Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Bryssel den 15 februari 2011

Europeiska kommissionen presenterar EU:s dagordning för barns rättigheter

Hur kan EU hjälpa till att skydda barns rättigheter i rättssalen? Hur kan vi se till att beslut och internationella vårdnadstvister utreds så fort som möjligt? Och hur kan vi förhindra att barn mobbas på Internet? Europeiska kommissionen presenterade i dag EU:s dagordning för hur barns rättigheter kan stärkas genom att principerna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna följs. Dagordningen innehåller en rad konkreta insatser där EU:s insatser kan ge ett mervärde i frågor som rör barns hälsa och säkerhet. Detta kan ske genom att man främjar ett barnperspektiv i rättsprocessen, bättre informerar barn om deras rättigheter, och gör Internet säkrare för barn och ungdomar.

”Barns rättigheter är grundläggande rättigheter”, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”EU och de 27 medlemsstaterna måste garantera att de skyddas och att barnets bästa alltid kommer i första hand. Att införa ett barnperspektiv i rättsprocessen innebär framför allt att man tar hänsyn till barns rättigheter när de kommer i kontakt med rättssystemet, antingen som offer, misstänkta eller när deras föräldrar ligger i vårdnadstvist i samband med skilsmässa.”

Vice ordförande Antonio Tajani betonade vikten av att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn kopplat till turism. Han tillade: ”Sexuellt utnyttjande är ett brott, en kränkning av människans värdighet och av barns fysiska och psykiska integritet. Inom detta område krävs gemensamma strategier och internationellt samarbete, ökad medvetenhet och kraftfulla åtgärder. Enligt kommissionens nyligen antagna meddelande om turism ska särskilda åtgärder vidtas för att bekämpa utnyttjande av barn.”

EU:s dagordning för barns rättigheter rymmer elva åtgärder som kommissionen kommer att vidta under de kommande åren. Dagens initiativ visar hur djupt engagerade alla EU-institutioner och medlemsländer är i arbetet med att främja, skydda och se till att barns rättigheter respekteras inom alla EU:s berörda politikområden, och leder till konkreta resultat. I framtiden ska all EU:s politik som direkt eller indirekt påverkar barn utformas, genomföras och bevakas med hänsyn till principen om barnens bästa.

Barn kan råka ut för allvarliga svårigheter när de är i kontakt med rättssystemet. Deras rättigheter kan även kränkas om rättssystemet inte har något barnperspektiv. Dessutom krävs ett socialt skydd för särskilt utsatta barn, det vill säga barn som växer upp i fattigdom eller social utsatthet eller barn med funktionshinder. I ett förslag om skydd av brottsoffer tar kommissionen särskild hänsyn till barn, och föreslår ett stärkt skydd för barn som är misstänkta för brott och en översyn av nuvarande bestämmelser i internationella vårdnadstvister.

Kommissionen ska arbeta aktivt för att skydda barn och förse dem med den kunskap de behöver som användare av online-teknik. Den ska bekämpa Internetmobbning, förbindelser med barn i sexuellt syfte (sk. grooming), exponering för skadligt innehåll och andra obehagliga situationer som kan uppstå online. För att öka barns medvetenhet och uppmuntra dem att aktivt delta i samhället ska kommissionen upprätta en särskild webbplats riktad till barn under EU:s webbportal Europa, med lättillgänglig information om barns rättigheter och EU:s politik.

Kommissionens satsning på barns rättigheter är ett led i dess insatser för att genomföra stadgan om grundläggande rättigheter, som är rättsligt bindande för EU:s institutioner när de föreslår EU-lagstiftning och för medlemsstaterna när de tillämpar den. I oktober 2010 antog kommissionen en strategi för hur bestämmelserna i stadgan ska genomföras på ett effektivt sätt (IP/10/1348). Nästa månad offentliggörs den första årsrapporten gällande grundläggande rättigheter. Rapporten innehåller också en kartläggning av vilka framsteg som har gjorts i arbetet för barns rättigheter.

Bakgrund

Lissabonfördraget innehåller krav om att EU ska främja skyddet av barns rättigheter. Barns rättigheter är också en del av de grundläggande rättigheter som EU har förbundit sig till att följa enligt artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom har alla 27 EU-länderna skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter.

I Europa 2020-strategin (IP/10/225) och kommissionens handlingsplan om genomförandet av Stockholmsprogrammet (IP/10/447) presenteras en vision om ett 2000-talets Europa, där barn får bättre utbildning, tillgång till nödvändiga tjänster och resurser under uppväxtåren, och där deras rättigheter är ordentligt skyddade.

Vill du veta mer?

Barns rättigheter i EU:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar