Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

V Bruselu dne 15. února 2011

Evropská komise představuje agendu EU v oblasti práv dítěte

Jak může EU přispět k ochraně práv dítěte v soudní síni? Jak lze zajistit co nejrychlejší výkon rozhodnutí v přeshraničních případech svěření dítěte do péče? A jak chránit děti před šikanou na internetu? Evropská komise dnes představila agendu EU pro posílení práv dítěte uvedením zásad Listiny základních práv EU do praxe. Obsahuje řadu konkrétních opatření, kde EU může poskytnout přidanou hodnotu u politik týkajících se blaha a bezpečnosti dětí, například podporovat soudnictví vstřícné k dětem, lépe informovat děti o jejich právech a zajistit bezpečnější internet pro děti.

„Práva dítěte jsou právy základními,“ prohlásila místopředsedkyně Komise EU pro spravedlnost Viviane Redingová a dodala: „EU a jejích 27 členských států musí zajistit, aby tato práva byla chráněna a aby na prvním místě stál nejvlastnější zájem dítěte. Zejména soudnictví vstřícné k dětem by mělo zajistit zohlednění práv dítěte, kdykoliv děti přijdou s justicí do kontaktu – ať už jako oběti, podezřelé osoby nebo v případě, že se jejich rozvádějící rodiče nedohodnou na svěření do péče.“

Místopředseda Antonio Tajani zdůraznil potřebu bojovat proti pohlavnímu zneužívání dětí v souvislosti s cestovním ruchem: „Pohlavní zneužívání je trestný čin, hrubé porušení lidské důstojnosti a fyzické a duševní integrity dětí. V této oblasti potřebujeme společné strategie a mezinárodní spolupráci, větší informovanost a rázná opatření. Komise nedávno přijala sdělení o cestovním ruchu, ve kterém se předpokládají v oblasti boje proti zneužívání dětí konkrétní kroky.“

Dnešní agenda EU představuje 11 opatření, jež Komise plánuje v nadcházejících letech přijmout. Cílem iniciativy je zopakovat silný závazek orgánů EU a členských států k podpoře, ochraně a plnění práv dítěte ve všech příslušných politikách EU a přeměnit jej v konkrétní výsledky. V budoucnu by politiky EU, jež se přímo či nepřímo týkají dětí, měly být navrhovány, prováděny a monitorovány s přihlédnutím k zásadě nejvlastnějšího zájmu dítěte.

Případný kontakt s justicí může být pro děti velmi obtížný. Jejich práva mohou být porušena i v případě soudních systémů nevstřícných k dětem. Obzvlášť zranitelné děti – ať už vyrůstající v chudobě či sociálním vyloučení, nebo zdravotně postižené – kromě toho vyžadují zvláštní ochranu. Komise bude věnovat zvláštní pozornost dětem v rámci návrhu na ochranu obětí trestných činů, v němž navrhne ochranná opatření pro děti podezřelé z trestné činnosti a přezkoumá stávající pravidla v případech svěření dítěte do péče s přeshraničním prvkem.

Komise bude aktivně chránit a posilovat dětské uživatele online technologií a bojovat proti internetové šikaně, groomingu, škodlivému obsahu a dalším negativním jevům při používání online technologií. V zájmu zvýšení povědomí a podpory aktivního občanství u dětí zřídí Komise na portálu EUROPA zvláštní internetové stránky pro děti obsahující snadno dostupné informace o právech dítěte a politikách EU.

Opatření Komise v oblasti práv dítěte tvoří součást jejího úsilí o provádění Listiny základních práv, jež je právně závazná pro orgány EU při navrhování právních předpisů a pro členské státy při provádění práva EU. V říjnu 2010 přijala Komise strategii účinného uplatňování Listiny (IP/10/1348). Příští měsíc zveřejní první výroční zprávu o základních právech, jež bude monitorovat i pokrok při uplatňování práv dítěte.

Souvislosti

Podle Lisabonské smlouvy podporuje EU ochranu práv dítěte. Práva dítěte (článek 24 Listiny základních práv Evropské unie) rovněž tvoří součást základních práv, jež se EU zavazuje dodržovat. Kromě toho všech 27 členských států EU ratifikovalo Úmluvu OSN o právech dítěte.

Strategie Evropa 2020 (IP/10/225) a Akční plán Komise pro provádění Stockholmského programu (IP/10/447) představily vizi Evropy 21. století, v níž dnešní děti budou mít jednak lepší vzdělání, přístup ke službám a zdrojům, jež při svém dospívání potřebují, jednak bude pevně zajištěna ochrana jejich práv.

Další informace

Práva dětí v EU:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar