Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Översyn av EU:s civilskyddslagstiftning för att förbättra katastrofhanteringen

Bryssel den 20 december 2011 – EU-kommissionen lade i dag fram ett lagstiftningsförslag som ska stärka det europeiska samarbetet på civilskyddsområdet så att vi får snabbare och effektivare insatser vid katastrofer och ett bättre skydd vad gäller förebyggande och beredskap. Förslaget innebär att man i Europa nu överger det system som byggt på en samordningslösning för varje enskild krissituation och i stället övergår till en förhandsplanering tack vare vilken man kan garantera att det alltid finns resurser att sätta in vid en katastrof.

EU-kommissionären för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering Kristalina Georgieva sade: – Ett av de viktigaste inslagen i förslaget är att det kommer att inrättas en frivillig pool i vilken ingår specialiserade grupper och specialiserad utrustning från medlemsländerna och som kan sättas in omedelbart i samband med gemensamma europeiska insatser.

– En annan viktig aspekt är att förslaget utvidgar civilskyddet så att man förutom katastrofinsatser även lägger ökad vikt vid katastrofförebyggande åtgärder och riskhantering. Tanken är att förslaget ska lägga grunden till en samlad EU-politik för katastrofhantering.

Det kommer att inrättas ett europeiskt centrum för krisberedskap för att hantera de nya arrangemangen. Detta centrum ska fungera dygnet runt och gör att EU kan förbättra sin samordning vid katastrofer. Det garanterar även att medlemsländerna alltid hålls fullt informerade, vilket gör att de kan sätta in sina insatser på bästa sätt.

EU-kommissionen önskar även främja ett ökat samarbetet när det gäller förhandsplaneringen av europeiska katastrofinsatser, bl.a. genom kartläggning av medlemsländernas resurser, beredskapsplaner och en förbättring av planeringen av riskhanteringen. Kommissionen kommer att undersöka olika finansieringsalternativ för att fylla eventuella luckor och föreslår ökade investeringar i gemensam utbildning och gränsöverskridande övningar. Vidare kommer transportarrangemangen att förbättras så att EU:s bistånd kan sättas in så snabbt som möjligt.

EU har två instrument som kan användas för att snabbt ge hjälp vid en katastrof, nämligen humanitärt bistånd och civilskydd. I Lissabonfördraget anges det att unionen ska främja samarbetet mellan medlemsländerna i syfte att förbättra effektiviteten hos systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor.

I oktober 2010 lade kommissionen fram planen "Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll” i vilken den redogör för sin syn på hur EU:s katastrofbistånd kan bli snabbare och effektivare. Både medlemsländerna och Europaparlamentet har gett sitt politiska stöd till dessa förslag. Det lagförslag som läggs fram i dag rörande en översyn av EU:s civilskyddslagstiftning bygger på dessa idéer.

Bakgrund

Den europeiska civilskyddsmekanismen har till syfte att underlätta samarbetet mellan 31 europeiska stater (EU:s 27 medlemsländer samt Kroatien, Island, Liechtenstein och Norge) vid katastrofinsatser. Deltagarländerna sammanför resurser som kan ställas till förfogande för katastrofdrabbade länder världen över. Mekanismen används för att samordna katastrofbistånd både inom och utanför EU. EU-kommissionen styr mekanismen genom övervaknings- och informationscentrumet.

Sedan sin tillkomst 2001 har mekanismen aktiverats inte bara för katastrofer i medlemsländerna (t.ex. skogsbränderna i Portugal, översvämningarna på Balkan 2010 och explosionen på flottbasen i Cypern 2011) utan även för andra katastrofer i världen som t.ex. jordbävningarna i Haiti, Chile och Japan.

Närmare upplysningar finns på

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

EU-kommissionär Kristalina Georgievas webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo):

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersoner:

David Sharrock +32 2 2968909

Irina Novakova +32 2 2957517


Side Bar