Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása érdekében az EU azonnali fellépésre szólít fel

Brüsszel, 2011. december 20. – Tekintettel arra, hogy a munkanélküliek aránya az európai fiatalok körében tartósan 21%, a Bizottság a tagállamokat a munkavállalói képviseleteket és a vállalkozásokat összefogásra és az ifjúsági munkanélküliség problémájának megoldása érdekében való határozott fellépésre biztatja. „Az ifjúság lehetőségei kezdeményezés” címet viselő, ma elfogadott bizottsági közlemény a tagállamokat az alábbiakra szólítja fel: előzzék meg a lemorzsolódást, támogassák a fiatalokat a munkaerőpiacon elvárt készségek elsajátításában, biztosítsanak számukra lehetőséget a képzésre, illetve a munkahelyi tapasztalatok megszerzésére, továbbá segítsék őket abban, hogy megfelelő első munkahelyet találjanak. A Bizottság továbbá az Európai Szociális Alap forrásainak megfelelőbb kihasználására sürgeti a tagállamokat, hiszen még 30 milliárd € áll rendelkezésre az alapból projektfinanszírozásra. A Bizottság ezenfelül egy sor, az uniós forrásokból közvetlenül finanszírozandó konkrét intézkedést javasolt.

José-Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az ifjúság lehetőségei” kezdeményezés az európai fiatalok számára azt jelzi, hogy odafigyelünk rájuk. Meghallottuk a Madridtól egészen Brüsszelig zajló megmozdulások során többször hangoztatott követelésüket, hogy tevékenyen részt akarnak venni az európai társadalomban. A tevékeny részvétel pedig a munkába állással kezdődik. Kétség kívül a munkaerőpiacok hosszú távú reformjára van szükség, azonban idő kell ahhoz, hogy a reformok meghozzák a tőlük várt eredményt. A mai kezdeményezés az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítását célzó, azonnali hatást kiváltó intézkedések végrehajtására ad lehetőséget.”

Andor László, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos azt hangsúlyozta, hogy sürgősen csökkenteni kell a fiatalok körében a munkanélküliség arányát: Jelenleg számos uniós országban drámai a fiatalok helyzete. Ha nem születnek e téren határozott intézkedések Uniós és nemzeti szinten, elveszíthetjük ezt a generációt, és ezért komoly gazdasági és szociális árat fizetünk majd.” A biztos hangsúlyozta, hogy a jelenlegi fiatalkori munkanélküliségi ráta a társadalom egészére nézve megközelítőleg heti 2 milliárd eurós összegű terhet ró, ami az EU-27-ek GDP-jének 1 %-át is meghaladja valamivel, majd hozzátette: Ez a tendencia nem folytatódhat, reményt kell adnunk a fiataloknak, hiszen ők jelentik a jövőnket.”

A Bizottság technikai segítségnyújtás céljára is biztosítani fog forrásokat, hogy ezzel segítse a tagállamokat a rendelkezésre álló uniós források – különös tekintettel az Európai Szociális Alapból projektekre felhasználható fennmaradó 30 milliárd €-ra – jobb kihasználásában.

További részletek

A Bizottság a következő főbb tevékenységeket finanszírozza közvetlenül „Az ifjúság lehetőségei" kezdeményezés keretében:

  • 4 millió €-t biztosít a tagállamok számára az „ifjúsági garancia” rendszereinek kialakítására, amelyek biztosítanák, hogy a fiatalok az iskolai képzést követő négy hónapon belül munkaviszonyban álljanak, vagy továbbtanulási, illetve képzési programban vegyenek részt;

  • az Európai Szociális Alapból 1,3 millió €-t biztosít szakmai gyakornoki helyek létrehozására; 2013 végéig pedig a támogatás 10 %-os növelésével összesen 370,000 új gyakornoki hely létesítését teszi lehetővé;

  • az Európai Szociális Alap technikai segítségnyújtásra fordítható forrásaiból 3 millió €-val támogatja a tagállamokat abban, hogy a fiatal kezdő vállalkozók és szociális vállalkozók számára támogatási rendszereket állítsanak fel;

  • a vállalkozásokhoz való munkaerő-kihelyezés érdekében a lehető legtöbb forrást mozgósítja, és 2012-re az ERASMUS és a Leonardo da Vinci programok keretében legalább 130 000 fiatal kihelyezését tűzi ki célul;

  • 2012-2013-ban 5000 fiatalnak nyújt pénzügyi támogatást ahhoz, hogy „az első EURES-állásod” kezdeményezésen keresztül egy másik tagállamban találjon munkát;

  • az európai önkéntes szolgálat számára biztosított költségvetési előirányzat összegét növeli, hogy 2012-ben legalább 10 000 fiatal végezhessen önkéntes munkát;

  • 2012-ben keretprogramot mutat be a színvonalas uniós gyakornoki helyek létrehozására;

  • az Erasmus vállalkozóknak program keretében 600 további cserelehetőséget biztosít 2012-ben.

A Bizottság által javasolt fellépések segítséget nyújtanak majd a tagállamoknak abban, hogy az Európai Szociális Alap új programgenerációján belül, valamint a 2014–2020-as uniós költségvetés keretében további, fiatalokat érintő intézkedéseket hozzanak.

Előzmények

Jelenleg az EU-ban 5 millió fiatalnak nincs munkája, és a 15 és 24 év közötti korosztályon belül 7,5 millióan nem dolgoznak, nem tanulnak vagy nem vesznek részt képzésben. A fenti kategóriába nem csak az iskolából korán kimaradt, alacsonyan képzett fiatalok tartoznak, egyre több az olyan diplomás fiatal is, aki a felsőfokú képzést követően nem tud elhelyezkedni.

A Bizottság a rendelkezésre álló uniós források mellett az összes érintett felet is mozgósítani kívánja, hogy Európa-szerte azonnali intézkedések szülessenek az oktatásból a munka világába való átmenet, valamint a fiatal munkanélküliek munkába állásának megkönnyítése érdekében. A cél az, hogy azok a fiatalok, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, segítséget kapjanak az elhelyezkedésben, illetve a képzési rendszerbe való visszatérésben, a felső fokú végzettséggel rendelkezők pedig az első munkahely megszerzésében..

A Bizottság politikai iránymutatások biztosításán és konkrét segítségnyújtáson keresztül határozottan támogatni fogja a tagállamok ezirányú törekvéseit. Az Európa 2020 stratégia keretében elvárás a tagállamokkal szemben, hogy a 2012-es nemzeti reformprogramjaikban foglalkozzanak a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekkel, az ifjúságpolitika és az azzal kapcsolatos intézkedések rendszerezett tárgyalására pedig a 2012-es országspecifikus ajánlástervezetekben kerül sor. A Bizottság továbbra is értékeli és elemzi majd a fiatalkori munkanélküliség leküzdése érdekében hozott tagállami intézkedéseket, és erről a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Tanács 2012. áprilisi informális ülésén számol majd be.

További információk:

„Az ifjúság lehetőségei" kezdeményezés címet viselő közlemény:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Mozgásban az ifjúság: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar