Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

V Bruseli 15. februára 2011

Európska komisia vytyčuje program EÚ v oblasti práv dieťaťa

Ako môže EÚ pomôcť chrániť práva dieťaťa v súdnej sieni? Ako môžeme zaistiť čo najrýchlejšie vykonávanie rozhodnutí v cezhraničných sporoch týkajúcich sa opatrovníckych práv? Ako môžeme zabrániť obťažovaniu detí prostredníctvom internetu? Európska komisia dnes predložila program EÚ na posilňovanie práv dieťaťa uvedením princípov Charty základných práv EÚ do praxe. Tento program zahŕňa rad konkrétnych opatrení, v rámci ktorých EÚ poskytuje pridanú hodnotu politikám pre blahobyt detí a ich bezpečnosť, vrátane podpory súdnictva priaznivo nakloneného dieťaťu, lepšej informovanosti detí o ich právach a bezpečnejšieho internetu pre deti.

„Práva detí patria k základným právam“, povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „EÚ a jej 27 členských štátov musia zabezpečiť, aby boli tieto práva chránené a aby bol najlepší záujem dieťaťa naším hlavným princípom. Súdnictvo priaznivo naklonené deťom by malo predovšetkým zabezpečiť, aby boli práva dieťaťa zohľadnené vždy, keď majú deti do činenia s justičnými systémami, buď ako obete, podozriví, alebo vtedy, ak sa ich rodičia rozvádzajú a nevedia sa dohodnúť vo veci opatrovníckych práv.“

Podpredseda Komisie Antonio Tajani zdôraznil potrebu boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí v súvislosti s cestovným ruchom. „Sexuálne zneužívanie je zločinom, hrubým narušením ľudskej dôstojnosti a fyzickej a mentálnej integrity detí. Je to oblasť, v ktorej potrebujeme uplatňovať spoločné stratégie a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, zvyšovať informovanosť a energicky konať. Komisia nedávno prijala oznámenie o cestovnom ruchu, ktoré zahŕňa osobitné opatrenia na boj proti zneužívaniu detí“, dodal.

Súčasný program EÚ obsahuje zoznam 11 opatrení, ktoré Komisia prijme v nasledujúcich rokoch. Cieľom iniciatívy je znovu potvrdiť pevný záväzok inštitúcií EÚ a členských štátov podporovať, ochraňovať a napĺňať práva dieťaťa vo všetkých príslušných politikách EÚ a premeniť ich na konkrétne výsledky. V budúcnosti by mali byť politiky EÚ, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú detí, zostavované, uskutočňované a kontrolované tak, aby zohľadnili princíp najlepšieho záujmu detí.

Deti môžu čeliť rôznym prekážkam v rámci justičných systémov. Ich práva môžu byť dokonca porušované, ak čelia justičným systémom, ktoré nie sú priaznivo naklonené deťom. Okrem toho zvlášť zraniteľné deti – tie, ktoré vyrastajú v chudobe, sociálnom vylúčení alebo s postihnutím – si vyžadujú osobitnú ochranu. Komisia osobitne zohľadní deti v návrhu o ochrane obetí trestných činov, ktorý obsahuje záruky pre deti v postavení podozrivých osôb a revíziu existujúcich pravidiel uplatňovaných v cezhraničných sporoch týkajúcich sa opatrovníckych práv.

Komisia bude aktívne chrániť deti a posilňovať ich postavenie ako používateľov online technológií a čeliť virtuálnemu obťažovaniu, nadväzovaniu kontaktov s deťmi na sexuálne účely (grooming), vystavovaniu škodlivému obsahu a ďalším nepríjemným zážitkom pri používaní online technológií. S cieľom zvýšiť povedomie a podporovať aktívne občianstvo medzi deťmi Komisia zriadi na portáli EUROPA pre deti exkluzívny vstupný bod, kde budú ľahko dostupné informácie o právach dieťaťa a politikách EÚ.

Činnosť Komisie v oblasti práv detí je súčasťou jej úsilia plniť Chartu základných práv, ktorá je právne záväzná pre inštitúcie EÚ pri navrhovaní zákonov, ako aj pre členské štáty pri uplatňovaní práva EÚ. V októbri 2010 Komisia prijala stratégiu, ktorá ma zaistiť účinné uplatňovanie charty (IP/10/1348). Budúci mesiac zverejní prvú výročnú správu o základných právach, ktorá bude monitorovať aj pokrok pri uplatňovaní práv detí.

Kontext

Lisabonská zmluva zaväzuje EÚ podporovať ochranu práv dieťaťa. Práva dieťaťa sú tiež súčasťou základných práv, ktorých dodržiavanie je záväzkom EÚ podľa článku 24 Charty základných práv Európskej únie. Okrem toho všetkých 27 členských štátov EÚ ratifikovalo Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Stratégia Európa 2020 (IP/10/225) a akčný plán Komisie na uplatňovanie Štokholmského programu (IP/10/447) predkladajú víziu Európy pre 21. storočie, v ktorej budú mať deti dneška lepšie vzdelanie, prístup k službám a zdrojom, ktoré potrebujú pre svoj rast, ako aj pevnú ochranu ich práv.

Ďalšie informácie

Práva dieťaťa v EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Informačná stránka GR pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a členky Komisie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar