Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES aicina steidzami rīkoties, lai samazinātu jauniešu bezdarbu

Brisele, 2011. gada 20. decembris. Apstākļos, kad Eiropas pastāvīgais jauniešu bezdarbnieku procents ir 21 %, Komisija aicina dalībvalstis, darba ņēmēju pārstāvjus un uzņēmumus kopīgiem spēkiem izlēmīgi rīkoties, lai mazinātu jaunatnes bezdarbu. Jaunā “Jaunatnes iespēju iniciatīva”, ko šodien pieņēma Komisija, aicina dalībvalstis novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu; pamudināt jauniešus izkopt darba tirgū svarīgās prasmes un iemaņas; nodrošināt darba praksi un apmācību darba vietā un palīdzēt jauniešiem atrast labu pirmo darbu. Komisija arī mudina dalībvalstis lietpratīgāk izmantot Eiropas Sociālo fondu, kurā vēl aizvien pieejams 30 miljardu eiro finansējums, kas nav piesaistīts projektiem. Turklāt Komisija ierosinājusi konkrētu pasākumu kopu, ko finansē tieši no ES līdzekļiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu: “Jaunatnes iespēju iniciatīva apliecina Eiropas jauniešiem, ka mums rūp viņu situācija. Esam saklausījuši viņu atkārtoti no Madrides līdz Briselei pausto vēlmi piedalīties Eiropas sabiedrības dzīvē. Šāda līdzdalība sākas ar darbu. Skaidrs, ka nepieciešamas darba tirgu ilgtermiņa reformas, bet, lai gūtu cerētos rezultātus, jāpaiet laikam. Šodien pieņemtā iniciatīva mums ļaus steidzami rīkoties, lai samazinātu bezdarbu jauniešu vidū."

ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors uzsvēra, ka steidzami jāsamazina jauniešu bezdarbs: Jaunieši daudzās ES valstīs nokļuvuši dramatiskā situācijā. ES un dalībvalstu līmenī mums jārīkojas izlēmīgi, citādi riskējam zaudēt šo paaudzi — tas ekonomikā un sociālajā jomā izmaksātu dārgi.” Komisārs uzsvēra, ka saskaņā ar aprēķiniem pašlaik jaunatnes bezdarbs sabiedrībai ik nedēļu izmaksā aptuveni 2 miljardus eiro jeb vairāk nekā 1 % no ES-27 IKP, un piebilda: Šī tendence nevar turpināties, mums jādod jauniešiem cerība. Viņi ir mūsu nākotne.”

Komisija atvēlēs līdzekļus tehniskai palīdzībai dalībvalstīm, lai varētu plašāk izmantot ES finansējumu, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, kuri vēl nav piesaistīti projektiem.

Papildu informācija

Galvenie pasākumi, ko saskaņā ar jauno “Jaunatnes iespēju iniciatīvu” tieši finansēs Komisija:

  • izmantot 4 milj. eiro, lai dalībvalstis varētu izveidot “jaunatnes garantiju” shēmas, kas jauniešiem četru mēnešu laikā pēc mācību pārtraukšanas nodrošinātu vai nu iespēju strādāt, vai mācīties;

  • atvēlēt 1,3 miljonus eiro no Eiropas Sociālā fonda mācekļa prakses vietu izveidei. Līdz 2013. gada beigām par 10 % palielinot mācekļa prakses vietu skaitu, tiktu iegūtas 370 000 jaunas mācekļa prakses vietas;

  • izmantot 3 miljonus eiro no Eiropas Sociālā fonda tehniskajai palīdzībai dalībvalstīm, lai izveidotu atbalsta shēmas jaunu uzņēmumu dibinātājiem un sociālajiem uzņēmējiem;

  • līdzekļus iespējami virzīt iekārtošanai darbā uzņēmumos un 2012. gadā ar programmām “Erasmus” un “Leonardo da Vinci” mērķtiecīgi piesaistīt darbiniekus vismaz 130 000 darba vietām;

  • 2012. gadā ar iniciatīvas “Tava pirmā EURES darba vieta” starpniecību sniegt finansiālu palīdzību 5000 jauniešu, palīdzot atrast viņiem darbu citā dalībvalstī;

  • palielināt piešķīrumu Eiropas brīvprātīgo dienesta budžetam, lai 2012. gadā nodrošinātu vismaz 10 000 brīvprātīgā darba vietu;

  • 2012. gadā nākt klajā ar satvaru kvalitatīvām prakses iespējām Eiropas Savienībā;

  • 2012. gadā ar programmas “Erasmus” starpniecību ap 600 uzņēmēju nodrošināt apmaiņas braucienus.

Komisijas ierosinātie pasākumi pavērs dalībvalstīm iespēju nākamās paaudzes Eiropas Sociālā fonda programmās un ES 2014.–2020. gada budžeta ietvaros izstrādāt jauniešiem adresētus papildu pasākumus.

Pamatinformācija

Pašlaik Eiropas Savienībā ir 5 miljoni jauniešu bezdarbnieku un 7,5 miljoni 15–24 gadu vecu jauniešu ne strādā, ne mācās. Tie ir ne tikai mazkvalificēti jaunieši, kas priekšlaikus pārtraukuši mācības, bet aizvien lielākā skaitā arī augstskolu absolventi, kuri nevar atrast savu pirmo darbu.

Komisija vēlas iesaistīt visas personas, kuras skar šī problēma, kā arī piesaistīt pieejamo ES finansējumu tūlītējiem pasākumiem, kas atvieglos pāreju no izglītošanās uz darba vidi, kā arī visā Eiropā palīdzēs jauniešiem bezdarbniekiem atrast darbu. Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem, kas nemācās izglītības iestādē un kam nav darba, atrast darbu vai atsākt mācības un palīdzēt atrast pirmo darbu tiem, kam ir augstākā izglītība.

Komisija ļoti atbalstīs dalībvalstis šajos centienos, dodot tām politiskas vadlīnijas un sniedzot konkrētu palīdzību. Domājams, ka saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” dalībvalstis 2012. gada nacionālajās reformu programmās risinās jauniešu nodarbinātības problēmu un valstīm adresēto ieteikumu projektos 2012. gadam tiks sistemātiski aplūkota jaunatnes rīcībpolitika un pasākumi. Komisija turpinās novērtēt un analizēt dalībvalstu veiktos pasākumus cīņā pret jauniešu bezdarbu un ziņos par to neformālajā Padomes nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksmē 2012. gada aprīlī.

Papildu informācija

Paziņojums “Jaunatnes iespēju iniciatīva”:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

“Jaunatne kustībā”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=lv

Kontaktpersona

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar