Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Brüssel, 15. veebruar 2010

Euroopa Komisjon kiitis heaks ELi tegevuskava, mis käsitleb lapse õigusi

Kuidas saab EL aidata kaitsta kohtus lapse õigusi? Kuidas saame tagada, et piiriülestes lapse eestkoste asjades tehtud otsused täidetakse võimalikult kiiresti? Kuidas hoida ära laste kiusamist võrgukeskkonnas? Euroopa Komisjon tutvustas täna ELi tegevuskava, mis käsitleb lapse õiguste kaitsmise tagamist, kohaldades praktikas ELi põhiõiguste harta põhimõtteid. Selles on esitatud rida meetmeid, kus EL saab pakkuda lisaväärtust laste heaolu ja turvalisusega seotud poliitikale, sealhulgas edendades lapsesõbralikku õigusemõistmist, lastele nende õiguste paremat tutvustamist ja interneti muutmist laste jaoks turvalisemaks.

„Laste õigused on põhiõigused,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „EL ja selle 27 liikmesriiki peavad tagama, et neid õigusi kaitstakse. Me peame lähtuma laste huvidest. Lapsesõbralik õigusemõistmine peab kindlustama lapse õigustega arvestamise alati, kui laps on õigusemõistmisega seotud, kas siis ohvri või kahtlusalusena või hoopis vanemate lahutusega kaasneva vaidluse tõttu eestkoste küsimuses.”

Asepresident Antonio Tajani rõhutas vajadust võidelda laste seksuaalse ärakasutamisega, mis on seotud turismiga.Seksuaalne ärakasutamine on kuritegu, inimväärikuse ning lapse füüsilise ja vaimse puutumatuse ränk rikkumine. Vajame selles valdkonnas ühist strateegiat ning rahvusvahelist koostööd, samuti tuleb suurendada teadlikkust ja võtta kindlakäeliselt meetmeid. Komisjoni hiljuti vastuvõetud teatises turismi kohta nähaksegi ette konkreetsed meetmed, et võidelda laste ärakasutamisega,” lisas ta.

ELi tegevuskavas loetletakse 11 meedet, mida komisjon kavatseb lähiaastatel võtta. Tegevuskava eesmärk on veel kord kinnitada ELi institutsioonide ja liikmesriikide tõsist pühendumust lapse õiguste edendamisele, kaitsmisele ja järgimisele kõikides olulistes ELi poliitikavaldkondades ning tagada konkreetsete tulemuste saavutamine. Tulevikus tuleks lapsi otse või kaudselt mõjutava ELi poliitika koostamisel, rakendamisel ja järelevalves alati arvestada laste huvidega.

Lapsed võivad kokku puutuda suurte raskustega, kui nad kaasatakse õigusemõistmisse. Kui õigussüsteem ei ole lapsesõbralik, võib isegi juhtuda, et nende õigusi rikutakse. Erilist kaitset vajavad ennekõike haavatavad lapsed: need, kes kasvavad üles vaesuses, on sotsiaalselt tõrjutud või puudega. Komisjon pöörab lastele erilist tähelepanu ettepanekus, mis käsitleb kuriteoohvrite kaitset: ta teeb ettepaneku kaitseabinõude võtmiseks, kui kahtlusalune on laps, ja piiriülestes lapse eestkoste asjades praegu kehtivate eeskirjade läbivaatamiseks.

Komisjon kavatseb võtta meetmed, et lapsi võrgus kaitsta, tagades neile võimalused võidelda küberkiusamise ja peibutamisega, vältida kokkupuuteid kahjulike materjalidega ning hoida ära muid infotehnoloogia kasutamisega seotud ebameeldivaid kogemusi. Et suurendada laste hulgas teadlikkust ja edendada kodanikuaktiivsust, kavatseb komisjon tagada portaalis EUROPA lastele lihtsa juurdepääsu lapse õigusi ja ELi poliitikat käsitlevale teabele.

Komisjoni meetmed seoses lapse õigustega on osa põhiõiguste harta rakendamise jõupingutustest. Harta on õiguslikult siduv ELi institutsioonide jaoks, kui nad esitavad õigusaktide ettepanekuid, ja liikmesriikide jaoks, kui nad rakendavad ELi õigusakte. 2010. aasta oktoobris võttis komisjon vastu harta rakendamise strateegia (IP/10/1348). Järgmisel kuul esitatakse põhiõigusi käsitlev esimene aastaaruanne, kus vaadeldakse ka edusamme lapse õiguste tagamisel.

Taust

Lissaboni lepingus nõutakse, et EL edendaks lapse õiguste kaitsmist. Lapse õigused on osa põhiõigustest, mida EL on kohustunud kaitsma Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 24 kohaselt. Kõik 27 liikmesriiki on ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste konventsiooni.

Euroopa 2020. aasta strateegias (IP/10/225) ja komisjoni tegevuskavas, mis käsitleb Stockholmi programmi rakendamist (IP/10/447), esitatakse tulevikukujutlus 21. sajandi Euroopast, kus lapsed saavad paremat haridust, neile on paremini kättesaadavad kõik vajalikud teenused ja vahendid ning nende õigused on kindlalt kaitstud.

Lisateave

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar