Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen vedtager nye regler om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

Bruxelles, den 20. december 2011 – Efter omfattende offentlige høringer har Europa-Kommissionen vedtaget en revideret pakke af EU-statsstøtteregler til vurdering af statslig kompensation for tjenester af almen økonomisk interesse (også kaldet "public service"). Den nye pakke skaber klarhed om afgørende statsstøtteprincipper og indfører en diversificeret og forholdsmæssig metode med enklere regler for tjenester af almen økonomisk interesse. Den har et lokalt anvendelsesområde og en social målsætning, samtidig med at den i højere grad tager hensyn til konkurrenceaspekterne i større sager.

Konkurrencekommissær og næstformand i Kommissionen, Joaquín Almunia, udtaler: "Den nye pakke giver medlemsstaterne enklere, klarere og mere fleksible rammer, så det offentlige kan levere tjenesteydelser af høj kvalitet til borgerne. Dette er blevet endnu mere nødvendigt i disse krisetider. Det er selvfølgelig Kommissionens pligt at sørge for, at de virksomheder, der har fået overdraget tjenesteydelserne af almen interesse, ikke bliver overbetalt. På den måde sikres konkurrerende virksomheder og beskæftigelse, og det giver garanti for en effektiv udnyttelse af de begrænsede offentlige midler."

Medlemsstaterne kan i det store hele selv definere, hvilke tjenesteydelser der er af almen interesse. Men Kommissionen skal sikre, at offentlige tilskud til levering af sådanne tjenesteydelser ikke fordrejer konkurrencen på det indre marked på urimelig vis.

De nye regler, der erstatter den såkaldte "Monti-Kroespakke" fra juli 2005, skaber klarhed om grundbegreber som "økonomisk aktivitet", så det bliver lettere at anvende reglerne, både for nationale, regionale og lokale myndigheder.

Alle sociale tjenesteydelser bliver undtaget fra kravet om anmeldelse til Kommissionen, uanset hvor store tilskud der gives. Der relevante tjenesteydelser skal opfylde "sociale behov for sundhed og langtidspleje, barnepleje, adgang til og tilbagevenden til arbejdsmarkedet, sociale boliger samt pleje og social inklusion af udsatte grupper". Tidligere var kun hospitaler og sociale boliger undtaget. Andre tjenesteydelser af almen interesse er også undtaget, såfremt de koster under 15 mio. EUR pr. år.

Kommissionen foreslår også, at der fastsættes en mindstegodtgørelse for alle andre tjenesteydelser, og at alle beløb under dette tal betragtes som fri for støtte. Bagatelgrænsen for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse skal fastsættes til 500 000 EUR over tre år. Dette vil betyde mindre bureaukrati for små leverandører af disse tjenesteydelser. Der vil blive truffet en endelig afgørelse i foråret.

Omvendt vil der fremover blive ført øget tilsyn med andre af sådanne tjenester, hvis godtgørelsesbeløbet overstiger 15 mio. EUR om året, og hvis der er en større risiko for fordrejning af konkurrencen på det indre marked. Disse tjenesteydelser bør i videst muligt omfang udbydes efter en helt åben offentlig udbudsprocedure, så resultatet bliver den bedste kvalitet til laveste pris for skatteyderne, som betaler for dem.

Læs mere

Den nye pakke består af fire instrumenter, der vil gælde for alle myndigheder (nationale, regionale og lokale), der bevilger godtgørelse for levering af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

En ny meddelelse, der skaber klarhed om grundlæggende begreber for statsstøtte, der har betydning for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, f.eks. hvad der forstås ved statsstøtte, hvad der forstås ved tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, konvergens mellem offentlige udbudsprocedurer og fravær af støtte osv.

En revideret afgørelse, der fritager medlemsstaterne fra pligten til at indberette public service-godtgørelse for bestemte tjenester af almen interesse til Kommissionen. Undtagelsen, der tidligere kun gjaldt hospitaler og sociale boliger, udvides til at omfatte en lang række sociale tjenester, og der indføres en lavere tærskel for indberetning af godtgørelser for andre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Indberetningstærsklen sænkes fra 30 mio. EUR til 15 mio. EUR. Dermed tages der hensyn til interessenternes betænkeligheder ved, at den tidligere tærskel medførte, at betydelige kontrakter på vigtige områder inden for det indre marked faldt uden for Kommissionens kontrol.

En revideret ramme til vurdering af store godtgørelser, der bevilges til leverandører uden for sociale tjenesteydelser. Disse sager skal indberettes til Kommissionen og kan erklæres som forenelige med det indre marked, hvis de opfylder bestemte kriterier. Med de nye regler indføres der især en mere præcis metode til fastsættelse af godtgørelsen, krav til medlemsstaterne om at indføre effektivitetsincitamenter i godtgørelsesmekanismerne, krav om at overholde EU's regler for offentlige indkøb og ligebehandling af leverandører af den samme tjenesteydelse, når godtgørelsen beregnes. Desuden kan Kommissionen forlange, at medlemsstaterne vedtager foranstaltninger for at mindske de konkurrencebegrænsende virkninger ved bestemte godtgørelser, der rummer en særlig stor risiko for at kunne fordreje konkurrencen på det indre marked.

Et nyt forslag til en de minimisforordning, så en godtgørelse under en bestemt tærskel ikke falder ind under reglerne om statsstøttekontrol, ventes vedtaget i foråret 2012 efter en sidste høringsrunde.

Baggrund

I 2003 traf EU-Domstolen en afgørelse om vurdering af public servicegodtgørelse inden for EU's statsstøtteregler (sag C-280/00 Altmark Trans). For at tage hensyn til afgørelsen vedtog Kommissionen den første pakke om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (også kendt som "Monti-Kroespakken", jvf. IP/05/937). Pakken trådte i kraft i juli 2005 og fastlagde betingelserne for, hvornår statsstøtte i form af public servicegodtgørelse er forenelig med EF-traktaten (nu traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

I marts 2011 lancerede Kommissionen en bred debat om revision af pakken, som slutter ved udgangen af 2011 (se IP/11/347). I september 2011 hørte Kommissionen interessenterne om forslagene til nye regler (se http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Kommissionen har modtaget værdifulde bidrag fra medlemsstater, europæiske institutioner og interessenter. Udkastene blev senere ændret på baggrund af aktørernes bemærkninger.

Den nye lovgivningspakke (de tre vedtagne tekster) kan findes på: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Læs mere i IP/11/1579,MEMO/11/929

Contacts :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar