Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει νέους κανόνες για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011 – Μετά από εκτενείς δημόσιες διαβουλεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένη δέσμη κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την αξιολόγηση των δημόσιων αντισταθμίσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Η νέα δέσμη αποσαφηνίζει τις βασικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις, εισάγει μια διαφοροποιημένη και αναλογική προσέγγιση με απλοποιημένους κανόνες για τις ΥΓΟΣ που είναι μικρής κλίμακας, τοπικές ή επιδιώκουν κοινωνικό σκοπό, και παράλληλα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα ζητήματα ανταγωνισμού στις υποθέσεις μείζονος σημασίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, Joaquín Almunia έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η νέα δέσμη για τις ΥΓΟΣ παρέχει στα κράτη μέλη ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο εύκαμπτο πλαίσιο για τη στήριξη της παροχής στους πολίτες υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες είναι ακόμη πιο αναγκαίες στη σημερινή περίοδο κρίσης. Καθήκον της Επιτροπής, βεβαίως, είναι να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ανατεθεί υπηρεσίες γενικού συμφέροντος δεν εισπράττουν υπερβολική αποζημίωση, οπότε διασφαλίζεται ανταγωνιστική δραστηριότητα και απασχόληση καθώς και αποτελεσματική χρήση των ανεπαρκών δημόσιων πόρων.»

Τα κράτη μέλη είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα να καθορίσουν ποιες υπηρεσίες είναι γενικού συμφέροντος. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η δημόσια χρηματοδότηση που χορηγείται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν προκαλεί αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι αντικαθιστούν τη λεγόμενη δέσμη «Monti-Kroes» του Ιουλίου 2005, αποσαφηνίζουν τις βασικές έννοιες, όπως «οικονομική δραστηριότητα», για να διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων από τις εθνικές διοικήσεις, αλλά και από την περιφερειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση.

Όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή, ανεξάρτητα από το ποσό της αντιστάθμισης που έχουν λάβει. Οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν «κοινωνικές ανάγκες όσον αφορά την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, τη φροντίδα παιδιών, την πρόσβαση και επανένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και τη μέριμνα και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων». Άλλοτε μόνο τα νοσοκομεία και η κοινωνική κατοικία απαλλάσσονταν. Άλλες ΥΓΟΣ απαλλάσσονται υπό τον όρο το ποσό της αντιστάθμισης να είναι λιγότερο από 15 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να καθοριστεί ελάχιστο ποσό αντιστάθμισης για όλες τις άλλες υπηρεσίες, κάτω από το οποίο το μέτρο θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει στοιχείο ενίσχυσης. Το ελάχιστο ποσό ΥΓΟΣ θα καθοριστεί σε 500.000 ευρώ ανά τριετία. Τούτο θα περιορίσει τη γραφειοκρατία για τις μικρές ΥΓΟΣ. Οριστική απόφαση θα ληφθεί την άνοιξη.

Εξάλλου, μελλοντικά θα υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος άλλων ΥΓΟΣ που αφορούν ποσά αντιστάθμισης άνω των 15 εκατ. ευρώ ετησίως και όπου είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Όταν αυτό είναι δυνατόν, η ΥΓΟΣ θα πρέπει να ανατίθεται κατόπιν ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος για τους φορολογουμένους που πληρώνουν τις υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Η νέα δέσμη αποτελείται από τέσσερα μέσα, τα οποία θα εφαρμόζονται σε όλες τις αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές) που χορηγούν αντιστάθμιση για την παροχή ΥΓΟΣ:

Νέα ανακοίνωση, η οποία αποσαφηνίζει τις βασικές έννοιες της κρατικής ενίσχυσης, που είναι σχετικές με τις ΥΓΟΣ, όπως οι έννοιες της βοήθειας, της ΥΓΟΣ, της οικονομικής δραστηριότητας, της σύγκλισης μεταξύ των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και της απουσίας ενίσχυσης, κ.τ.λ.

Αναθεωρημένη απόφαση, η οποία απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κοινοποιούν την αντιστάθμιση δημόσιας υπηρεσίας για ορισμένες κατηγορίες ΥΓΟΣ στην Επιτροπή. Η εξαίρεση περιλαμβάνει από νοσοκομεία και κοινωνική κατοικία έως ένα πολύ ευρύτερο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, και εφαρμόζεται χαμηλότερο όριο αντιστάθμισης, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η κοινοποίηση άλλων δραστηριοτήτων ΥΓΟΣ. Το κατώτερο όριο κοινοποίησης μειώθηκε από 30 εκατ. ευρώ σε 15 εκατ. ευρώ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών, διότι το προηγούμενο ανώτατο όριο άφηνε πολύ μεγάλες συμβάσεις σε σημαντικούς τομείς της εσωτερικής αγοράς εκτός του ελέγχου της Επιτροπής.

Αναθεωρημένο πλαίσιο για την αξιολόγηση αντισταθμίσεων σημαντικού ποσού που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και μπορούν να κηρυχθούν συμβατές εάν πληρούν ορισμένα κριτήρια. Οι νέοι κανόνες εισάγουν, ειδικότερα, ακριβέστερη μεθοδολογία για τον καθορισμό του ποσού της αντιστάθμισης, την απαίτηση για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα αποδοτικότητας στους μηχανισμούς αντιστάθμισης, την απαίτηση συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων και την ίση μεταχείριση των παρόχων της ίδιας υπηρεσίας για τον καθορισμό της αντιστάθμισης. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό των αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων ορισμένων αντισταθμίσεων με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Νέα πρόταση κανονισμού de minimis, που θα προβλέπει ότι η αντιστάθμιση κάτω από ένα καθορισμένο όριο δεν υπάγεται σε έλεγχο κρατικών ενισχύσεων, αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2012, μετά από τελικό γύρο διαβουλεύσεων.

Ιστορικό

Το 2003, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε σχετικά με την αξιολόγηση των αντισταθμίσεων για δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (υπόθεση C-280/00 Altmark Trans). Για να ληφθεί υπόψη η απόφαση αυτή, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη δέσμη για τις ΥΓΟΣ (γνωστή επίσης ως δέσμη «Monti-Kroes», βλ. IP/05/937). Η δέσμη αυτή, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2005, διευκρίνιζε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η κρατική ενίσχυση υπό μορφή αντιστάθμισης για δημόσια υπηρεσία είναι συμβατή με τη Συνθήκη ΕΚ (νυν Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ).

Τον Μάρτιο του 2011, η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση της δέσμης, η οποία προβλέπεται να λήξει στα τέλη του 2011 (βλ. IP/11/347). Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους σχετικά με τις προτάσεις για νέους κανόνες (βλ. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Η Επιτροπή έλαβε πολύτιμες συνεισφορές από τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους ενδιαφερομένους. Τα σχέδια, στη συνέχεια, αναθεωρήθηκαν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.

Η νέα νομοθετική δέσμη (τα τρία ήδη εγκριθέντα κείμενα) βρίσκεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. IP/11/1579,MEMO/11/929

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar