Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Revízia právnych predpisov EÚ v oblasti civilnej ochrany zabezpečí účinnejšie zvládanie katastrof

V Bruseli 20. decembra 2011 – Európska komisia dnes navrhla legislatívne opatrenia na posilnenie európskej spolupráce v oblasti civilnej ochrany, čím sa zabezpečí efektívnejšia, účinnejšia a rýchlejšia reakcia na katastrofy, ako aj posilní prevencia a pripravenosť. Tieto návrhy umožnia Európe opustiť existujúci systém ad hoc koordinácie a začať využívať systém, v ktorom je pomoc dopredu naplánovaná a možno ju poskytnúť, kedykoľvek dôjde ku katastrofe.

Jedným z kľúčových návrhov je vytvorenie dobrovoľnej „rezervy“ špecializovaných tímov s vybavením z členských štátov, ktorá bude pripravená na okamžité nasadenie v rámci kolektívnej európskej reakcie,“ uviedla Kristalina Georgieva, európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia.

Rovnako dôležité je to, že politika civilnej ochrany sa viac neobmedzuje iba na reakciu na katastrofy, keďže nové právne predpisy dávajú omnoho väčší dôraz na prevenciu katastrof a riadenie rizík. Naším zámerom je, aby tieto návrhy vytvorili základ pre komplexnú politiku Európskej únie v oblasti zvládania katastrof.

Na riadenie nového systému sa vytvorí stredisko reakcie na núdzové situácie, ktoré bude poskytovať nepretržitú službu. V prípade katastrof sa tým zabezpečí účinnejšia koordinácia na úrovni EÚ, ako aj neustála plná informovanosť členských štátov s cieľom zlepšiť poskytovanie pomoci.

Európska komisia chce takisto podporiť väčšiu spoluprácu pri predbežnom plánovaní európskych operácií reakcie na katastrofy tým, že okrem iných opatrení zmapuje aktíva členských štátov, vypracuje pohotovostné plány, ako aj zlepší plánovanie v oblasti riadenia rizík. Zameria sa na poskytovanie finančných prostriedkov na odstránenie zistených nedostatkov a navrhuje zvýšiť investície do spoločnej odbornej prípravy a cezhraničných cvičení. Zracionalizujú sa aj dopravné opatrenia, aby sa zaručilo okamžité poskytovanie pomoci EÚ.

EÚ má k dispozícii dva hlavné nástroje umožňujúce prvú reakciu na katastrofy: humanitárnu pomoc a civilnú ochranu. V Lisabonskej zmluve sa stanovuje, že „Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť efektívnosť systémov na predchádzanie prírodným katastrofám alebo katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou a na ochranu pred nimi.“

V októbri 2010 Komisia predložila plán „Smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy: úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“, v ktorom načrtla svoju víziu rýchlejšej a účinnejšej reakcie EÚ na katastrofy. Tieto myšlienky získali politickú podporu členských štátov a Európskeho parlamentu. Dnešný návrh revízie právnych predpisov EÚ v oblasti civilnej ochrany vychádza z týchto myšlienok.

Súvislosti

Európsky mechanizmus v oblasti civilnej ochrany uľahčuje spoluprácu pri reakcii na katastrofy medzi 31 európskymi štátmi (EÚ-27 plus Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Zúčastnené krajiny zlučujú svoje zdroje, ktoré môžu byť dané k dispozícii krajinám postihnutým katastrofou kdekoľvek na svete. Prostredníctvom tohto mechanizmu sa koordinuje pomoc v Európskej únii aj mimo nej. Európska komisia riadi tento mechanizmus prostredníctvom monitorovacieho a informačného centra (MIC).

Mechanizmus bol od svojho vzniku v roku 2001 aktivovaný v prípade katastrof v členských štátoch (napr. lesné požiare v Portugalsku, záplavy na Balkáne v roku 2010 a výbuch na námornej základni na Cypre v roku 2011), ale aj na celom svete, ako to bolo v prípade nedávnych zemetrasení na Haiti, v Čile a Japonsku.

Ďalšie informácie

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Webová stránka komisárky Kristaliny Georgievovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Webová stránka Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktné osoby:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar