Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Държавна помощ: Комисията приема нови правила за услугите от общ икономически интерес (УОИИ)

Брюксел, 20 декември 2011 г. – След широки обществени консултации Европейската комисия прие пакет от преразгледани правила на ЕС в областта на държавната помощ, предназначени за оценяването на публичната компенсация за услугите от общ икономически интерес (УОИИ). В новия пакет се изясняват ключови принципи в областта на държавната помощ и се въвежда разнообразен и пропорционален подход с по-прости правила за дребни УОИИ с ограничен обхват или които преследват социална цел, а същевременно при по-значими УОИИ се вземат по-добре предвид съображенията, свързани с конкуренцията.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по конкуренцията, Йоаким Алмуня заяви: „С новия пакет за УОИИ на държавите-членки се предоставя по-проста, по-ясна и по-гъвкава рамка за подпомагане на висококачествените обществени услуги, предназначени за гражданите. Тези услуги станаха дори още по-необходими в тези кризисни времена. Задължение на Комисията е, разбира се, да направи необходимото предприятията, на които са възложени услуги от общ интерес, да не получават свръхкомпенсация. По този начин се запазва дейността на конкурентите и работните места и се гарантира ефективно използване на оскъдните публични ресурси.“

Държавите-членки разполагат с голяма свобода да определят кои услуги са от общ интерес. Но Комисията трябва да гарантира, че публичното финансиране, за предоставянето на такива услуги не нарушава неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар.

С новите правила, които заменят така наречения пакет „Monti-Kroes“, датиращ от юли 2005 г., се изясняват основни понятия като „икономическа дейност“ с цел да се улесни прилагането на правилата от страна на националното, но също регионалното и местното управление.

Всички социални услуги се освобождават от задължението за подаване на уведомление до Комисията, независимо от размера на получените компенсации. Въпросните услуги трябва да отговарят на „социалните потребности по отношение на здравеопазването и на дългосрочните грижи, грижите за децата, до пазара на труда и реинтегрирането в него и грижите за уязвимите групи и тяхното социално приобщаване“. Досега освободени бяха само болниците и социалното настаняване. Други УООИ са освобождават, при условие че размерът на компенсацията е по-малък от 15 млн. EUR годишно.

Комисията предлага също да определи минималния размер на компенсацията за всички други услуги, под който ще се счита, че мярката не съдържа помощ. Минималният размер на УОИИ ще бъде 500 000 EUR за период от три години. Това ще намали бюрокрацията за дребни УОИИ. През пролетта ще бъде взето окончателно решение.

От друга страна в бъдеще ще се упражнява по-строг контрол на други УОИИ, чиято компенсация надхвърля 15 млн. EUR годишно и за които има по-голяма вероятност от нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар. Когато е възможно, УОИИ следва да се възлагат чрез открит и прозрачен публичен търг, за да се осигури най-доброто качество на най-ниската цена, която данъкоплатците плащат за тези услуги.

За повече информация:

Новият пакет се състои от четири инструмента, които ще се прилагат за всички органи (национални, регионални, местни), които отпускат компенсации за предоставяне на УОИИ:

Ново съобщение, в което се изясняват основните понятия на държавните помощи, които са от значение за УОИИ, например понятията „помощ“, „УОИИ“, „икономическа дейност“, „сближаването на процедурите за възлагане на обществени поръчки и липсата на помощ“ и т.н.

Преразгледаното решение, с което държавите-членки се освобождават от задължението да уведомяват Комисията за компенсация за обществена услуга, отпусната за някои категории УОИИ. Освен болниците и социалното настаняване, освобождаването вече обхваща много по-широк спектър от социални услуги, а за подаването на уведомление относно други дейности, свързани с УОИИ, се прилага по-нисък праг за компенсация. Прагът за уведомление беше сведен от 30 млн. EUR до 15 млн. EUR. По този начин бяха взети предвид опасенията на заинтересованите страни, свързани с факта, че с предишния таван много крупни договори във важни области на вътрешния пазар убягнаха от контрола на Комисията.

Преразгледана рамка за оценяване на компенсации в големи размери, отпускани на операторите, които предоставят услуги извън социалната сфера. Комисията трябва да бъде уведомена за случаите, които могат да бъдат обявени за съвместими, ако отговарят на някои критерии. По-конкретно, с новите правила се въвежда: по-точен метод за определяне на размера на компенсацията, изискване за държавите-членки да въведат в компенсационните механизми стимули за ефективност, изискване за спазване на правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки и изискване за равноправно третиране на доставчиците на една и съща услуга при определянето на компенсацията. Освен това Комисията може да изиска от държавите-членки да приемат мерки за намаляване на антиконкурентните ефекти на някои компенсации, за които има по-голяма вероятност да нарушат конкуренцията на единния пазар.

След заключителен кръг консултации през пролетта на 2012 г. се очаква да бъде прието ново предложение за регламент за минималната помощ, в което се предвижда компенсациите под определен праг да не подлежат на контрола на държавните помощи.

Контекст

През 2003 г. Съдът на Европейските общности се произнесе относно оценката на компенсациите за обществени услуги в контекста на правилата на ЕС за държавна помощ (дело C-280/00 Altmark Trans). С цел да се съобрази с това решение Комисията прие първия пакет за УОИИ (известен още като пакета „Kroes-Package“, вж. IP/05/937). Пакетът влезе в сила през юли 2005 г. и с него бяха уточнени условията, при които държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга е съвместима с Договора за ЕО (понастоящем Договора за функционирането на ЕС).

През март 2011 г. Комисията даде началото на широк дебат относно преразглеждането на пакета, който приключва в края на 2011 г. (вж. IP/11/347). През септември 2011 г. Комисията се консултира с всички заинтересовани страни относно предложения за нови правила (вж. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_en.html). Комисията получи ценни мнения и от страна на държавите-членки, европейските институции и заинтересованите страни. Впоследствие проектите бяха преработени, за да се вземат предвид мненията на заинтересованите страни.

Новият законодателен пакет (трите вече приети текста) може да се намери на адрес: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

За допълнителни подробности вж. IP/11/1579,MEMO/11/929

За контакти:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar