Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL nõuab noorte töötuse määra vähendamise nimel viivitamatut tegutsemist

Brüssel, 20. detsember 2011. Püsivalt 21 % suurust Euroopa noorte töötuse määra arvestades palub komisjon, et liikmesriigid, töötajate esindajad ja ettevõtted ühendaksid jõud ning võtaksid noorte töötuse vähendamiseks otsustavaid meetmeid. Uues noortele pakutavate võimaluste algatuses, mille komisjon täna vastu võttis, kutsutakse liikmesriike üles tegelema koolist väljalangemise ennetamisega; aitama noortel tööturu jaoks vajalikke oskusi arendada; tagama töökogemuste omandamise ja töökohal toimuva väljaõppe ning abistama noori nende esimese korraliku töökoha leidmisel. Samuti kutsub komisjon liikmesriike tungivalt üles paremini kasutama Euroopa Sotsiaalfondi, kus on endiselt ootel veel projektidele eraldamata 30 miljardit eurot. Lisaks on komisjon esitanud konkreetsed meetmed, mida rahastatakse otse ELi fondidest.

Noortele pakutavate võimaluste algatus,” ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, „näitab noortele üle kogu Euroopa, et me pöörame nende olukorrale tähelepanu. Oleme kuulnud nende Madridist Brüsselini kõlanud korduvaid palveid Euroopa ühiskonnas osalemiseks. Selleks on kõigepealt vaja töökoht leida. Kindlasti on vaja tööturgude pikaajalisi reforme, kuid nende eeldatav mõju saabub alles mõne aja pärast. Tänase algatuse abil oleme juba astunud samme viivitamatu tegutsemise suunas, et vähendada noorte töötuse määra.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik László Andor rõhutas noorte töötuse määra vähendamise kiireloomulisust, öeldes: Praegune olukord on mitme ELi riigi noorte jaoks kujunemas dramaatiliseks. Kui EL ja liikmesriigid otsustavaid meetmeid ei võta, riskeerime selle põlvkonna kaotamisega, makstes suurt majanduslikku ja sotsiaalset lõivu”. Rõhutades, et noorte töötuse praeguse taseme koormus ühiskonnale väljendub iganädalases umbes 2 miljardis euros ehk veidi üle 1 % EL 27 SKPst, lisas volinik: Praegune trend ei saa jätkuda, me peame noortele lootust andma. Nemad on meie tulevik!”.

Komisjon muudab ka kättesaadavaks vahendid, millega rahastatakse tehnilist abi liikmesriikidele, et nad saaksid paremini kasutada juba olemasolevat ELi rahastamist – eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi, millest 30 miljardit eurot on veel projektidele eraldamata.

Üksikasjalikum teave

Meetmed, mida komisjon otse uue noortele pakutavate võimaluste algatusega rahastab, on järgmised:

  • 4 miljoni euro kasutamine liikmesriikidele noortegarantii kavade koostamiseks, mille abil tagatakse, et noored on neli kuud pärast kooli lõpetamist hõivatud tööga, haridustee jätkamise või koolitusega;

  • 1,3 miljoni euro eraldamine Euroopa Sotsiaalfondi kaudu töö käigus toimuvale väljaõppele. Kui selline väljaõpe kasvaks 10 % 2013. aasta lõpuks, lisanduks 370 000 uut töökohta;

  • 3 miljoni euro kasutamine Euroopa Sotsiaalfondi tehnilise abi rahadest, et toetada liikmesriike noorte ettevõtjate ja sotsiaalsete ettevõtjate toetuskavade koostamisel;

  • võimalikult suurte vahendite eraldamine ettevõtetesse praktikale suunamise jaoks ning vähemalt 130 000 praktikakohta 2012. aastal ERASMUSe ja Leonardo da Vinci programmide abil;

  • rahalise abi pakkumine 2012.-2013. aastal 5000 noorele töökoha leidmiseks muus liikmesriigis algatuse „Sinu esimene EURESi abil saadud töö” kaudu;

  • eelarvevahendite eraldamise tõhustamine Euroopa vabatahtliku teenistuse jaoks, et pakkuda vähemalt 10 000 vabatahtliku tegevuse võimalust aastal 2012;

  • ELi kvaliteetsete praktikakohtade raamistiku esitlemine aastal 2012;

  • Erasmuse kaudu toimuva ligikaudu 600 ettevõtjate vahetuse tagamine 2012. aastal.

Komisjoni pakutud meetmed sillutavad teed liikmesriikidele edasiste noortega seotud meetmete arendamiseks Euroopa Sotsiaalfondi järgmise põlvkonna kavade raames ning osana ELi eelarvest 2014–2020.

Taustteave

ELis on praegu 5 miljonit noort töötut ning 7,5 miljonit noort inimest vanusevahemikus 15-24 ei ole hetkel hõivatud ei töö, hariduse jätkamise ega koolitusega. See ei puuduta mitte ainult väheste oskustega noori, kes jätsid kooli pooleli, kuid aina enam ka ülikooli lõpetanuid, kes ei suuda leida esimest töökohta.

Komisjon tahab mobiliseerida kõik asjaosalised ja ELi olemasolevad rahastamisvahendid, et võtta viivitamatuid meetmeid, mis võimaldavad pehmemat üleminekut koolist tööle ja lihtsustavad noorte töötute juurdepääsu töökohtadele üle kogu Euroopa. Eesmärk on aidata nendel noortel, kes ei õpi ega tööta, leida töökoht või minna tagasi õppima ning aidata kõrgharidusega noortel leida esimene töökoht.

Komisjon toetab liikmesriike selles ettevõtmises poliitiliste suuniste ja konkreetse abi andmise kaudu. Euroopa 2020. aasta strateegiaga seoses eeldatakse, et liikmesriigid tegeleksid noorte töötuse teemaga 2012. aasta riiklikes reformikavades ning et noorsoopoliitika ja meetmed oleksid süstemaatiliselt arutuse all 2012. aasta riigipõhistes soovitustes. Komisjon jätkab nende meetmete hindamist ja analüüsimist, mida liikmesriigid noorte töötusega võitlemiseks on võtnud, ning esitab nende kohta aruande tööhõive- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel 2012. aasta aprillis.

Lisateave:

Teatis „Noortele pakutavad võimalused”:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Noorte liikuvus: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=et

Kontaktisik :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar