Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ vyzýva okamžite konať s cieľom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí

Brusel 20. decembra 2011 – Vzhľadom k pretrvávajúcej 21 %-nej miere nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi Komisia naliehavo žiada členské štáty, zástupcov zamestnancov a podniky, aby spojili svoje sily a podnikli rozhodné kroky v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí. V rámci novej iniciatívy s názvom „Príležitosti pre mladých“, ktorú dnes Komisia prijala, sa členské štáty vyzývajú, aby pracovali na predchádzaní predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, pomáhali mladým ľuďom rozvíjať zručnosti požadované na trhu práce, zabezpečovali pracovné skúsenosti a praktickú odbornú prípravu na pracovisku a pomáhali mladým ľudom pri hľadaní prvého zamestnania. Komisia tiež nalieha na členské štáty, aby lepšie využívali Európsky sociálny fond, ktorý naďalej disponuje prostriedkami v hodnote 30 miliárd eur, ktoré dosiaľ nie sú pridelené na projekty. Okrem toho Komisia predložila súbor konkrétnych opatrení, ktoré sa majú financovať priamo z fondov EÚ.

Iniciatíva „Príležitosti pre mladých“, uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, dáva mladým ľuďom v celej Európe signál, že ich situácia nám nie je ľahostajná. Od Madridu až po Brusel sme si vypočuli ich opakované volanie, že sa chcú stať súčasťou európskej spoločnosti. Na to je potrebné, aby mali zamestnanie. Dlhodobé reformy pracovných trhov sú jednoznačne potrebné, ale dosiahnutie očakávaných výsledkov potrebuje čas. Dnešnou iniciatívou prijímame okamžité opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí.

Pán László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, podčiarkol naliehavosť riešenia miery nezamestnanosti mladých ľudí vyjadrením: „Súčasná situácia sa pre mladých ľudí v mnohých krajinách EÚ stáva dramatickou. Bez rozhodných opatrení na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni riskujeme stratu tejto generácie za cenu značnej hospodárskej a sociálnej ujmy“. Komisár zdôraznil, že podľa odhadov je záťaž pre spoločnosť spôsobená súčasnou úrovňou nezamestnanosti mladých ľudí vyčíslená na 2 miliardy eur týždenne, čo je o niečo viac ako 1 % HDP EÚ-27, a dodal: „Takýto stav je neudržateľný, musíme dať mladým ľuďom nádej. Oni sú naša budúcnosť.“

Komisia tiež sprístupní finančné prostriedky na technickú pomoc, aby členským štátom pomohla väčšmi využívať dostupné financovanie z EÚ, najmä z Európskeho sociálneho fondu, z ktorého dosiaľ nebolo na projekty pridelených 30 miliárd eur.

Viac podrobností

Hlavné opatrenia financované priamo Komisiou v rámci novej iniciatívy „Príležitosti pre mladých“ sú tieto:

  • Použije sa suma vo výške 4 milióny eur s cieľom pomôcť členským štátom zriadiť programy záruk na „ochranu mládeže“, aby sa zabezpečilo, že do štyroch mesiacov po opustení školy si mladí ľudia buď nájdu zamestnanie, alebo sa budú vzdelávať či odborne pripravovať na zamestnanie.

  • Z Európskeho sociálneho fondu sa vyčlení suma vo výške 1,3 milióna eur na podporu zriaďovania učňovského vzdelávania. Nárast vo výške 10 % do konca roku 2013 by znamenal 370 000 nových učňovských miest.

  • 3 milióny eur z Európskeho sociálneho fondu sa použijú na technickú pomoc pre členské štáty pri zriaďovaní podporných programov pre mladých začínajúcich podnikateľov a podnikateľov v sociálnej oblasti.

  • Finančné prostriedky sa v čo najväčšej miere nasmerujú na umiestňovanie mladých ľudí v podnikoch s cieľom dosiahnuť v roku 2012 aspoň 130 000  miest v rámci programov ERASMUS a Leonardo da Vinci.

  • V rokoch 2012 až 2013 sa prostredníctvom iniciatívy „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ poskytne finančná podpora 5 000 mladým ľuďom na nájdenie si zamestnania v inom členskom štáte.

  • Navýšia sa rozpočtové prostriedky pre Európsku dobrovoľnícku službu, aby sa v roku 2012 dosiahlo aspoň 10 000 príležitostí pre dobrovoľnícku činnosť.

  • V roku 2012 bude predstavený rámec pre vysokokvalitné programy stáží v EÚ.

  • V roku 2012 sa v rámci programu Erasmus pre podnikateľov zabezpečí približne 600 ďalších výmen.

Tieto opatrenia navrhnuté Komisiou uľahčia členským štátom rozvoj ďalších opatrení zameraných na mladých ľudí v rámci budúcej generácie programov Európskeho sociálneho fondu a v rámci rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 -2020.

Kontext

V súčasnosti je v EÚ nezamestnaných 5 miliónov mladých ľudí a 7,5 milióna mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov nemá ani zamestnanie, ani sa nezúčastňuje vzdelávania či odbornej prípravy. Týka sa to nielen mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí príliš skoro zanechali školu, ale čoraz viac aj absolventov univerzít, ktorí si nevedia nájsť prvé zamestnanie.

Komisia má v úmysle zmobilizovať všetkých dotknutých aktérov, ako aj dostupné financovanie z EÚ v záujme prijatia okamžitých opatrení, ktoré umožnia plynulejší prechod medzi vzdelávaním a prácou, ako aj ľahší prístup k práci pre mladých nezamestnaných v celej Európe. Cieľom je pomáhať mladým, ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania ani nepracujú, aby si našli zamestnanie, alebo pokračovali v odbornej príprave, a pomáhať tým, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie, nájsť si prvé zamestnanie.

Komisia bude výrazne podporovať členské štáty v tomto úsilí tým, že im poskytne usmernenia vo vzťahu k politikám, ako aj konkrétnu pomoc. V kontexte stratégie Európa 2020 sa od členských štátov očakáva, aby sa zamerali na riešene nezamestnanosti mladých vo svojich národných programoch reforiem na rok 2012, pričom politikami a opatreniami v oblasti mládeže sa budú systematicky zaoberať návrhy odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2012. Komisia bude pokračovať v posudzovaní a analyzovaní opatrení, ktoré členské štáty prijali s cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých a v apríli 2012 o tom podá správu neformálnej Rade ministrov práce a sociálnych vecí.

Ďalšie informácie:

Oznámenie o „iniciatíve Príležitosti pre mladých“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Mládež v pohybe: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=sk

Kontaktná osoba:

Cristina Arigho (+322 2985399)


Side Bar