Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

EU vyzývá k okamžitému přijetí opatření zaměřených na snížení nezaměstnanosti mladých lidí

Brusel 20. prosince 2011 – Vzhledem k přetrvávající 21% míře nezaměstnanosti mezi mladými lidmi Komise naléhavě žádá členské státy a zástupce zaměstnanců a podniků, aby společně podnikli rozhodné kroky v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. Nová iniciativa „Příležitosti pro mladé“, kterou dnes Komise přijala, vyzývá členské státy, aby se zaměřily na prevenci předčasného ukončování školní docházky, umožnily mladým lidem rozvíjet dovednosti požadované na trhu práce, zajistily dostupnost pracovní zkušenosti a profesní přípravy na pracovišti a pomáhaly mladým lidem s hledáním prvního dobrého zaměstnání. Dále Komise naléhá na členské státy, aby lépe využívaly Evropského sociálního fondu, který disponuje dosud nepřidělenou částkou ve výši 30 miliard eur. Kromě toho předložila Komise soubor konkrétních opatření, která mají být financována přímo z fondů EU.

„Iniciativa „Příležitosti pro mladé“,“ uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso, „dokazuje mladým lidem v Evropě, že se jejich situací zabýváme. Z Madridu až po Brusel k nám doléhá jejich žádost o aktivní účast v evropské společnosti. K tomu ovšem potřebují mít práci. Dlouhodobé reformy pracovních trhů jsou jednoznačně nutné, avšak očekávané výsledky se nedostaví ihned. Iniciativa, kterou jsme dnes schválili, povede k rychlejšímu snížení nezaměstnanosti mladých lidí.

Podle László Andora, komisaře EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, je třeba nezaměstnanost mladých lidí okamžitě řešit: „Současná situace je pro mladé lidi z mnoha zemí EU dramatická. Pokud nepodnikneme rozhodné kroky na evropské úrovni a na úrovni jednotlivých států, hrozí ztráta této generace a s tím související závažné ekonomické a sociální dopady.“ Komisař zdůraznil, že stávající úroveň nezaměstnanosti mezi mladými představuje pro společnost ztrátu přibližně ve výši 2 miliardy eur týdně, což je více než 1 % HDP EU-27: „Takový stav je dále neudržitelný; mladým lidem musíme dát naději, neboť oni jsou naše budoucnost, “ dodal komisař.

Komise také poskytne prostředky na technickou pomoc členským státům, aby mohly lépe využívat dostupných fondů EU, zvláště Evropského sociálního fondu, ve kterém je dosud nepřidělených 30 mld. eur.

Podrobnosti

Hlavní opatření financovaná přímo Komisí v rámci nové iniciativy „Příležitosti pro mladé“ jsou tato:

  • použije se částka ve výši 4 milionů eur na pomoc členským státům se zřizováním systémů „záruk pro mladé lidi“, aby se zajistilo, že mladí lidé naleznou do čtyř měsíců po opuštění školy zaměstnání, nebo že se budou vzdělávat či odborně připravovat na zaměstnání;

  • z Evropského sociálního fondu bude vyčleněna částka ve výši 1,3 milionu eur na podporu učňovského vzdělávání. 10% nárůst do konce roku 2013 by znamenal 370 000 nových učňovských míst;

  • z Evropského sociálního fondu budou poskytnuty 3 miliony eur na technickou pomoc členským státům se zřizováním podpůrných programů pro mladé začínající podnikatele a podnikatele v sociální oblasti;

  • co nejvíce dostupných prostředků bude zaměřeno na umisťování mladých lidí v podnicích; v roce 2012 by se mělo dosáhnout alespoň 130 000 umístění v rámci programů ERASMUS a Leonardo da Vinci;

  • v období 2012 – 2013 obdrží 5 000 mladých lidí prostřednictvím iniciativy „Tvoje první práce přes EURES“ finanční podporu na nalezení zaměstnání v jiném členském státě;

  • navýší se rozpočtové prostředky pro Evropskou dobrovolnou službu, aby se v roce 2012 v tomto sektoru vytvořilo alespoň 10 000 pracovních příležitostí;

  • v roce 2012 bude představen rámec pro vysoce kvalitní programy stáží v EU;

  • v roce 2012 bude zajištěno přibližně 600 dalších výměn v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele.

Tyto akce navržené Komisí usnadní členským státům rozvoj dalších opatření zaměřených na mladé lidi, která budou součástí budoucí generace programů Evropského sociálního fondu a rozpočtu EU na období 2014–2020.

Souvislosti

V EU je dnes 5 milionů mladých lidí bez práce a 7,5 milionu mladých lidí ve věku 15-24 nepracuje a ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. To se týká nejenom mladých lidí s nízkou kvalifikací, kteří předčasně ukončili školní docházku, ale stále častěji také absolventů vysokých škol, kteří obtížně hledají své první zaměstnání.

Komise chce mobilizovat všechny zúčastněné strany a dostupné finanční zdroje EU, aby byla přijata okamžitá opatření, která usnadní přechod z procesu vzdělávání do pracovního procesu a zjednoduší mladým nezaměstnaným lidem z celé Evropy přístup na trhy práce. Cílem snah je, aby mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní a neúčastní se žádného vzdělávání, nalezli zaměstnání nebo se zapojili do odborného vzdělávání a aby vysokoškolsky vzdělaní mladí lidé nalezli první zaměstnání.

Členské státy budou v tomto úsilí důsledně podporovány Komisí, která jim poskytne nejenom pokyny k řízení politik, ale také konkrétní pomoc. V kontextu strategie Evropa 2020 se od členských států očekává, že se nezaměstnaností mladých lidí budou zabývat ve svých národních programech reforem na rok 2012; politikami a opatřeními v oblasti mládeže budou se budou také systematicky zabývat návrhy doporučení pro jednotlivé země na rok 2012. Komise bude nadále posuzovat a analyzovat opatření přijatá členskými státy v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a v dubnu 2012 v této věci podá zprávu na neformálním zasedání Rady EU ve složení ministrů práce a sociálních věcí.

Více informací:

Sdělení o iniciativě „Příležitosti pro mladé“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

Mládež v pohybu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=cs

Kontaktní osoba:

Cristina Arigho (+32 22985399)


Side Bar