Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Briselē, 2011. gada 15. februārī

Eiropas Komisija iesniedz ES plānu par bērnu tiesībām

Kā Eiropas Savienība var palīdzēt aizsargāt bērnu tiesības tiesas zālē? Kā mēs varam nodrošināt, ka pārrobežu aizgādības lietās pieņemtie spriedumi tiek izpildīti pēc iespējas ātrāk? Un kā mēs varam nepieļaut bērnu iebiedēšanu tiešsaistē? Eiropas Komisija šodien iesniedza ES plānu par bērnu tiesību pastiprināšanu, ieviešot praksē ES Pamattiesību hartas principus. Šajā plānā ir paredzēti vairāki konkrēti pasākumi, kurus īstenojot, ES var dot pievienoto vērtību politikai bērnu labklājības un drošības jomā, tostarp veicinot bērniem draudzīgas tiesu sistēmas izveidi, labāk informējot bērnus par viņu tiesībām un gādājot par drošāku internetu bērniem.

,,Bērnu tiesības ir pamattiesības”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas ir ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā. ,,Eiropas Savienībai un tās 27 dalībvalstīm ir jānodrošina, ka šīs tiesības tiek aizsargātas un ka bērnu intereses ir mūsu vadošie principi. Proti, bērniem draudzīgai tiesu sistēmai ir jānodrošina, ka bērnu tiesības tiek vienmēr ņemtas vērā tad, kad bērni ir iesaistīti tiesas procesos – vai nu kā cietušie, aizdomās turētie vai kad viņu vecāki šķiras un nespēj vienoties par aizgādības tiesībām.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni uzsvēra nepieciešamību cīnīties pret bērnu seksuālu izmantošanu, kas saistīta ar tūrismu. ,,Seksuāla izmantošana ir noziegums, rupjš cilvēka cieņas un bērnu fiziskās un garīgās neaizskaramības pārkāpums. Šī ir joma, kurā mums ir vajadzīgas kopējas stratēģijas un starptautiska sadarbība, izpratnes veicināšana un stingra rīcība. Komisijas nesen pieņemtajā paziņojumā par tūrismu ir paredzēti konkrēti pasākumi, lai cīnītos pret bērnu izmantošanu”, viņš piebilda.

Šodien iesniegtajā ES plānā ir uzskaitīti 11 pasākumi, kurus Komisija īstenos turpmākajos gados. Iniciatīvas mērķis ir atkārtoti apstiprināt ES iestāžu un dalībvalstu stingro apņemšanos veicināt, aizsargāt un ievērot bērnu tiesības visās attiecīgajās ES politikas jomās un pārvērst šo apņemšanos konkrētos rezultātos. ES politika, kas tieši vai netieši ietekmē bērnus, nākotnē ir jāizstrādā, jāīsteno un jāuzrauga, ņemot vērā bērna interešu principu.

Nonākot saskarē ar tiesu sistēmām, bērniem var nākties sastapties ar nopietniem šķēršļiem. Viņu tiesības var tikt pat pārkāptas, ja viņi saskaras ar tiesu sistēmām, kas nav bērniem draudzīgas. Turklāt speciāla aizsardzība ir vajadzīga īpaši neaizsargātiem bērniem, proti, tiem, kuri uzaug nabadzībā un sociālā atstumtībā vai ir invalīdi. Saistībā ar priekšlikumu par noziegumu upuru aizsardzību Komisija īpaši ņems vērā bērnus, ierosinot aizsargpasākumus attiecībā uz aizdomās turētiem bērniem un pārskatot noteikumus, kas šobrīd ir spēkā pārrobežu aizgādības lietās.

Komisija aktīvi aizsargās bērnus, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, un piešķirs viņiem lielāku rīcības brīvību, kā arī cīnīsies pret iebiedēšanu un uzmākšanos tiešsaistē, saskari ar kaitīgu saturu un citu tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanas rezultātā gūto negatīvo pieredzi. Lai palielinātu informētību un sekmētu bērnu aktīvu līdzdalību, Komisija portālā EUROPA izveidos vienotu, bērniem paredzētu sākumlapu ar viegli pieejamu informāciju par bērnu tiesībām un ES politiku.

Komisijas rīcība bērnu tiesību jomā ir daļa no Komisijas centieniem īstenot Pamattiesību hartu, kas ir juridiski saistoša ES iestādēm, tām ierosinot tiesību aktus, un dalībvalstīm – ES tiesību aktu īstenošanā. 2010. gada oktobrī Komisija pieņēma stratēģiju Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai (IP/10/1348). Nākamajā mēnesī Komisija publicēs pirmo gada ziņojumu par pamattiesībām, ar kuru arī uzraudzīs panākumus, kas gūti bērnu tiesību piemērošanā.

Informācija

Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina bērnu tiesību aizsardzība. Bērnu tiesības ir arī daļa no pamattiesībām, kuras ES ir apņēmusies ievērot saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantu. Turklāt visas 27 ES dalībvalstis ir ratificējušas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām.

Stratēģijā ,,Eiropa 2020” (IP/10/225) un Komisijas rīcības plānā Stokholmas programmas īstenošanai (IP/10/447) ir izklāstīts redzējums par 21. gadsimta Eiropu, kurā šodienas bērniem būs labāka izglītība, piekļuve pakalpojumiem un resursiem, kas tiem vajadzīgi, lai viņi kļūtu pieauguši, un kurā būs nodrošināta pārliecinoša viņu tiesību aizsardzība.

Sīkāka informācija

Bērnu tiesības Eiropas Savienībā:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm.

Tieslietu jomas ziņas: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar