Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Bruksela, dnia 15 lutego 2011 r.

Komisja Europejska uruchamia plan działania UE na rzecz praw dziecka

Jak UE może się przyczynić do ochrony praw dziecka podczas rozpraw sądowych? Co możemy zrobić, aby decyzje w transgranicznych sprawach dotyczących przyznania opieki wprowadzano w życie bez zbędnych opóźnień? Oraz jak możemy zapobiec nękaniu dzieci przez Internet? Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania UE na rzecz wzmocnienia ochrony praw dziecka poprzez wprowadzenie w życie zasad określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Plan obejmuje szereg konkretnych działań, dzięki którym UE będzie miała swój wkład w strategie na rzecz dobra i bezpieczeństwa dzieci, włączając promowanie przyjaznego dziecku systemu wymiaru sprawiedliwości, lepsze informowanie dzieci o przysługujących im prawach oraz działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

„Prawa dziecka są prawami podstawowymi”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „UE i jej 27 państw członkowskich muszą zapewnić przestrzeganie tych praw oraz sprawić, aby działanie w najlepszym interesie dziecka stanowiło naszą przewodnią zasadę. Istotne jest, aby w ramach przyjaznego dziecku systemu wymiaru sprawiedliwości uwzględniano prawa dziecka we wszystkich sprawach sądowych z ich udziałem – w sprawach, w których dzieci występują jako ofiary, podejrzani lub kiedy ich rodzice są w trakcie rozwodu i nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki.”

Wiceprzewodniczący Antonio Tajani podkreślił potrzebę zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci związanego z turystyką. „Wykorzystywanie seksualne jest przestępstwem, rażącym naruszeniem godności ludzkiej oraz fizycznej i psychicznej integralności dziecka. Jest to obszar, w którym potrzebujemy wspólnych strategii i współpracy międzynarodowej, podniesienia świadomości i zdecydowanych działań. Komisja przyjęła ostatnio komunikat w sprawie turystyki, w którym przewidziano konkretne działania przeciw wykorzystywaniu dzieci.” – dodał.

W przedstawionym dzisiaj planie wyszczególniono 11 działań, które Komisja przeprowadzi w nadchodzących latach. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie głębokiego zaangażowania instytucji UE i państw członkowskich w promowanie, ochronę oraz uwzględnianie praw dziecka we wszystkich stosownych politykach UE, jak również przełożenie tych działań na konkretne wyniki. W przyszłości polityki UE, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą dzieci, będą tworzone, wdrażane i monitorowane przy uwzględnieniu zasady działania w najlepszym interesie dziecka.

Dzieci biorące udział w postępowaniach sądowych muszą się czasami zmierzyć z ogromnymi trudnościami. W przypadku systemu wymiaru sprawiedliwości, który nie jest przyjazny dziecku, może nawet dojść do sytuacji, kiedy naruszone zostaną prawa dziecka. Ponadto szczególnie narażone dzieci – żyjące w ubóstwie, wykluczone społecznie lub niepełnosprawne – wymagają specjalnej ochrony. Przy opracowaniu wniosku w sprawie ochrony ofiar przestępstw, Komisja weźmie szczególnie pod uwagę prawa dziecka, proponując wprowadzenie środków chroniących małoletnich podejrzanych oraz dokonanie przeglądu obecnie obowiązujących przepisów regulujących transgraniczne sprawy dotyczące przyznania opieki.

Komisja podejmie aktywne działania mające na celu ochronę dzieci, wzmocnienie ich pozycji jako użytkowników technologii internetowych oraz przeciwdziałanie nękaniu w sieci, nagabywaniu dzieci dla celów seksualnych, kontaktowi ze szkodliwymi treściami oraz innym nieprzyjemnym doświadczeniom związanym z korzystaniem z Internetu. Aby zwiększyć świadomość i promować wśród dzieci aktywność obywatelską, Komisja utworzy na portalu EUROPA pojedynczy punkt kontaktowy dla dzieci, zapewniający łatwy dostęp do informacji dotyczących praw dzieci i strategii UE.

Działania Komisji na rzecz praw dziecka są częścią procesu implementacji Karty Praw Podstawowych, która jest wiążąca prawnie dla instytucji UE, gdy przedkładają one wnioski ustawodawcze, oraz dla państw członkowskich przy wdrażaniu przepisów UE. W październiku 2010 r. Komisja przyjęła strategię mającą na celu skuteczne wdrożenie przepisów Karty (IP/10/1348). W przyszłym miesiącu Komisja opublikuje pierwsze coroczne sprawozdanie dotyczące praw podstawowych, w którym również zostaną ocenione postępy w zakresie przestrzegania praw dziecka.

Kontekst

Zgodnie z traktatem lizbońskim UE ma obowiązek wspierać ochronę praw dziecka. Prawa dziecka są także częścią praw podstawowych, których UE zobowiązała się przestrzegać na mocy art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto wszystkich 27 państw UE ratyfikowało Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

W strategii Europa 2020 (IP/10/225) oraz w planie działania Komisji dotyczącym wdrożenia programu sztokholmskiego (IP/10/447) nakreślono wizję Europy w XXI wieku, w której dzieci będą miały lepszy dostęp do edukacji oraz do usług i zasobów, których potrzebują w okresie dorastania, oraz w której zapewniona będzie skuteczna ochrona praw dziecka.

Dodatkowe informacje

Prawa dziecka w UE:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Aktualności z dziedziny sądownictwa:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar