Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES civilinės saugos teisės akto peržiūra siekiant veiksmingiau valdyti nelaimes

Briuselis, 2011 m. gruodžio 20 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė teisės aktą, kuriuo siekiama sustiprinti su civiline sauga susijusį bendradarbiavimą Europos mastu – taip bus galima veiksmingiau ir greičiau reaguoti įvykus nelaimėms, taip pat pagerinti prevencinius ir pasirengimo veiksmus. Priėmus pasiūlymus, Europa galės pereiti nuo dabartinės ad hoc koordinavimo sistemos prie tokios sistemos, pagal kurią pagalba iš anksto planuojama ir jos teikimą galima užtikrinti bet kurioje nelaimės ištiktoje vietoje.

„Vienas svarbiausių pasiūlymų – savanoriškai sutelkti valstybių narių specializuotas grupes ir įrangą, kad imantis bendrų Europos masto veiksmų būtų galima iš karto vykti į konkrečią vietą, – sakė už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva. –

Lygiai taip pat svarbu, kad pagal šį teisės aktą civilinės saugos politika apima ne vien tik nelaimių valdymą – daug daugiau dėmesio skiriama nelaimių prevencijai ir rizikos valdymui. Norime, kad šiais pasiūlymais būtų padėti visapusiškos Europos Sąjungos nelaimių valdymo politikos pagrindai.“

Siekiant valdyti naujus susitarimus, bus įsteigtas visą parą veikiantis Reagavimo nelaimių atveju centras, kuris veiksmingiau koordinuos ES veiksmus įvykus nelaimėms ir užtikrins, kad valstybės narės nuolat būtų išsamiai informuojamos, siekiant geriau teikti pagalbą.

Europos Komisija taip pat nori paraginti aktyviau bendradarbiauti iš anksto planuojant Europos reagavimo į nelaimes operacijas, be kitų priemonių, nustatant valstybių narių išteklius, rengiant nenumatytų atvejų planus ir gerinant rizikos valdymo planavimą. Komisija sieks skirti lėšų pagal nustatytus poreikius, ji taip pat siūlo daugiau investuoti į bendrus mokymus ir tarpvalstybinę veiklą. Su transportu susiję susitarimai taip pat bus tobulinami, kad būtų galima iš karto teikti ES pagalbą.

ES turi dvi pagrindines – humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos – priemones, kurias pirmiausia gali panaudoti reaguodama į nelaimes. Lisabonos sutartyje nustatyta, kad „Sąjunga skatina valstybių narių bendradarbiavimą, siekdama didinti gaivalinių nelaimių arba žmogaus sukeltų katastrofų prevencijos ir apsaugos nuo jų sistemų veiksmingumą.“

2010 m. spalio mėn. Komisija pateikė planą „Geresnis Europos reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo“, kuriame išdėstė greitesnio ir veiksmingesnio ES reagavimo į nelaimes viziją. Valstybės narės ir Europos Parlamentas politiniu lygiu pritarė šiems pasiūlymams. Šiandieninis pasiūlymas peržiūrėti ES civilinės saugos teisės aktą grindžiamas šiomis idėjomis.

Pagrindiniai faktai

Europos civilinės saugos mechanizmu 31 Europos valstybei (ES-27 ir Kroatijai, Islandijai, Lichtenšteinui ir Norvegijai) padedama lengviau bendradarbiauti reaguojant į nelaimes. Šalys dalyvės sutelkia savo išteklius, kuriuos galima panaudoti nelaimės ištiktose viso pasaulio šalyse. Naudojant šį mechanizmą koordinuojamas pagalbos teikimas Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Europos Komisija šį mechanizmą valdo per Stebėsenos ir informavimo centrą.

Nuo 2001 m., kai buvo sukurtas, šis mechanizmas naudojamas įvykus nelaimėms valstybėse narėse (pvz., 2010 m. miškų gaisrai Portugalijoje, potvyniai Balkanuose ir 2011 m. sprogimas Kipro karinio jūrų laivyno bazėje), kartu jis naudojamas pasauliniu mastu, kaip antai neseniai įvykusių žemės drebėjimų Haityje, Čilėje ir Japonijoje atvejais.

Daugiau informacijos

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Komisijos narės K. Georgievos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm.

Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar