pakeis 2005 m. liepos mėn. priimtą vadinamąjį „M. Monti ir N. Kroes paketą“, aiškiau apibrėžiamos tokios sąvokos kaip „ekonominė veikla“, kad ne tik nacionalinėms, bet ir regioninėms ar vietos valdžios institucijoms būtų lengviau taikyti taisykles.

Visoms socialinėms paslaugoms, neatsižvelgiant į skiriamos kompensacijos sumą, nebebus taikomas įpareigojimas pranešti Komisijai. Tos paslaugos turi tenkinti socialinius poreikius, susijusius su sveikata ir ilgalaike priežiūra, vaiko priežiūra, galimybe įsidarbinti ir sugrįžti į darbo rinką, socialiniu būstu, pagalba pažeidžiamiems asmenims ir jų socialine įtrauktimi. Anksčiau šis įpareigojimas pranešti nebuvo taikomas tik ligoninėms ir socialiniam būstui. Įpareigojimas pranešti netaikomas ir kitoms VESP, jei kompensacijos suma yra mažesnė kaip 15 mln. EUR per metus.

Komisija taip pat siūlo visoms kitoms paslaugoms nustatyti mažiausią kompensacijos sumą, kurios neviršijus priemonė būtų nelaikoma valstybės pagalba. VESP taikoma de minimis suma būtų 500 000 EUR per trejus metus. Ją nustačius sumažėtų su smulkiomis VESP susijęs biurokratizmas. Galutinis sprendimas bus priimtas pavasarį

Tačiau kitos VESP ateityje bus nagrinėjamos išsamiau tais atvejais, kai už jas mokamos didesnės nei 15 mln. EUR per metus kompensacijos ir kai kyla didesnė konkurencijos iškraipymo bendrojoje rinkoje grėsmė. Jei tik įmanoma, VESP turi būti pavedamos atvirų ir skaidrių viešųjų konkursų būdu, kad mokesčių mokėtojams, kurie už tas paslaugas moka, būtų užtikrinta geriausia kokybė už mažiausią kainą.

Daugiau informacijos

Naująjį dokumentų rinkinį, kuris bus taikomas visoms institucijoms (nacionalinėms, regioninėms ir vietinėms), sudaro keturi dokumentai.

Naujasis komunikatas, kuriame aiškiau apibrėžiamos pagrindinės su VESP susijusios valstybės pagalbos sąvokos, kaip antai „pagalba“, „VESP“, „ekonominė veikla“, „viešojo pirkimo procedūrų konvergencija“, „pagalbos nebuvimas“ ir kt.

Patikslintas sprendimas, kuriuo valstybės narės atleidžiamos nuo įpareigojimo pranešti apie kompensacijas už tam tikros rūšies VESP Komisijai. Ši išimtis taikoma ne tik ligoninėms ir socialiniam būstui, bet ir daugeliui kitų socialinių paslaugų, o kitai VESP veiklai nustatyta mažesnė kompensacijos riba, nuo kurios taikomas įpareigojimas pranešti. Atsižvelgus į suinteresuotųjų šalių pastabas, kad dėl ankstesnės ribos į Komisijos akiratį nepateko svarbiose vidaus rinkos srityse sudarytos reikšmingos sutartys, pranešimo riba sumažinta nuo 30 mln. EUR iki 15 mln. EUR.

Patikslintos bendrosios nuostatos, kuriomis remiantis vertinamos socialinių paslaugų neteikiantiems veiklos vykdytojams skiriamos didelės kompensacijų sumos. Apie šiuos atvejus būtina pranešti Komisijai ir jie gali būti paskelbti suderinami, jei atitinka tam tikrus kriterijus. Naujosiomis taisyklėmis visų pirma nustatoma tikslesnė kompensacijos sumos nustatymo metodika, taip pat reikalaujama, kad valstybės narės į kompensacijų mechanizmus įtrauktų su veiksmingumu susijusias paskatas, kad būtų laikomasi ES viešojo pirkimo taisyklių ir kad požiūris į tų pačių paslaugų teikėjus nustatant kompensaciją būtų vienodas. Be to, Komisija gali reikalauti, kad valstybės narės priimtų priemones tam tikrų kompensacijų antikonkurenciniam poveikiui sumažinti, jei kyla labai didelė grėsmė, kad konkurencija vidaus rinkoje bus iškraipyta.

Naujasis De minimis reglamento pasiūlymas, kuriuo nustatoma, kad tam tikros ribos neviršijančios kompensacijos pagal valstybės pagalbos taisykles nebus išsamiai nagrinėjamos, turėtų būti priimtas 2012 m. pavasarį, pasibaigus paskutiniam konsultacijų etapui.

Pagrindiniai faktai

2003 m. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl kompensacijų už viešąsias paslaugas vertinimo pagal ES valstybės pagalbos taisykles (byla C-280/00 Altmark Trans). Siekdama atsižvelgti į šį sprendimą, Komisija priėmė pirmąjį VESP dokumentų rinkinį (taip pat vadinamą „M. Monti ir N. Kroes paketu“, žr. IP/05/937). Šis dokumentų rinkinys įsigaliojo 2005 m. liepos mėn. Jame nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės pagalba, skiriama kompensacijų už viešąsias paslaugas forma, laikoma suderinama su EB sutartimi (dabar Sutartimi dėl ES veikimo).

2011 m. kovo mėn. Komisija pradėjo plataus masto diskusijas dėl šio dokumentų rinkinio, kuris nustos galioti 2011 m. pabaigoje, peržiūros (žr. IP/11/347). 2011 m. rugsėjo mėn. Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis dėl su naujosiomis taisyklėmis susijusių pasiūlymų (žr. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Komisija iš valstybių narių, Europos institucijų ir suinteresuotųjų šalių gavo naudingų pastabų. Atsižvelgus į suinteresuotųjų šalių pastabas, projektai vėliau patikslinti.

Naujasis teisės dokumentų rinkinys (trijų jau priimtų dokumentų tekstai) pateiktas adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html.

Daugiau informacijos rasite IP/11/1579,MEMO/11/929

Asmenys ryšiams :

Amelia Torres, tel. (+32 2) 295 46 29

Maria Madrid Pina, tel. (+32 2) 295 45 30


Side Bar