Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Брюксел, 15 февруари 2011 г.

Европейската комисия изготви програма на ЕС за правата на детето

Как ЕС може да защити правата на децата в съдебната зала? Как можем да гарантираме възможно най-бързото изпълнение на съдебни решения по трансгранични дела за родителски права? И как можем да предпазим децата от психологически тормоз в интернет пространството? Днес Европейската комисия представи програма на ЕС за утвърждаване на правата на детето посредством прилагането на практика на принципите от Хартата на основните права на ЕС. В програмата са включени редица конкретни действия, с които ЕС може да допринесе към политиките за благосъстоянието и сигурността на децата, включително за насърчаване на съобразено с правата на децата правосъдие, по-доброто им информиране за техните права и по-безопасен интернет.

„Правата на децата са основни права“, заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, която е комисар по въпросите на правосъдието. „ЕС и неговите 27 държави-членки трябва да гарантират, че тези права са защитени и че висшите интереси на детето са нашите водещи принципи. В тази връзка съобразеното с правата на децата правосъдие ще гарантира, че правата на детето са взети предвид, когато деца са въвлечени в съдебни процеси като жертви, заподозрени или когато родителите им се развеждат и не могат да се споразумеят относно родителските права.“

Заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни подчерта необходимостта от борба със сексуалната експлоатация на деца, свързана с туризма. „Сексуалната експлоатация е престъпление, сериозно посегателство на човешкото достойнство и на физическата и психическата неприкосновеност на децата. Това е област, в която се нуждаем от съвместни стратегии и международно сътрудничество, повишаване на осведомеността и твърди действия. В приетото неотдавна съобщение на Комисията относно туризма са предвидени конкретни действия за борба с експлоатацията на деца,“ добави той.

В представената днес програма на ЕС се съдържат 11 действия, които Комисията ще предприеме през следващите години. Целта на инициативата е да се потвърди отново поетият от институциите на ЕС и държавите-членки сериозен ангажимент за насърчаване, защита и спазване на правата на детето в рамките на всички свързани с този въпрос политики на ЕС, както и за превръщане на тези права в конкретни резултати. В бъдеще политиките на ЕС, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата.

Във взаимоотношенията си с правосъдието децата могат да срещнат сериозни пречки. Техните права могат дори да бъдат нарушени, ако са изправени пред съдебни системи, които не са съобразени с правата на децата. В допълнение особено уязвимите деца като тези, които растат в условия на бедност, социално изключване или са с увреждания, се нуждаят от специална закрила. Комисията ще обърне особено внимание на децата в свое предложение за защита на жертвите на престъпления, като предложи гаранции за заподозрени деца и преразгледа съществуващите правила при трансграничните дела за родителски права.

Комисията активно ще закриля децата, използващи онлайн технологии, и ще предотвратява психологическия тормоз в интернет пространството , „сприятеляването“ с цел извършване на сексуална злоупотреба , излагането на вредно онлайн съдържание и други неприятни последици от използването на онлайн технологиите. За повишаване на осведомеността и насърчаване на активното гражданство сред децата Комисията ще създаде единна входна точка за информация за децата на портала EUROPA с лесно достъпна информация относно правата на детето и политиките на ЕС.

Действията на Комисията във връзка с правата на детето са част от нейните усилия да прилага Хартата на основните права, която е правнообвързваща за институциите на ЕС, когато те предлагат закони, и за държавите-членки, когато прилагат законодателството на ЕС. През октомври 2010 г. Комисията прие стратегия за ефективно прилагане на разпоредбите от Хартата (IP/10/1348). Следващия месец тя ще публикува първия годишен доклад за основните права, с който ще бъде отчетен също така напредъкът по отношение на прилагането на правата на детето.

Контекст

Съгласно Договора от Лисабон ЕС е длъжен да насърчава зачитането на правата на детето. Правата на детето са част от основните права, които ЕС се ангажира да зачита съгласно член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз. В допълнение към това всички 27 държави-членки на ЕС са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето.

Със стратегията „Европа 2020“ (IP/10/225) и Плана за действие на Комисията за изпълнение на Програмата от Стокхолм (IP/10/447) се определя визия за Европа през ХХI век, в която днешните деца ще се ползват с по-добро образование и ще имат достъп до услугите и ресурсите, които са им необходими, за да пораснат, както и солидна защита на правата им.

За повече информация:

Правата на детето в ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Новини по въпроси на правосъдието:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar