Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU wil onmiddellijke maatregelen om jeugdwerkloosheid terug te dringen

Brussel, 20 december 2011- De jeugdwerkloosheid in Europa wil maar niet onder de 21% dalen. Daarom roept de Commissie de lidstaten, werknemersvertegenwoordigers en het bedrijfsleven op de krachten te bundelen en krachtige maatregelen te treffen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het nieuwe initiatief "Kansen voor jongeren" dat vandaag door de Commissie werd goedgekeurd, roept de lidstaten op tot actie om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, om jongeren te helpen voor de arbeidsmarkt relevante vaardigheden te ontwikkelen, om te zorgen voor werkervaring en on-the-job training, en om jongeren te helpen een eerste goede baan te vinden. De Commissie dringt er bij de lidstaten ook op aan om beter gebruik te maken van het Europees Sociaal Fonds, dat nog financiering overheeft voor 30 miljard euro, die nog niet aan projecten is toegewezen. Bovendien heeft de Commissie een aantal concrete maatregelen voorgesteld die rechtstreeks door EU-fondsen kunnen worden gefinancierd.

"Het "Kansen voor jongeren"-initiatief", zo verklaarde José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, "laat aan de jongeren in heel Europa zien dat we aandacht hebben voor hun situatie. We geven gehoor aan hun herhaaldelijke oproepen van Madrid tot Brussel om deel te nemen aan de Europese samenleving. Dit begint met het vinden van een baan. De arbeidsmarkten moeten duidelijk op lange termijn hervormd worden, maar het heeft tijd nodig voor dit de verwachte resultaten oplevert. Met het initiatief dat vandaag wordt voorgesteld ontwikkelen we meer onmiddellijke actie die zal helpen om de jeugwerkloosheid aan te pakken."

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie beklemtoonde hoe dringend het is om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en zei: "In vele EU-landen wordt de toestand voor jongeren dramatisch. Zonder ingrijpende maatregelen op EU- en nationaal niveau dreigen we deze generatie te verliezen, met alle hoge economische en sociale kosten van dien." De commissaris onderstreepte dat volgens schattingen de huidige jeugdwerkloosheid de samenleving wekelijks 2 miljard euro kost, iets meer dan 1% van het bbp van de EU-27, en voegde daaraan toe: "De huidige trend kan niet blijven duren, we moeten de jongeren hoop geven. Zij zijn onze toekomst."

De Commissie zal middelen voor technische bijstand ter beschikking stellen om de lidstaten te helpen meer gebruik te maken van de beschikbare EU-financiering – vooral van het Europees Sociaal Fonds (ESF), waarvan 30 miljard euro nog niet aan projecten is toegewezen.

Meer details

De belangrijkste maatregelen die in het "Kansen voor jongeren"-initiatief rechtstreeks door de Commissie gefinancierd worden, zijn:

  • 4 miljoen euro steun aan de lidstaten om "Jeugdgarantie"-programma's op te richten, die ervoor moeten zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat ze de school verlaten hebben werk, onderwijs of een opleiding hebben;

  • 1,3 miljoen euro steun voor het invoeren van stages via het Europees Sociaal Fonds. Een verhoging van 10 % tegen eind 2013 zou in totaal 370 000 nieuwe stageplaatsen opleveren;

  • 3 miljoen euro steun uit het Europees Sociaal Fonds - Technische Bijstand om de lidstaten te helpen bij het invoeren van ondersteuningsprogramma's voor jongeren die een eigen bedrijf willen oprichten en voor sociale ondernemers;

  • inzetten van zo veel mogelijk financiering voor bedrijfsstages en streven naar minstens 130 000 stages in 2012 in het kader van Erasmus en Leonardo da Vinci;

  • financiële bijstand voor 5000 jongeren in 2012-2013 om een baan te vinden in een andere lidstaat door middel van het initiatief "Je eerste Eures-baan";

  • versterking van de toegewezen budgetten voor het Europees Vrijwilligerswerk om in 2012 minstens 10 000 mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te scheppen;

  • een kader voor hoogwaardige stages in de EU voorstellen in 2012;

  • zorgen voor 600 bijkomende uitwisselingen in 2012 in het kader van Erasmus voor ondernemers.

De door de Commissie voorgestelde maatregelen helpen de lidstaten om in het kader van de nieuwe generatie programma's van het Europees Sociaal Fonds en als onderdeel van de begroting van de EU voor 2014-2020 nieuwe maatregelen voor de jeugd te ontwikkelen.

Achtergrond

De EU telt thans 5 miljoen werkloze jongeren en 7,5 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen werk hebben, noch onderwijs of opleiding volgen. Het gaat hierbij niet enkel om laaggeschoolde jongeren die voortijdig de school verlaten hebben, maar steeds meer om universitair opgeleiden die geen eerste baan kunnen vinden.

De Commissie wil alle betrokken actoren mobiliseren en alle beschikbare EU-financiering inzetten om onmiddellijke maatregelen te nemen die een vlottere overgang tussen onderwijs en werk, en een eenvoudigere toegang tot werk voor jonge werklozen in Europa mogelijk maken. Het doel is om jongeren die niet naar school gaan en geen werk hebben te helpen bij het vinden van een baan of het volgen van een nieuwe opleiding, en om jongeren met een hogere opleiding aan een eerste baan te helpen.

De Commissie zal de lidstaten bij dit streven alle steun geven door hun beleidsadvies en concrete bijstand te verstrekken. In het kader van de Europa 2020-strategie wordt van de lidstaten verwacht dat zij in hun nationale hervormingsprogramma's voor 2012 aandacht besteden aan de tewerkstelling van jongeren, en in het ontwerp van de specifieke aanbevelingen per land voor 2012 zullen de beleidslijnen en de maatregelen voor de jeugd systematisch aan bod komen. De Commissie blijft de door de lidstaten getroffen maatregelen tegen jeugdwerkloosheid verder beoordelen en analyseren, en zal hierover verslag uitbrengen op de informele raad van de ministers van werkgelegenheid en sociale zaken in april 2012.

Voor meer informatie:

Mededeling "Kansen voor Jongeren":

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Jeugd in beweging:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=nl

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar