Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

ELi kodanikukaitse õigusakti läbivaatamine: katastroofide tagajärgede tõhusam likvideerimine

Brüssel, 20. detsember 2011 − Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku õigusakti kohta, mille eesmärk on tugevdada Euroopa kodanikukaitsealast koostööd, võimaldades katastroofidele tõhusamalt, tulemuslikumalt ja kiiremini reageerida ning nähes ette paremad ennetus- ja valmisolekumeetmed. Kavandatud meetmed annavad Euroopale võimaluse minna praeguselt juhtumipõhiselt koordineerimiselt üle süsteemile, mille puhul abi planeeritakse eelnevalt ja on tagatud selle kättetoimetamine, kus iganes katastroof ka ei toimuks.

„Üks keskse tähtsusega ettepanekutest on luua vabatahtlik reserv, kuhu on koondatud liikmesriikide meeskonnad ja erivarustus, mida saab Euroopa ühise reageerimise raames viivitamata kasutusse võtta,” ütles rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva.

„Samavõrd oluline on, et nende õigusaktidega antakse kodanikukaitse poliitikale katastroofidele reageerimisest laiem ulatus, pannes sama palju rõhku ka katastroofide ennetamisele ja riskijuhtimisele. Nende ettepanekutega soovime me panna aluse Euroopa Liidu laiahaardelisele katastroofide tagajärgede likvideerimise poliitikale."

Uue süsteemi haldamiseks luuakse hädaolukordadele reageerimise keskus, mis pakub ööpäevaringset teenust, võimaldades katastroofi toimumise korral ELil oma tegevust tõhusamalt koordineerida ning tagades, et liikmesriigid on alati täielikult informeeritud, et parandada abi kättetoimetamist.

Euroopa Komisjon soovib ka julgustada suuremat koostööd Euroopa katastroofidele reageerimise operatsioonide eelneval kavandamisel. Seda tehakse muu hulgas meetmetega, mis käsitlevad liikmesriikide vahendite kaardistamist, hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist ja riskijuhtimise planeerimise parandamist. Komisjon kaalub vahendite eraldamist, et kõrvaldada kindlakstehtud puudused, ja teeb ettepaneku suurendada investeeringuid ühiskoolitusse ja piiriülestesse õppustesse. ELi abi viivitamatu kasutuselevõtmise tagamiseks ühtlustatakse ka transpordikorraldust.

Kaks peamist ELi käsutuses olevat vahendit esmaseks reageerimiseks katastroofidele on humanitaarabi ja kodanikukaitse. Lissaboni lepingus on sätestatud, et „Liit soodustab liikmesriikide vahelist koostööd, et tõhustada loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste ennetamiseks ja nende eest kaitsmiseks loodud süsteeme."

2010. aasta oktoobris esitas komisjon kava „Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll", milles ta kirjeldas oma visiooni ELi kiiremast ja tõhusamast reageerimisest katastroofidele. Need ettepanekud on saanud liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi poliitilise toetuse. Tänases ettepanekus ELi kodanikukaitse mehhanismi käsitleva õigusakti läbivaatamise kohta on tuginetud nendele ideedele.

Taust

Euroopa kodanikukaitse mehhanism lihtsustab 31 Euroopa riigi (EL-27 ja lisaks Horvaatia, Island, Liechtenstein ja Norra) koostööd katastroofidele reageerimisel. Osalevad riigid koondavad oma vahendid, mida saab teha kättesaadavaks kõigi katastroofide tagajärjel kannatanud riikide jaoks kogu maailmas. Mehhanismi rakendamise korral koordineeritakse selle abil abi andmist nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. Euroopa Komisjon haldab mehhanismi järelevalve- ja teabekeskuse kaudu.

Alates mehhanismi loomisest 2001. aastal on seda kasutatud katastroofide jaoks nii liikmesriikides (nt Portugali metsatulekahjud, Balkani üleujutused 2010. aastal ja Küprose mereväebaasis toimunud plahvatus 2011. aastal) kui ka kõikjal mujal maailmas (sh hiljutised maavärinad Haitil, Tšiilis ja Jaapanis).

Lisateave

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Volinik Georgieva veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktisikud :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar