Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU poziva k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje brezposelnosti mladih

Bruselj – 20. decembra 2011 – Evropska komisija zaradi stalne stopnje brezposelnosti mladih v višini 21 % poziva države članice, zastopnike delavcev in podjetja, da združijo moči in odločno ukrepajo proti brezposelnosti mladih. Komisija z novo pobudo „Priložnosti za mlade“, ki jo je sprejela danes, države članice poziva, naj si prizadevajo za preprečevanje osipa; pomoč mladim pri razvoju spretnosti, potrebnih na trgu dela; zagotavljanje pridobivanja delovnih izkušenj in usposabljanje na delovnem mestu ter pomoč mladim pri iskanju dobre prve zaposlitve. Komisija države članice spodbuja tudi k boljši uporabi Evropskega socialnega sklada, ki še vedno razpolaga s 30 milijardami evrov, ki še niso bile dodeljene projektom. Poleg tega je Komisija predstavila konkretne ukrepe, ki jih neposredno financirajo skladi EU.

„Pobuda „Priložnosti za mlade“, je povedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, „kaže mladim po Evropi, da smo pozorni na njihov položaj. Od Madrida do Bruslja slišimo njihove pozive, da želijo biti del evropske družbe. Da pa to postanejo, morajo najprej dobiti zaposlitev. Dolgoročne reforme trgov dela so zelo potrebne, vendar bo trajalo, da bodo obrodile pričakovane rezultate. Z današnjo pobudo razvijamo neposrednejše ukrepanje, ki bo pomagalo zmanjšati brezposelnost mladih.“

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je poudaril nujnost zmanjšanja stopnje brezposelnosti mladih: „Trenutne razmere za mlade ljudi v mnogih državah Evropske unije postajajo dramatične. Brez odločnega ukrepanja na ravni EU in nacionalni ravni tvegamo, da bomo izgubili to generacijo ter imeli znatne gospodarske in socialne stroške.“ Komisar je poudaril, da je po ocenah breme sedanje brezposelnosti mladih za družbo 2 milijardi evrov na teden, oziroma nekoliko več kot 1 % BDP EU-27, in dodal: „Sedanji trend se ne sme nadaljevati, mladim moramo dati upanje. Mladi so naša prihodnost.“

Komisija bo prav tako dala na voljo sredstva za tehnično pomoč, da bi državam članicam pomagala do večje uporabe razpoložljivih sredstev EU – zlasti Evropskega socialnega sklada (ESS), katerega 30 milijard evrov še ni bilo dodeljenih projektom.

Več podrobnosti

Glavni ukrepi, ki jih Komisija neposredno financira z novo pobudo „Priložnosti za mlade“, so:

  • uporaba 4 milijonov evrov za pomoč državam članicam pri uvedbi programa „jamstvo za mlade“, ki naj bi omogočilo, da so mladi v štirih mesecih po zaključku šolanja zaposleni, se izobražujejo ali usposabljajo;

  • dodelitev 1,3 milijona evrov za podporo uvedbi vajeništev prek Evropskega socialnega sklada; povečanje za 10 % do konca leta 2013 bi dodalo skupaj 370 000 novih vajeništev;

  • uporaba 3 milijonov sredstev tehnične pomoči Evropskega socialnega sklada pri vzpostavljanju podpornih programov za mlade ustanovitelje podjetij in socialne podjetnike;

  • čim boljše usmerjanje sredstev v prakso v podjetjih, s ciljem vsaj 130 000 praks v okviru programov Erasmus in Leonardo da Vinci leta 2012;

  • zagotavljanje finančne pomoči v letih 2012 in 2013 5 000 mladim pri iskanju zaposlitve v drugi državi članici s pobudo „Tvoja prva zaposlitev EURES“;

  • okrepitev proračunskih sredstev za evropsko prostovoljno službo, s čimer se bo leta 2012 zagotovilo vsaj 10 000 mest za prostovoljstvo;

  • predstavitev okvira za visokokakovostna pripravništva v EU v letu 2012;

  • zagotavljanje okoli 600 dodatnih izmenjav v okviru programa Erasmus za podjetnike v letu 2012.

Ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bodo utrli pot državam članicam pri razvijanju dodatnih ukrepov za mlade v okviru naslednje generacije programov Evropskega socialnega sklada in kot dela proračuna EU za obdobje 2014–2020.

Ozadje

V Evropski uniji je danes več kot pet milijonov mladih brezposelnih in 7,5 milijona mladih v starostni skupini 15–24 let ni niti zaposlenih niti se ne izobražuje ali usposablja. To ne zadeva le nizko kvalificiranih mladih, ki so zgodaj opustili šolanje, temveč vedno bolj univerzitetne diplomante, ki ne morejo najti prve zaposlitve.

Komisija želi vključiti vse zadevne akterje in tudi vsa razpoložljiva sredstva EU za uvedbo takojšnjih ukrepov, ki bodo omogočili lažje prehajanje iz izobraževanja v zaposlitev ter olajšali dostop do zaposlitve za mlade brezposelne v Evropi. Cilj je pomagati mladim, ki se niti ne izobražujejo niti se ne trudijo, da bi se zaposlili ali vrnili v usposabljanje, in mladim z visokošolsko izobrazbo, da bi našli prvo zaposlitev.

Komisija bo močno podpirala države članice pri teh prizadevanjih s smernicami na zadevnem področju politike in s konkretno pomočjo. V okviru strategije Evropa 2020 se od držav članic pričakuje, da se bodo z brezposelnostjo mladih spopadale v nacionalnih programih reform v letu 2012, mladinske politike in ukrepi pa bodo sistematično obravnavani v osnutkih priporočila za posamezno državo za leto 2012. Komisija bo nadaljevala z ocenjevanjem in analizo ukrepov držav članic za boj proti brezposelnosti mladih in bo o tem poročala na neuradnem zasedanju Sveta ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve aprila 2012.

Več informacij:

Sporočilo pobuda „Priložnosti za mlade“:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en

Memo/11/928

Pobuda Mladi in mobilnost: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=sl

Kontakt:

Cristina Arigho (+32 22985399)


Side Bar