Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES ragina imtis skubių veiksmų, kad būtų sumažintas jaunimo nedarbas

Briuselis, 2011 m. gruodžio 20 d. Siekdama sumažinti nekintantį 21 proc. jaunimo nedarbo lygį Komisija prašo valstybių narių, darbuotojų atstovų ir įmonių sutelkti visas jėgas ir imtis ryžtingų kovos su jaunimo nedarbu veiksmų. Šiandien Komisijos priimta nauja „Jaunimo galimybių iniciatyva“ valstybės narės raginamos drauge stengtis sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų, padėti jaunimui įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir darbo patirties, rengti mokymus darbo vietose ir padėti jaunuoliams gauti pirmą gerą darbą. Komisija taip pat ragina valstybes nares geriau išnaudoti Europos socialinį fondą, kuriame liko 30 mlrd. eurų nepaskirstytų projektams lėšų. Be to, Komisija pasiūlė dalį konkrečių veiksmų finansuoti tiesiogiai iš ES fondų.

Jaunimo galimybių iniciatyva – sakė Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso – norime visos Europos jaunuoliams parodyti, kad mums rūpi jų padėtis. Mes išgirdome dažnus prašymus, sklindančius nuo Madrido iki Briuselio, suteikti jiems galimybę būti aktyvia Europos visuomenės dalimi. Pirmas žingsnis šio tikslo link – turėti darbą. Aišku, būtinos ilgalaikės darbo rinkos reformos, tačiau reikia laiko, kad jos duotų rezultatų. Šiandien paskelbta iniciatyva imamės skubesnių veiksmų jaunimo nedarbui mažinti.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras pabrėžė, kad labai svarbu nedelsiant mažinti jaunimo nedarbo lygį: Dabartinė jaunimo padėtis daugelyje ES šalių yra dramatiška. Jei nesiimsime ryžtingų ES ir valstybių narių masto veiksmų, šie jaunuoliai gali tapti prarastąja karta, o tai turės sunkių ekonominių ir socialinių padarinių.“ Komisijos narys akcentavo šios problemos poveikį visuomenei – apskaičiuota, kad dėl dabartinio jaunimo nedarbo lygio kiekvieną savaitę prarandama maždaug 2 mlrd. eurų, t. y. šiek tiek daugiau nei 1 proc. 27 ES valstybių narių BVP: „Tokia tendencija negali tęstis, turime suteikti jaunimui vilties. Jis – mūsų ateitis.“

Komisija taip pat skirs lėšų techninei pagalbai teikti – taip valstybės narės galės geriau panaudoti ES finansavimą, visų pirma Europos socialinio fondo (ESF), kuriame yra likę projektams dar nepaskirstytų 30 mlrd. eurų, lėšas.

Išsamesnė informacija

Pagrindiniai veiksmai, kuriuos tiesiogiai finansuoja Komisija įgyvendindama naująją „Jaunimo galimybių iniciatyvą“:

  • 4 mln. eurų panaudoti pagalbai valstybėms narėms, kad šios galėtų sukurti jaunimo garantijų sistemas, pagal kurias per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo visiems jaunuoliams būtų pasiūlytas darbas, studijos ar mokymas.

  • Skirti 1,3 mln. eurų iš Europos socialinio fondo stažuotėms rengti. Iki 2013 m. pabaigos sumą padidinus 10 proc., iš viso bus sudaryta 370 000 naujų stažuočių galimybių.

  • 3 mlrd. eurų iš Europos socialinio fondo panaudoti techninei pagalbai valstybėms narėms, kuriančioms paramos sistemas, skirtas savo verslą pradedančiam jaunimui ir jauniems socialiniams verslininkams.

  • Kuo daugiau lėšų skirti tam, kad darbo praktika būtų atliekama įmonėse, ir siekti, kad 2012 m. šia parama pagal programas ERASMUS ir „Leonardo da Vinci“ pasinaudotų mažiausiai 130 000 jaunuolių.

  • 2012–2013 m. suteikti finansinę paramą 5 000 jaunuolių, kad šie rastų darbą kitoje valstybėje narėje (iniciatyva „Tavo pirmasis EURES darbas“).

  • Skirti daugiau lėšų iš biudžeto Europos savanorių tarnybai, kad 2012 m. būtų sukurta mažiausiai 10 000 savanoriško darbo vietų.

  • 2012 m. pristatyti aukštos kokybės stažuočių Europos Sąjungoje programą;

  • 2012 m. surengti maždaug 600 papildomų mainų pagal verslininkams skirtą programą „Erasmus“.

Komisijos pasiūlytais veiksmais bus sudarytos sąlygos valstybėms narėms kurti kitas priemones jaunimui pagal būsimas Europos socialinio fondo programas, įtrauktas į 2014–2020 m. ES biudžetą.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu ES yra 5 mln. bedarbių jaunuolių ir 7,5 mln. 15–24 m. jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi. Tai ne tik žemos kvalifikacijos mokyklos nebaigę jaunuoliai – su šia problema susiduria vis daugiau universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų, kuriems nepavyksta rasti pirmo darbo.

Komisija nori sutelkti visus susijusius veikėjus ir turimas ES lėšas, kad būtų imtasi skubių priemonių, kuriomis būtų užtikrintas sklandesnis perėjimas nuo mokslo prie darbo ir jauniems bedarbiams Europoje būtų sudarytos palankesnes sąlygos patekti į darbo rinką. Taip siekiama padėti jaunuoliams, kurie nei mokosi nei dirba, gauti darbą arba grįžti tęsti mokslų, taip pat padėti aukštąjį išsilavinimą turinčiam jaunimui rasti pirmą darbą.

Komisija ryžtingai rems valstybių narių pastangas – ji rengs politikos gaires ir teiks konkrečią paramą. Pagal strategiją „Europa 2020“ valstybės narės turėtų jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvas įtraukti į savo 2012 m. nacionalines reformų programas; jaunimo politikos kryptys ir priemonės bus nuosekliai išdėstytos 2012 m. konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų projekte. Komisija toliau vertins ir nagrinės valstybių narių nustatytas priemones jaunimo nedarbui mažinti ir 2012 m. balandžio mėn. neoficialiame Tarybos (užimtumo ir socialinių reikalų ministrų) posėdyje pateiks jų vertinimo ataskaitą.

Daugiau informacijos

Komunikatas „„Jaunimo galimybių iniciatyva“

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en

Memo/11/928.

Judus jaunimas

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=lt

Asmuo ryšiams:

Cristina Arigho, tel. (+32 2 298 53 99)


Side Bar