Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU kehottaa toimiin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi

Bryssel 20. joulukuuta 2011 – Nuorisotyöttömyysaste pysyy Euroopassa itsepintaisesti 21 prosentissa, ja sen vuoksi komissio pyytää jäsenvaltioita ja työntekijöiden ja elinkeinoelämän edustajia yhdistämään voimansa ja ryhtymään päättäväisiin toimiin, jotta nuorisotyöttömyys saataisiin vähenemään. Komission tänään hyväksymässä Mahdollisuuksia nuorille ‑aloitteessa kehotetaan jäsenvaltioita torjumaan koulunkäynnin varhaista keskeyttämistä, auttamaan nuoria työmarkkinoilla tarvittavien taitojen ja työkokemuksen hankkimisessa, työpaikkakoulutuksen saamisessa ja ensimmäisen työpaikan löytämisessä. Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin Euroopan sosiaalirahastoa, josta olisi edelleen tarjolla 30 miljardia euroa hankkeisiin käytettäväksi. Komissio esittää lisäksi konkreettisia toimia, jotka rahoitetaan suoraan EU:n varoista.

”Mahdollisuuksia nuorille ‑aloite osoittaa Euroopan nuorille, että kiinnitämme huomiota heidän tilanteeseensa,” sanoi Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja jatkoi: ”Olemme kuulleet nuorten Madridista Brysseliin kertovan, että he haluavat osallistua Euroopan yhteiskunnan toimintaan”. Siihen tarvitaan ensiksi työpaikka, Barroso totesi. Hänen mukaansa on selvää, että on toteutettava pitkäkestoisia työmarkkinauudistuksia, mutta niistä saadaan odotettuja tuloksia vasta ajan mittaan. ”Tänään esitetyllä aloitteella ryhdymme pikaisempiin toimiin, jotka auttavat nuorisotyöttömyyden vähentämisessä.”

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor korosti tarvetta puuttua ripeästi nuorisotyöttömyyteen ja sanoi, että nuorten tilanteesta on monissa EU-maissa tulossa vakava. ”Ilman päättäväisiä toimia niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla olemme vaarassa menettää nuorten sukupolven, ja sen taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset olisivat valtavat”, sanoi Andor. Komissaari kertoi, että nykytasolla nuorisotyöttömyys maksaa yhteiskunnalle noin 2 miljardia euroa viikossa. Se on reilut 1 prosentti EU:n 27 jäsenvaltion BKT:stä. ”Nykymeno ei voi jatkua, vaan meidän on annettava nuorille toivoa”, komissaari painotti. ”He ovat meidän tulevaisuutemme.”

Komissio osoittaa lisäksi varoja tekniseen apuun, jolla jäsenvaltioita autetaan hyödyntämään käytettävissä olevaa EU-rahoitusta enemmän. Erityisesti tämä koskee Euroopan sosiaalirahastoa (ESR), josta olisi edelleen tarjolla 30 miljardia euroa eri hankkeiden rahoittamiseen. Tärkeimmät toimet, joita komissio rahoittaa suoraan uuden Mahdollisuuksia nuorille ‑aloitteen kautta, ovat seuraavat:

  • Tarjotaan jäsenvaltioille 4 miljoonaa euroa erityisten nuorisotakuujärjestelmien perustamiseen. Niillä varmistetaan, että nuorilla on työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa koulun päättämisestä.

  • Osoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta 1,3 miljoonaa euroa oppisopimuspaikkojen järjestämiseen. Jos oppisopimuspaikkoja pystytään lisäämään 10 prosenttia vuoden 2013 loppuun mennessä, uusia paikkoja olisi yhteensä 370 000.

  • Käytetään 3 miljoonan euron arvosta Euroopan sosiaalirahaston teknistä apua jäsenvaltioiden tukemiseen tukijärjestelmien perustamisessa nuoria yrityksenperustajia ja sosiaalisia yrittäjiä varten.

  • Osoitetaan mahdollisimman paljon varoja yrityksissä suoritettavaan harjoitteluun siten, että tavoitteena on ainakin 130 000 Erasmus- ja Leonardo da Vinci ‑harjoittelupaikkaa vuonna 2012.

  • Tarjotaan ”Eka Eures ‑työpaikka ”‑järjestelmän kautta vuosina 2012–2013 taloudellista tukea 5 000 nuorelle työpaikan löytämiseen toisesta EU-maasta.

  • Lisätään eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun määrärahoja tarkoituksena tarjota ainakin 10 000 vapaaehtoistyöjaksoa vuonna 2012.

  • Esitetään vuonna 2012 laadukkaiden harjoittelujaksojen laatupuitteet.

  • Järjestetään noin 600 vaihtoa lisää Yrittäjien Erasmus ‑ohjelmasta vuonna 2012.

Komission ehdottamilla toimilla autetaan jäsenvaltioita kehittämään lisää nuorisoon liittyviä toimenpiteitä Euroopan sosiaalirahaston seuraavien ohjelmien puitteissa. Rahoitusta järjestetään EU:n vuosien 2014–2020 budjetista.

Tausta

EU:ssa on tätä nykyä 5 miljoonaa työtöntä nuorta ja 7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta, jotka eivät ole työssä eivätkä koulutuksessa. Tällaisessa tilanteessa on paitsi nuoria, jotka ovat lopettaneet koulunkäynnin liian varhain ja hankkineet vain vähäisen ammattitaidon, myös yhä enemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, jotka eivät löydä ensimmäistä työpaikkaa.

Komissio haluaa saada kaikki asiaan liittyvät tahot ryhtymään tarjolla olevan EU-rahoituksen turvin välittömästi toimiin, joilla helpotetaan nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään ja parannetaan työttömien nuorten työllistymismahdollisuuksia koko Euroopassa. Tarkoituksena on auttaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään työpaikka tai palaamaan koulutuksen piiriin ja toisaalta korkeakoulututkinnon suorittaneita löytämään ensimmäinen työpaikka.

Komissio antaa tätä varten vahvan tukensa jäsenvaltioille tarjoamalla niille toimintapoliittista opastusta ja konkreettista apua. Eurooppa 2020 ‑strategian mukaisesti jäsenvaltioiden odotetaan puuttuvan nuorisotyöttömyyteen vuoden 2012 kansallisissa uudistusohjelmissaan. Nuorisopolitiikkaa ja nuorisoon liittyviä toimenpiteitä on määrä käsitellä järjestelmällisesti vuoden 2012 maakohtaisissa suosituksissa. Komissio arvioi ja analysoi jatkossakin jäsenvaltioiden toimenpiteitä, joilla ne torjuvat nuorisotyöttömyyttä, ja esittää asiasta raportin huhtikuussa 2012 työllisyys- ja sosiaaliministerien neuvoston epävirallisessa kokouksessa.

Lisätietoja:

Mahdollisuuksia nuorille ‑aloitetta koskeva tiedonanto:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Nuoret liikkeellä: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=fi

Yhteyshenkilö:

Cristina Arigho (+32-2) 298 53 99


Side Bar