Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Státní podpora: Komise přijala nové právní předpisy v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu

Brusel 20. prosince 2011 – Po rozsáhlé veřejné konzultaci přijala Evropská komise revidovaný balíček pravidel EU pro státní podpory, který upravuje posuzování náhrad z veřejných prostředků za služby obecného hospodářského zájmu. Nový balíček objasňuje klíčové zásady v oblasti státních podpor a zavádí diverzifikovaný, přiměřenější přístup. Jeho součástí jsou jednodušší pravidla pro služby obecného hospodářského zájmu malého rozsahu, s místní působností nebo plnící sociální cíle. Zároveň lépe zohledňuje požadavky hospodářské soutěž ve větších případech.

Místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže Joaquín Almunia prohlásil: „Nový balíček pro služby obecného hospodářského zájmu dává členským státům jednodušší, jasnější a pružnější rámec, aby mohly podpořit poskytování kvalitních veřejných služeb, které jsou v těchto krizových dobách ještě potřebnější. Povinností Komise je samozřejmě zajistit, aby společnosti pověřené poskytováním těchto služeb nebyly nadměrně odměňovány, a tak přispět k zabezpečení hospodářské soutěže, zachování pracovních míst a účinnému využívání omezených veřejných zdrojů.“

Definice služeb obecného zájmu je z velké části v pravomoci členských států. Komise však musí zajistit, aby financování těchto služeb z veřejných prostředků nepřiměřeně nenarušovalo hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

Nová pravidla, která nahrazují tzv. balíček „Monti-Kroesová“ z července 2005, vysvětlují základní pojmy jako „hospodářská činnost“, a tak zjednodušují uplatňování pravidel ze strany nejen vnitrostátní, ale také regionální nebo místní správy.

Od oznamovací povinnosti vůči Komisi budou osvobozeny všechny sociální služby, a to bez ohledu na výši náhrady. Uvedené služby musí uspokojovat sociální potřeby jako zdravotní a dlouhodobou péči, péči o děti, zajištění přístupu na trh práce a opětovné začlenění do tohoto trhu, sociální bydlení a péči o zranitelné skupiny a jejich sociální začleňování. Toto osvobození se dříve vztahovalo pouze na nemocnice a sociální bydlení. Jiné služby obecného hospodářského zájmu jsou osvobozeny za předpokladu, že výše náhrady nepřesahuje 15 milionů EUR ročně.

U ostatních služeb Komise rovněž navrhuje stanovit minimální hodnotu pro výši náhrady, pod kterou se opatření nepovažuje za státní podporu. Minimální částka za služby obecného hospodářského zájmu má být stanovena na 500 000 EUR za dobu tří let. Sníží se tak administrativní zátěž malých poskytovatelů tohoto druhu služeb. Konečné rozhodnutí bude přijato na jaře.

Naproti tomu budou v budoucnu podléhat větší kontrole jiné služby obecného hospodářského zájmu, u nichž výše náhrady převyšuje 15 milionů EUR za rok a kde je vyšší riziko, že by byla narušena hospodářská soutěž v rámci jednotného trhu. Je-li to možné, služby obecného hospodářského zájmu by měly být zadávány prostřednictvím otevřené a transparentní veřejné soutěže, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita za co nejmenší náklady pro daňové poplatníky, kteří tyto služby platí.

Další informace

Nový balíček se skládá ze čtyř nástrojů platných pro všechny orgány (vnitrostátní, regionální, místní), které poskytují za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu náhradu:

Nové sdělení, které objasňuje základní pojmy státní podpory vztahující se na uvedené služby, např. pojmy „podpora“, „služby obecného hospodářského zájmu“, „hospodářská činnost“, „konvergence postupů při zadávání veřejných zakázek“, „absence podpory“, atd.

Revidované rozhodnutí, které členské státy osvobozuje od povinnosti oznamovat poskytnutí náhrad za určité kategorie služeb obecného hospodářského zájmu Komisi. Uvedená výjimka se kromě nemocnic a sociálního bydlení bude vztahovat na daleko větší spektrum sociálních služeb. Naproti tomu u dalších činností v rámci služeb obecného hospodářského zájmu se výše náhrady, kterou bude nutno oznamovat, sníží. Tento limit klesá z 30 milionů EUR na 15 milionů EUR, a řeší tak výhrady zainteresovaných stran, že kvůli předchozímu stropu se mimo dosah kontroly Komise dostaly významné smlouvy v důležitých oblastech vnitřního trhu.

Revidovaný rámec stanoví, jak mají být posuzovány vysoké náhrady poskytované hospodářským subjektům mimo oblast sociálních služeb. Tyto případy musí být Komisi oznamovány a lze je prohlásit za slučitelné, pokud splňují určitá kritéria. Nová pravidla zavádějí zejména přesnější metodiku pro stanovení výše náhrady, požadavek, aby členské státy zavedly do mechanismů poskytování náhrad pobídky ke zvyšování efektivity, požadavek na plnění pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek a na rovné zacházení s poskytovateli stejné služby při určování náhrady. Kromě toho Komise může požádat členské státy, aby přijaly opatření ke snížení protisoutěžních účinků některých náhrad, které mají obzvláště silný potenciál pro narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Nový návrh nařízení de minimis, který stanoví, že náhrada pod určitou prahovou hodnotou nespadá pod státní kontrolu, má být přijat na jaře 2012 po závěrečném kole konzultací.

Souvislosti

V roce 2003 Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí o posuzování kompenzace nákladů za veřejnou službu v rámci pravidel EU pro státní podpory (věc C-280/00 Altmark Trans). Na základě tohoto rozhodnutí Komise přijala první balíček o službách obecného hospodářského zájmu (tzv. „balíček Monti-Kroesová“, viz IP/05/937). Balíček vstoupil v platnost v červenci 2005 a vymezil podmínky, za nichž je státní podpora ve formě náhrady za závazek veřejné služby slučitelná se Smlouvou o ES (nyní Smlouvou o fungování EU).

V březnu 2011 Komise zahájila rozsáhlou diskusi o přezkumu tohoto balíčku, jehož platnost skončí na konci roku 2011 (viz IP/11/347). V září 2011 Komise konzultovala se zainteresovanými stranami návrhy nových pravidel (viz http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Komise obdržela cenné příspěvky od členských států, evropských institucí a zúčastněných stran. Na základě připomínek těchto stran byly předlohy návrhů následně přepracovány.

Nový legislativní balíček (tři již přijaté předpisy) je k dispozici na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Bližší informace viz IP/11/1579,MEMO/11/929

Kontaktní osoby :

Amelia Torres (+32 22954629)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar