Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES civilās aizsardzības tiesību aktu pārskatīšana, lai panāktu efektīvāku rīcību katastrofu gadījumos

Briselē, 2011. gada 20. decembrī – Eiropas Komisija šodien ierosināja tiesību aktus, kuru mērķis ir padziļināt Eiropas sadarbību civilajā aizsardzībā un kuri ļaus efektīvāk, iedarbīgāk un ātrāk reaģēt uz katastrofām, kā arī pastiprinās darbības novēršanas un sagatavotības jomā. Priekšlikumi ļaus Eiropai pāriet no pašreizējās ad hoc koordinācijas sistēmas uz sistēmu, kur palīdzība tiek iepriekš plānota un palīdzības sniegšanu var garantēt neatkarīgi no katastrofas vietas.

,,Viens no svarīgākajiem priekšlikumiem paredz izveidot dalībvalstu specializētu vienību un aprīkojuma brīvprātīgu kopēju fondu, kas kopīgo Eiropas reaģēšanas spēju ietvaros būs pieejams tūlītējai izmantošanai”, teica Kristalīna Georgijeva, par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā Eiropas komisāre.

,,Vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka, pateicoties šiem tiesību aktiem, civilās aizsardzības politika aptvers ne tikai reaģēšanu uz katastrofām, bet arī liks daudz lielāku uzsvaru uz katastrofu novēršanu un riska pārvaldību. Ar šiem priekšlikumiem mēs vēlamies izstrādāt pamatu visaptverošai katastrofu pārvaldības politikai Eiropas Savienībā”.

Jauno noteikumu īstenošanai tiks izveidots Ārkārtas reaģēšanas centrs (ERC), kas darbosies visu diennakti, tādējādi ļaujot īstenot efektīvāku ES koordināciju katastrofu gadījumos, nepārtraukti sniedzot dalībvalstīm pilnu informāciju un uzlabojot palīdzības sniegšanu.

Eiropas Komisija vēlas arī sekmēt ciešāku sadarbību Eiropas katastrofu reaģēšanas operāciju iepriekšējā plānošanā, kas cita starpā ir panākams, plānojot dalībvalstu līdzekļus, izstrādājot ārkārtas rīcības plānus un uzlabojot riska pārvaldības plānošanu. Komisija izvērtēs, vai ir jāsniedz finansējums apzināto trūkumu novēršanai, un ierosina palielināt ieguldījumus kopīgās mācībās un pārrobežu mēroga apmācībās. Arī noteikumi transporta jomā tiks racionalizēti, lai garantētu tūlītēju ES palīdzības izmantošanu.

ES rīcībā ir divi galvenie instrumenti saistībā ar pirmo reakciju katastrofu gadījumā: humānā palīdzība un civilā aizsardzība. Lisabonas līgumā ir noteikts, ka ,,Savienība veicina dalībvalstu sadarbību, lai uzlabotu sistēmu efektivitāti dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu novēršanai vai aizsardzībai pret tām.”

Komisija 2010. gada oktobrī iesniedza plānu ,,Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos – civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme”, kurā tā izklāstīja savu redzējumu par ātrāku un efektīvāku ES reaģēšanu uz katastrofām. Šie ierosinājumi ir saņēmuši dalībvalstu un Eiropas Parlamenta politisko atbalstu. Šodien iesniegtais priekšlikums par ES civilās aizsardzības tiesību aktu pārskatīšanu balstās uz šīm idejām.

Pamatinformācija

Eiropas civilās aizsardzības mehānisms vienkāršo 31 Eiropas valsts (27 ES dalībvalstu, kā Horvātijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas) sadarbību katastrofu gadījumos. Iesaistītās valstis apvieno savus resursus, kurus var padarīt pieejamus katastrofu skartām valstīm visā pasaulē. Pēc mehānisma aktivizēšanas ar to koordinē palīdzības sniegšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Eiropas Komisija pārvalda mehānismu, izmantojot uzraudzības un informācijas centru (MIC).

Kopš mehānisma izveides 2001. gadā tas ir izmantots katastrofu gadījumos ne tikai dalībvalstīs (piemēram, mežu ugunsgrēki Portugālē un plūdi Balkānos 2010. gadā, kā arī eksplozija jūras spēku bāzē Kiprā 2011. gadā), bet arī visā pasaulē, tostarp pēc nesenajām zemestrīcēm Haiti, Čīlē un Japānā.

Plašāka informācija

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Komisāres Georgijevas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Eiropas Komisijas humānā palīdzība un civilā aizsardzība:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersonas:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar