Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Briuselis, 2011 m. vasario 15 d.

Europos Komisija parengė vaiko teisių srities ES darbotvarkę

Kaip ES gali padėti ginti vaikų teises teismo salėje? Kaip užtikrinti, kad tarpvalstybinėse globos bylose priimti sprendimai būtų įvykdomi kuo greičiau? Kaip užkirsti kelią priekabiavimui prie vaikų internete? Šiandien Europos Komisija pristatė ES darbotvarkę, kuria siekiama stiprinti vaiko teises praktiškai laikantis ES pagrindinių teisių chartijos principų. Darbotvarkėje numatyta keletas konkrečių veiksmų, kuriais ES gali duoti papildomos naudos vaikų gerovės ir saugumo politikai, be kita ko, skatinti vaiko interesus atitinkantį teisingumą, geriau informuoti vaikus apie jų teises ir užtikrinti saugesnį internetą vaikams.

„Vaikų teisės yra pagrindinės teisės, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – ES ir jos 27 valstybės narės turi užtikrinti, kad vaikai būtų apsaugoti ir kad vaiko interesai būtų laikomi pagrindiniais principais, kurių privalu laikytis. Visų pirma, vykdant vaiko interesus atitinkantį teisingumą, turėtų būti užtikrinta, kad į vaiko teises būtų atsižvelgiama kiekvieną kartą, kai vaikai susiduria su teisingumo sistema – kaip aukos ar įtariamieji arba kai jų tėvai siekia nutraukti santuoką ir nesutaria dėl globos.“

Pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pabrėžė, kad būtina kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu, susijusiu su turizmu. „Seksualinis išnaudojimas yra nusikaltimas, šiurkštus žmogaus orumo ir vaiko fizinės bei dvasinės neliečiamybės pažeidimas. Šioje srityje turime rengti bendras strategijas, bendradarbiauti tarptautiniu mastu, geriau informuoti visuomenę ir ryžtingai veikti. Neseniai Komisija priėmė Komunikatą dėl turizmo, kuriame nustatyti konkretūs kovos su vaikų išnaudojimu veiksmai,“ – pridūrė jis.

Šiandien į ES darbotvarkę įtraukta 11 veiksmų, kurių Komisija imsis artimiausiais metais. Iniciatyva siekiama dar kartą patvirtinti tvirtą ES institucijų ir valstybių narių pasiryžimą skatinti ir ginti vaiko teises, užtikrinti, kad jų būtų laikomasi visose susijusiose ES politikos srityse, ir paversti įsipareigojimus konkrečiais rezultatais. Ateityje ES politikos priemonės, veikiančios vaikus tiesiogiai arba netiesiogiai, turėtų būti formuojamos, įgyvendinamos ir prižiūrimos atsižvelgiant į vaikų interesus.

Įtrauktiems į teisingumo sistemos verpetą vaikams gali kilti labai didelių kliūčių. Jeigu teismų sistema neatitinka vaikų interesų, gali netgi būti pažeistos vaiko teisės. Be to, pažeidžiamiausiems vaikams, t. y. augantiems skurde, kenčiantiems socialinę atskirtį ar turintiems negalią, reikalinga ypatinga apsauga. Pasiūlyme dėl nusikaltimų aukų apsaugos Komisija vaikams skirs ypatingą dėmesį ir pasiūlys nepilnamečių įtariamųjų apsaugos priemonių, taip pat bus peržiūrėtos galiojančios tarpvalstybinės globos bylų taisyklės.

Komisija aktyviai gins vaikų kaip interneto technologijų naudotojų teises ir jas stiprins, kovos su priekabiavimu, viliojimu ir vaikams žalingu turiniu elektroninėje erdvėje bei kita su interneto technologijų naudojimu susijusia neigiama patirtimi. Siekdama suteikti daugiau informacijos ir skatinti aktyvų vaikų pilietiškumą Komisija portale EUROPA įdiegs vaikams skirtą bendrą prieigą ir pateiks lengvai prieinamą informaciją apie vaikų teises ir ES politikos priemones.

Vaiko teisių srities veiksmai – vienas iš būdų, kuriais Komisija įgyvendina Pagrindinių teisių chartiją, teisiškai privalomą pasiūlymus dėl teisės aktų teikiančioms ES institucijoms ir ES teisę įgyvendinančioms valstybėms narėms. 2010 m. spalio mėn. Komisija priėmė veiksmingo Chartijos nuostatų įgyvendinimo strategiją (IP/10/1348). Kitą mėnesį ji paskelbs pirmąją metinę pagrindinių teisių ataskaitą, kurioje, be kita ko, bus įvertinta pažanga, padaryta užtikrinant vaikų teises.

Pagrindiniai faktai

Lisabonos sutartimi Europos Sąjunga įpareigojama skatinti vaiko teisių apsaugą. Vaiko teisės taip pat priklauso prie pagrindinių teisių, kurias pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį ES yra įsipareigojusi gerbti. Be to, visos 27 ES valstybės narės yra ratifikavusios Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją.

Strategijoje „Europa 2020“ (IP/10/225) ir Komisijos Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plane (IP/10/447) išdėstyta XXI-ojo amžiaus Europos vizija, pagal kurią šių dienų vaikams bus užtikrintas geresnis švietimas, jie galės naudotis paslaugomis ir ištekliais, kurie būtini jiems augti, taip pat bus užtikrinta tvirta jų teisių apsauga.

Daugiau informacijos

Vaikų teisės ES

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm.

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar