Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС призовава към незабавни действия за намаляване на безработицата сред младите хора

Брюксел, 20 декември 2011 г. – На фона на постоянния дял от 21 % безработица сред младите хора Комисията настоява държавите-членки, представителите на трудещите се и икономическият сектор да обединят усилията си и да предприемат решителни действия за справяне с този проблем. Приетата днес от Комисията нова инициатива „Възможности за младежта“ е призив към държавите-членки да полагат усилия, за да предотвратят преждевременното напускане на училище, да подпомагат младежите да придобият подходящи за пазара на труда умения, да осигуряват трудов стаж и обучение на работното място и да помагат на младите хора да намерят подходящо първо работно място. Комисията също така настойчиво приканва държавите-членки да използват в по-голяма степен Европейския социален фонд, в рамките на който 30 милиарда евро все още не са разпределени по проекти. Освен това Комисията предлага редица конкретни действия, които ще бъдат пряко финансирани от ЕС.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу посочи: „Инициативата „Възможности за младежтапоказва на младежите в цяла Европа, че ние отделяме внимание на техните проблеми. Техните настойчиви искания за участие в европейското общество отекнаха от Мадрид до Брюксел. Началото на това е намирането на работа. Очевидно са необходими дългосрочни реформи на пазарите на труда, но за очакваните от тях резултати е необходимо време. С днешната инициатива предприемаме по-навременни действия, които ще спомогнат за намаляването на безработицата сред младите хора."

Комисарят на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване г-н Ласло Андор изтъкна неотложната необходимост да се преодолее високият дял на безработицата сред младите хора: „Днес младите хора в много държави в ЕС са изправени пред драстични проблеми. Ако не предприемем решителни действия на равнището на ЕС и на национално равнище, рискуваме да изгубим това поколение, като заплатим висока цена в икономически и социален план.“ Като подчерта, че според оценките настоящото равнище на безработицата сред младите хора струва на обществото 2 милиарда евро седмично, или малко над 1 % от БВП на 27-те държави-членки на ЕС, комисарят добави: „Недопустимо е настоящата тенденция да продължава. Ние трябва да вдъхнем надежда на младите хора. Те са нашето бъдеще.“

Комисията ще предостави също така средства за техническа помощ, за да подпомогне държавите-членки да използват в по-голяма степен средствата по линия на ЕС, по-специално Европейския социален фонд (ЕСФ), в рамките на който 30 милиарда евро все още не са разпределени по проекти.

Още по темата

Основните действия, пряко финансирани от Комисията в рамките на новата инициатива „Възможности за младежта“, включват:

  • използване на 4 милиона евро, за да се подпомогнат държавите-членки да създадат схеми за т.нар. „гаранция за младежта“, за да се гарантира, че в рамките на четири месеца след като напуснат училище, младежите постъпват на работа или продължават своето образование или обучение.

  • заделяне на 1,3 милиона евро, с които да се подпомогне разкриването на стажантски места по линия на Европейския социален фонд. Нарастването с 10 % до края на 2013 г. би довело до общо 370 000 нови стажантски места;

  • използване на 3 милиона евро от техническата помощ по линия на Европейския социален фонд, за да се подпомогнат държавите-членки при създаването на схеми за подкрепа на млади хора, които учредяват нови предприятия, и на млади социални предприемачи;

  • насочване във възможно най-голяма степен на средства за назначения в предприятия и постигане на най-малко 130 000 назначения през 2012г. по линия на програмите „Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“;

  • предоставяне през 20122013  г. на финансова помощ на 5000 млади хора с цел да намерят работа в друга държава-членка посредством инициативата „Твоята първа работа с EURES“;

  • предоставяне на повече бюджетни средства за Европейската доброволческа служба с цел да бъдат осигурени най-малко 10 000 възможности за доброволческа дейност през 2012 г.;

  • представяне през 2012 г. на рамка за стажове в ЕС с високо качество;

  • осигуряване на най-малко 600 възможности за обмен по програма „Еразъм за предприемачи“ през 2012 г.

Предлаганите от Комисията действия ще дадат възможност на държавите-членки да изготвят по-нататъшни мерки за младежта в рамките на следващата серия от програми по линия на Европейския социален фонд като част от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г.

Контекст

Безработните млади хора в ЕС днес наброяват 5 милиона, а 7,5 милиона младежи на възраст между 15 и 24 години понастоящем не работят, не учат и не се обучават никъде. Това се отнася не само до нискоквалифицирани млади хора, които са напуснали твърде рано училище, но и до все повече висшисти, които не могат да започнат работа.

Комисията иска да мобилизира всички заинтересовани участници, както и наличните финансови средства от страна на ЕС с цел да бъдат взети незабавни мерки, които ще предоставят възможност за по-плавен преход между образованието и трудовата заетост и ще улеснят достъпа на безработни младежи в целия ЕС до работни места. Целта е да се помогне на неучещите и неработещите младежи да намерят работа или да продължат обучението си, както и да се подпомогнат младите висшисти да започнат работа.

Комисията ще подкрепи усърдно държавите-членки в това начинание с политически насоки и конкретна помощ. В рамките на стратегията „Европа 2020“ държавите-членки трябва да обърнат внимание на заетостта на младите хора в своите национални програми за реформа за 2012 г., а посветените на младежта политики и мерки ще бъдат систематично застъпени в проекта на конкретни препоръки за всяка страна за 2012 г. Комисията ще продължи да подлага на оценка и анализ приетите от държавите-членки мерки за борба с безработицата сред младите хора и ще докладва по тях на неофициалното заседание на Съвета на министрите по заетост и социална политика през април 2012 г.

За повече информация:

Съобщение относно инициативата „Възможности за младежта“

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en 

Memo/11/928

„Младежта в движение“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=bg

За контакти:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar