Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU manar till omedelbara insatser för att minska ungdomsarbetslösheten

Bryssel den 20 december 2011 – Mot bakgrund av Europas konstanta andel arbetslösa ungdomar på 21 % vädjar kommissionen till medlemsstaterna, fackföreningarna och näringslivet att de tillsammans vidtar energiska insatser för att angripa ungdomsarbetslösheten. I det nya initiativet för ungdomars möjligheter som kommissionen idag antagit uppmanas medlemsstaterna att förebygga avhopp från skolan i förtid, hjälpa ungdomar att utveckla färdigheter som behövs på arbetsmarknaden, se till att ungdomar får arbetslivserfarenhet och fortbildning på arbetsplatsen och hjälp med att hitta ett bra första arbete. Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att bättre använda Europeiska socialfonden, där 30 miljarder euro fortfarande inte har anslagits till några projekt. Dessutom har kommissionen föreslagit en rad konkreta insatser som ska bekostas direkt med EU-medel.

– Initiativet för ungdomars möjligheter visar ungdomarna i hela Europa att vi uppmärksammar deras situation. Vi har varit lyhörda för deras ofta uttryckta vilja att delta i det europeiska samhället. Detta deltagande börjar med att man har ett jobb. Det finns klara behov av långsiktiga reformer av arbetsmarknaden, men de förväntade resultaten kommer att ta tid. Med dagens initiativ utarbetar vi mer omedelbara insatser som kommer att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Läget för ungdomar i många EU-länder blir nu alltmer akut. Utan energiska insatser på EU-nivå och i medlemsstaterna riskerar vi att förlora denna generation och detta kommer att ha stora ekonomiska och samhälleliga kostnader, säger László Andor, EU-kommissionens ledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, när han betonar att det är brådskande att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Han poängterar att samhällsbördan för den aktuella nivån på ungdomsarbetslösheten ligger på cirka 2 miljarder euro i veckan, vilket är precis över 1 % av BNP i EU:s 27 medlemsstater. Han tillägger: Denna trend får inte fortsätta, vi måste ge ungdomar hopp. De är vår framtid.

Kommissionen kommer också att tillhandahålla medel till tekniskt bistånd för att hjälpa medlemsstaterna bättre använda de tillgängliga EU-medlen, särskilt Europeiska socialfonden där 30 miljarder euro fortfarande inte har anslagits till några projekt. De vikigaste insatserna som kommissionen finansierar direkt i det nya initiativet för ungdomars möjligheter är följande:

  • Använda 4 miljoner euro för att hjälpa medlemsstaterna att inrätta ”ungdomsgarantisystem” för att se till att ungdomar antingen arbetar, studerar eller deltar i yrkesutbildning inom fyra månader efter avslutad skolgång.

  • Öronmärka 1,3 miljoner euro som stöd till inrättande av lärlingsutbildningar via Europeiska socialfonden. En ökning med 10 % vid slutet av 2013 skulle innebära 370 000 nya lärlingsplatser.

  • Använda 3 miljoner ur Europeiska socialfondens tekniska bistånd för att stödja medlemsstaternas bidragssystem för ungdomar som startar företag och för sociala entreprenörer.

  • Styra medel i så stor utsträckning som möjligt till praktik vid företag och sikta på minst 130 000 praktikplatser under 2012 inom ramen för Erasmus och Leonardo da Vinci.

  • Ge ekonomiska bidrag under 2012–2013 till 5 000 ungdomar för att söka jobb i andra medlemsstater via initiativet ”Ditt första Eures-jobb".

  • Öka budgetanslagen till Europeiska volontärtjänsten för att skapa minst 10 000 volontärplatser 2012.

  • Presentera en ram för praktikplatser av hög kvalitet i EU under 2012.

  • Se till att det finns cirka 600 ytterligare utbyten inom ramen för Erasmus för företagare 2012.

Kommissionens föreslagna insatser kommer att bana väg för medlemsstaterna i deras utarbetande av ytterligare åtgärder till förmån för ungdomar i den nya omgången program inom Europeiska socialfonden och som del av EU:s budget 2014–2020.

Bakgrund

Det finns i EU idag fem miljoner arbetslösa i åldersgruppen 15–24 år och sju och en halv miljon är för närvarande varken anställda eller i färd med att utbilda sig. Detta gäller inte bara lågkvalificerade ungdomar som hoppat av skolan utan även allt fler personer med universitetsexamen som inte kan hitta ett första jobb.

Kommissionen vill mobilisera alla berörda aktörer samt tillgängliga EU-medel för att vidta omedelbara åtgärder som kan underlätta övergången från utbildning till arbete samt göra det lättare för unga arbetslösa i hela Europa att få jobb. Syftet är att hjälpa ungdomar som varken arbetar eller utbildar sig att hitta ett jobb, eller återgå till utbildningen och hjälpa utexaminerade från högskolan att hitta ett första jobb.

Kommissionen kommer att ge starkt stöd till medlemsstaterna i denna ansträngning genom strategisk vägledning och konkret bistånd. Mot bakgrund av Europa 2020-strategin förväntas medlemsstaterna att ta itu med ungdomsarbetslösheten i sina nationella reformprogram för 2012 och sin ungdomspolitik, och åtgärderna kommer att systematiskt tas upp i utkasten till landsspecifika rekommendationer för 2012. Kommissionen kommer att fortsätta med att bedöma och analysera medlemsstaternas åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och rapportera om detta vid det informella mötet i rådet (arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor) i april 2012.

Mer information:

Meddelandet om initiativet för ungdomars möjligheter:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Unga på väg: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Kontaktperson :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar