Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11156

Bryssel 15. helmikuuta 2011

Euroopan komissio hyväksyi lapsen oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman

Miten EU voi puolustaa lapsen oikeuksia oikeudenkäynnissä? Miten voidaan varmistaa, että huoltajuuskiistojen ratkaisut pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti, kun vanhemmat ovat eri maiden kansalaisia? Entä miten estetään lasten kiusaaminen verkossa? Euroopan komissio on tänään hyväksynyt EU:n toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lujittaa lapsen oikeuksia panemalla EU:n perusoikeuskirjan periaatteet täytäntöön käytännössä. Lasten hyvinvointia ja turvallisuutta pyritään parantamaan konkreettisin toimenpitein, esimerkiksi edistämällä lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä, kertomalla lapsille heidän oikeuksistaan ja tekemällä internetistä turvallisempi toimintaympäristö lapsille.

”Lasten oikeudet ovat perusoikeuksia,” korostaa komission varapuheenjohtaja ja perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding. Hän vaatii EU:ta ja sen 27:ää jäsenvaltiota varmistamaan, että näitä oikeuksia suojataan ja että kaikissa toimissa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Erityisesti lapsiystävällisen oikeudenkäytön avulla olisi huolehdittava siitä, että lapsen oikeudet otetaan huomioon aina kun alaikäiset joutuvat kosketuksiin oikeuslaitoksen kanssa, olivatpa he sitten uhreja tai epäiltyjä tai erovanhempien huoltajuuskiistan kohteita.

Varapuheenjohtaja Antonio Tajani puolestaan korosti matkailuun liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa. ”Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, joka loukkaa vakavasti lasten ihmisarvoa ja heikentää heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan. Tarvitsemme yhteisiä strategioita ja kansainvälistä yhteistyötä, jotta voimme lisätä tietoisuutta ongelmasta ja taistella tehokkaasti sitä vastaan. Myös komission äskettäin hyväksymässä matkailua koskevassa tiedonannossa ehdotetaan erityisiä toimenpiteitä lasten hyväksikäytön torjumiseksi”, Tajani lisäsi.

Lapsen oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma käsittää 11 toimenpidettä, jotka komissio aikoo toteuttaa lähivuosina. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen, suojaamiseen ja kunnioittamiseen kaiken EU:n toiminnan yhteydessä ja saada näin aikaan kouriintuntuvia tuloksia. Tästedes lapsen etu olisi otettava huomioon kaikkien joko suoraan tai epäsuorasti lapsiin vaikuttavien EU:n politiikkojen suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa.

Lapset voivat kohdata vakavia esteitä joutuessaan tekemisiin oikeuslaitoksen kanssa. Heidän oikeuksiaan saatetaan loukata, jos oikeudenkäyttö ei ole lapsiystävällistä. Lisäksi erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset, jotka ovat kasvaneet köyhyydessä, sosiaalisesti syrjäytyneinä tai vammaisina, tarvitsevat erityistä suojelua. Komissio ottaa lasten tarpeet erikseen huomioon laatiessaan säädösehdotukset rikoksen uhrien suojelusta ja alaikäisten epäiltyjen hyväksi myönnettävistä takeista ja tarkistaessaan rajat ylittäviin huoltajuuskiistoihin sovellettavia sääntöjä.

Komissio suojelee lapsia verkkoympäristössä antamalla heille paremmat keinot kohdata siellä eteen tulevia kielteisiä ilmiöitä kuten kiusaamista, seksuaalisiin tekoihin houkuttelua ja haitallista sisältöä. Komissio haluaa myös edistää tietoisuutta ja aktiivista kansalaisuutta lasten keskuudessa perustamalla EUROPA-portaaliin lapsille tarkoitetun sivuston, jonne kootaan helposti luettavaa tietoa lapsen oikeuksista ja EU:n toiminnasta.

Lapsen oikeuksia koskevat toimet liittyvät komission pyrkimyksiin tehostaa EU:n perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa. Perusoikeuskirja sitoo EU:n toimielimiä niiden laatiessa lainsäädäntöaloitteita ja jäsenvaltioita niiden soveltaessa unionin oikeutta. Komissio hyväksyi lokakuussa 2010 strategian perusoikeuskirjan täytäntöönpanon tehostamiseksi (IP/10/1348). Ensi kuussa komissio julkaisee ensimmäisen perusoikeuksia koskevan vuosikertomuksen, jossa seurataan myös lapsen oikeuksien soveltamisessa tapahtunutta kehitystä.

Tausta

Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n on edistettävä lapsen oikeuksien suojelua. Lapsen oikeudet ovat osa perusoikeuksia, joita EU on sitoutunut noudattamaan EU:n perusoikeuskirjan 24 artiklan nojalla. Lisäksi kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat ratifioineet Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen.

Eurooppa 2020 -strategiassa (IP/10/225) ja Tukholman ohjelman täytäntöönpanoa koskevassa komission toimintasuunnitelmassa (IP/10/447) esitetään visio 2000-luvun Euroopasta, missä lapsilla on parempi koulutus ja paremmat edellytykset saada palveluja ja resursseja, joita he tarvitsevat kasvaakseen, ja missä heidän oikeuksiaan suojataan tehokkaasti.

Lisätietoja

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar