Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει ένα θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Με ποιον τρόπο μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στις αίθουσες των δικαστηρίων; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις σχετικά με διασυνοριακές υποθέσεις γονικής μέριμνας θα εκτελούνται όσο το δυνατό ταχύτερα; Και πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τα παιδιά από πρακτικές εκφοβισμού στο Διαδίκτυο; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα θεματολόγιο της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού, μέσω της έμπρακτης εφαρμογής των αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το θεματολόγιο αυτό περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων μέτρων ως προς τα οποία η ΕΕ είναι σε θέση να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε πολιτικές που αποβλέπουν στην ευζωία και την ασφάλεια των παιδιών, παραδείγματος χάρη με την προώθηση ενός φιλικού προς τα παιδιά συστήματος απονομής δικαιοσύνης, την καλύτερη ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους και την καλύτερη προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα. Η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της οφείλουν να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων αυτών και να αναγορεύσουν το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε κατευθυντήρια αρχή της δράσης μας. Ειδικότερα, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης πρέπει να είναι φιλικό προς τα παιδιά, ούτως ώστε τα δικαιώματα του παιδιού να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που ένα παιδί εμπλέκεται στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ως θύμα ή ως ύποπτος ή λόγω του ότι οι γονείς του παίρνουν διαζύγιο και διαφωνούν όσον αφορά την ανάθεση της γονικής μέριμνας.»

Ο Αντιπρόεδρος Antonio Tajani υπογράμμισε την ανάγκη καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών η οποία σχετίζεται με τον τουρισμό. Και προσέθεσε: «Η σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστά ποινικό αδίκημα και κατάφωρη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των παιδιών. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίον χρειαζόμαστε κοινές στρατηγικές και διεθνή συνεργασία, δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και τη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Η ανακοίνωση σχετικά με τον τουρισμό, που εξεδόθη πρόσφατα από την Επιτροπή, προσδιορίζει διάφορες συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης παιδιών».

Στο θεματολόγιο της ΕΕ που εξαγγέλλεται σήμερα απαριθμούνται 11 δράσεις τις οποίες η Επιτροπή πρόκειται να αναλάβει κατά τα επόμενα χρόνια. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να επαναβεβαιωθεί η αταλάντευτη δέσμευση των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ για την προαγωγή, την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο όλων των συναφών πολιτικών της ΕΕ και τη μετατροπή τους σε απτά αποτελέσματα. Στο μέλλον, οι πολιτικές της ΕΕ οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά θα πρέπει να σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται με γνώμονα την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού.

Τα παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρότατα εμπόδια σε περίπτωση που εμπλακούν στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να παραβιασθούν τα δικαιώματά τους, αν το εκάστοτε σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν είναι φιλικό προς τα παιδιά. Πέραν αυτού, χρειάζεται ειδική μέριμνα για τα παιδιά που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα, π.χ. επειδή μεγαλώνουν υπό συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ή επειδή πάσχουν από κάποια αναπηρία. Η Επιτροπή θα λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τα παιδιά στο πλαίσιο πρότασης που σκοπεύει να υποβάλει για την προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, προτείνοντας, αφενός, εγγυήσεις για τους ανήλικους υπόπτους και, αφετέρου, την αναθεώρηση των κανόνων που ισχύουν σήμερα για τις διασυνοριακές υποθέσεις γονικής μέριμνας.

Η Επιτροπή θα προστατεύει ενεργά και θα παρέχει τα αναγκαία εφόδια στα παιδιά που χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές τεχνολογίες και θα καταβάλλει προσπάθειες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού και της αθέμιτης προσέγγισης παιδιών στον κυβερνοχώρο, της έκθεσής τους σε επιβλαβές περιεχόμενο και των υπολοίπων δυσάρεστων εμπειριών που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση της συνείδησης ενεργού πολίτη μεταξύ των παιδιών, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για παιδιά στη δικτυακή πύλη EUROPA, με εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και τις πολιτικές της ΕΕ.

Η δράση της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελεί μέρος των προσπαθειών της για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει υποχρεωτική νομική ισχύ, αφενός, για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν προτείνουν τη θέσπιση νομοθεσίας και, αφετέρου, για τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Τον Οκτώβριο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Χάρτη (IP/10/1348). Τον επόμενο μήνα, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης έλεγχο της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ιστορικό

Η συνθήκη της Λισαβόνας καλεί την ΕΕ να προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν επίσης μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων που η ΕΕ έχει δεσμευθεί να σέβεται δυνάμει του άρθρου 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, και οι 27 χώρες της ΕΕ έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (IP/10/225) και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης (IP/10/447) προσδιορίζουν ένα όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, όπου τα παιδιά του σήμερα θα απολαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση και θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους πόρους που χρειάζονται για να μεγαλώσουν, και όπου τα δικαιώματα του παιδιού θα προστατεύονται πλήρως.

Για περισσότερες πληροφορίες

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar