Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Revision af EU's lovgivning om civilbeskyttelse: en mere effektiv katastrofestyring

Bruxelles, den 20. december 2011 – Europa-Kommissionen har i dag foreslået lovgivning, der skal styrke det europæiske samarbejde inden for civilbeskyttelse for at sikre en mere effektiv og en hurtigere reaktion på katastrofer og forbedre forebyggelses- og beredskabsforanstaltningerne. Forslagene vil give EU mulighed for at videreudvikle det nuværende system med ad hoc-koordinering til et system, hvor bistanden er planlagt på forhånd, og hvor der kan sikres en indsats, uanset hvor katastrofen opstår.

"Et af de vigtigste forslag er oprettelsen af en frivillig "reserve" af nationale specialiserede team og udstyr, som er til rådighed med henblik på øjeblikkelig indsættelse i forbindelse med en fælles EU-reaktion, sagde Kristalina Georgieva, kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring.

"Det er ligeledes vigtigt, at lovgivningen bringer civilbeskyttelse videre end katastrofeberedskab og lægger meget mere vægt på katastrofeforebyggelse og risikostyring. Det er vores hensigt, at forslagene skal danne grundlag for en samlet politik for katastrofeforvaltning for Den Europæiske Union."

Til at forvalte de nye tiltag vil der blive oprettet et katastrofeberedskabscenter, der døgnet rundt vil sikre en mere effektiv EU-koordinering, når der opstår katastrofer, og sikre, at medlemsstaterne konstant er fuldt ud informerede, så hjælpeindsatsen kan forbedres.

Europa-Kommissionen ønsker også at opfordre til mere samarbejde om forudgående planlægning af europæiske katastrofeberedskabstiltag, bl.a. foranstaltninger om kortlægning af medlemsstaternes aktiver, udarbejdelse af beredskabsplaner samt en bedre planlægning af risikoforvaltningen. Kommissionen vil forsøge at skaffe finansiering til at udfylde eventuelle identificerede huller og foreslår at øge investeringerne til fælles uddannelsesaktiviteter og tværnationale øvelser. Transportarrangementer vil også blive strømlinet for at sikre en øjeblikkelig iværksættelse af EU-bistand.

EU har to hovedinstrumenter til rådighed som led i katastrofeberedskabet, nemlig humanitær bistand og civilbeskyttelse. Lissabontraktaten fastslår, at "Unionen fremmer samarbejde mellem medlemsstaterne for at gøre ordningerne for forebyggelse af og beskyttelse mod naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer mere effektive."

I oktober 2010 fremlagde Kommissionen en plan "Hen imod et styrket EU-katastrofeberedskab: civilbeskyttelsens og den humanitære bistands rolle", i hvilken den skitserede sine visioner for en hurtigere og mere effektiv EU-reaktion på katastrofer. Disse forslag har fået politisk støtte fra medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Dagens forslag til en revision af EU's lovgivning om civilbeskyttelse bygger på disse idéer.

Baggrund

EU's civilbeskyttelsesmekanisme letter samarbejdet i katastrofesituationer mellem 31 europæiske stater (EU-27 plus Kroatien, Island, Liechtenstein og Norge). De deltagende stater går sammen om at stille deres ressourcer til rådighed for katastroferamte lande i hele verden. Når ordningen aktiveres, sikrer mekanismen, at hjælpeaktioner både i og uden for EU koordineres. Europa-Kommissionen forvalter mekanismen via Overvågnings- og Informationscentret.

Siden oprettelsen i 2001 er mekanismen blevet aktiveret i forbindelse med katastrofer i medlemsstaterne (som f.eks. skovbrande i Portugal, oversvømmelser i Balkanlandene i 2010 og eksplosionen på en flådebase i Cypern i 2011), men også rundt om i verden, bl.a. for nylig i forbindelse med jordskælv i Haiti, Chile og Japan.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Kommissær Kristalina Georgievas website:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Europa-Kommissionens humanitære bistand og civilbeskyttelse:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersoner :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar