Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Bruxelles, den 15. februar 2011

Europa-Kommissionen præsenterer EU's dagsorden for børns rettigheder

Hvordan kan EU være med til at beskytte børns rettigheder i retten? Hvordan kan det sikres, at afgørelser om forældremyndighed på tværs af landegrænser håndhæves så hurtigt som muligt? Hvordan kan børn og unge beskyttes mod digital mobning? Europa-Kommissionen har i dag fremlagt EU's dagsorden for, hvordan børns rettigheder kan styrkes ved at virkeliggøre principperne i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Dagsordenen indeholder en række konkrete initiativer, hvor EU kan tilføre politikker vedrørende børns trivsel og sikkerhed en merværdi. Det drejer sig om at fremme børnevenlig retspleje, oplyse børn bedre om deres rettigheder og gøre internettet sikrere for børn og unge.

"Børns rettigheder er grundlæggende rettigheder", udtaler Viviane Reding, Kommissionens næstformand med ansvar for retlige anliggender. "EU og de 27 medlemsstater må og skal sikre, at børn beskyttes, og at det altid er princippet om barnets tarv, der kommer i første række. Især indebærer en børnevenlig retspleje, at der altid tages hensyn til børns rettigheder, når de er i kontakt med retssystemet, det være sig som ofre eller mistænkte, eller når deres forældre strides om forældremyndigheden i forbindelse med en skilsmisse."

Kommissionens næstformand Antonio Tajana understreger, hvor vigtigt det er at bekæmpe udnyttelse af børn i forbindelse med sexturisme. "Seksuel udnyttelse er en kriminel handling samt en grov krænkelse af børnenes menneskelige værdighed og fysiske og mentale intgritet. Det er et område, hvor der er behov for fælles strategier og internationalt samarbejde, oplysningsaktiviteter og resolut handling. I den meddelelse om turisme, som Kommissionen for nylig har vedtaget, omtales specifikke initiativer, der skal imødegå udnyttelse af børn", tilføjer han.

I dagsordenen for børns rettigheder opregnes 11 initiativer, som Kommissionen vil iværksætte i de kommende år. De er en bekræftelse på, hvor fast besluttet alle EU-institutioner og medlemsstater er på at fremme, beskytte og sikre børns rettigheder gennem alle relevante EU-politikker, så der kan skabes konkrete resultater. For fremtiden bør alle EU-politikker, som direkte eller indirekte berører børn, udformes, gennemføres og overvåges på en sådan måde, at der tages hensyn til fra princippet om barnets tarv.

Børn kan opleve store vanskeligheder i retssystemerne. I nogle tilfælde krænkes deres rettigheder endog i retssystemer, som ikke er børnevenlige. Hertil kommer, at specielt udsatte børn, dvs. børn der vokser op i fattigdom, er socialt udstødte eller handicappede, har særligt behov for beskyttelse. Kommissionen vil tage særligt hensyn til børn i sit forslag om beskyttelse af ofre for forbrydelser. Den foreslår således at indføre garantier for børn, der er mistænkt for en forbrydelse, og at ajourføre de gældende regler om forældremyndighedssager på tværs af landegrænser.

Kommissionen vil arbejde aktivt for at beskytte børn og udstyre dem med de redskaber, de behøver som brugere af onlineteknologier. Den vil bekæmpe digital mobning, voksnes manipulation af børn ("grooming"), skadevoldende netindhold og andre ubehagelige oplevelser, børn kan have, når de anvender onlineteknologier. Kommissionen vil udstyre EUROPA-webportalen med en fælles indgang til information for børn om børns rettigheder og EU-politikker. Målet er at gøre børn mere bevidste om deres rettigheder og øge deres deltagelse i samfundslivet.

Kommissionens initiativer vedrørende børns rettigheder er et led i dens bestræbelser på at virkeliggøre principperne i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som er retligt bindende for EU's institutioner, når de fremsætter forslag til retsakter, og for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. I oktober 2010 vedtog Kommissionen en strategi for, hvordan chartrets bestemmelser reelt skulle virkeliggøres (IP/10/1348). I næste måned offentliggør Kommissionen den første årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder. I rapporten gøres der status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til børns rettigheder.

Baggrund

Lissabontraktaten indeholder et krav om, at EU skal fremme beskyttelsen af børns rettigheder. Børns rettigheder er også en del af de grundlæggende rettigheder, som EU i henhold til artikel 24 i chartret om grundlæggende rettigheder er forpligtet af. Desuden har alle 27 EU-lande ratificeret De Forende Nationers konventionen om barnets rettigheder.

I Europa 2020-strategien (IP/10/225) og Kommissionens handlingsplan om iværksættelse af Stockholmprogrammet (IP/10/447) præsenteres en vision om et Europa i det 21. århundrede, hvor børn uddannes bedre, har adgang til de serviceydelser og ressourcer, de har behov for i deres opvækst, og hvor deres rettigheder fuldt ud beskyttes.

Yderligere oplysninger

Børns rettigheder i EU:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Presserummet for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webstedet for Viviane Reding, Kommissionens næstformand med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar